Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Obsługa PPK

PPK

Obsługa PPK

Obsługa PPK świadczona przez payroll360 koncentruje się na oferowaniu kompleksowego wsparcia firmom uczestniczącym w tym programie. Pomagamy naszym klientom w szczególności w wyborze odpowiedniej instytucji finansowej, zawieraniu umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, naliczaniu składek, informowaniu pracowników o ich uprawnieniach wynikających z PPK.

Przepisy nakładają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK na każdy podmiot zatrudniający, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz będącą pomiędzy 18 – 55 r.ż. Takie osoby są zapisywane do programu automatycznie. Wypisanie się z PPK wymaga złożenia przez nich odpowiedniej deklaracji.

Wprowadzone w 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce nałożyły na pracodawców szereg dodatkowych zobowiązań administracyjnych. Obsługa PPK świadczona przez specjalistów payroll360 ma na celu odciążyć Państwa z tych zadań i pozwolić skoncentrować się na głównych celach biznesowych Państwa firmy.

W ramach obsługi PPK oferujemy

W ramach obsługi PPK oferujemy

 

 • pomoc w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • pomoc w przygotowaniu informacji o PPK dla pracowników,
 • w pakiecie z usługą outsourcingu kadr: wprowadzenie do systemu kadrowo-płacowego informacji wymaganych do obsługi pracowników w zakresie PPK, o rezygnacji z wpłat PPK uczestników i wszelkich zmian mających wpływ na naliczenie składki,
 • w pakiecie z usługą outsourcingu płac: naliczanie składek PPK, oraz przygotowanie raportu wpłat do systemu funduszu,
 • obsługa portalu PPK udostępnionego przez wybraną Instytucję Finansową,
 • sporządzanie deklaracji ZUS z uwzględnieniem PPK,
 • sporządzanie zestawień przelewów z tytułu zobowiązań PPK.

Obsługa PPK z payroll360 – najważniejsze korzyści

Obsługa PPK z payroll360 – najważniejsze korzyści

Uczestnictwo w PPK to dla polskich pracodawców nie tylko dodatkowe obowiązki względem organów takich jak ZUS, ale i podleganie nowym przepisom, których naruszenie zagrożono sankcjami finansowymi. Wsparcie naszego zespołu w obsłudze PPK w Państwa firmie gwarantuje:

 • realizację wszystkich zobowiązań wynikających z PPK zgodnie z aktualnymi przepisami oraz z uwzględnieniem wszelkich zmian prawnych
 • pełną kontrolę nad upływem ważnych terminów
 • oszczędność czasu i środków
 • stały dostęp do wiedzy ekspertów
 • przejęcie przez nas odpowiedzialności za wykonywane zadania

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

PPK logoPracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to wprowadzony ustawą z 4 października 2018 system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla osób zatrudnionych. W swoim założeniu, ma służyć gromadzeniu dodatkowych środków na wypłaty przeszłych emerytur.

PPK - informacje dodatkowe

Ustawa o PPK

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

Źródła wpłat na PPK

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty. Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.

Wybór instytucji finansowej

Wybór instytucji finansowej i przystąpienie do PPK

 • Do PPK przystępują automatycznie osoby zatrudnione (również w ramach umowy zlecenie) w wieku od 18 do 54 lat (od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu).
 • Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – prywatne rachunki PPK.
 • Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.
 • Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, po osiągnięciu 60. roku życia będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków. Każdy wybierze wówczas jedno z rozwiązań, które będzie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb.

Na co możesz przeznaczyć PPK?

Jak pracownik może wykorzystać środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

 • Pracownik może dalej odkładać środki w PPK.
 • Pracownik może skorzystać z domyślnej formy wypłaty: jednorazowo wypłacić 25% środków, pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat. Wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych i dzięki niej pracownik zyska dostęp do zgromadzonych przez siebie środków przez dłuższy okres przebywania na emeryturze – co przełoży się na jego bezpieczeństwo finansowe w dłuższym horyzoncie czasowym.
 • Pracownik nie może wskazać dowolnej kwoty do wypłaty jednorazowej, będzie to zawsze 25% środków. Jednak pozostałe oszczędności może wypłacać w dowolnej liczbie rat (również w 1 racie). Należy jednak pamiętać, że zmniejszenie liczby rat poniżej 120 będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych.
 • Pracownik będzie mógł też dokonać wypłaty transferowej, czyli przenieść zgromadzone środki na polisę w zakładzie ubezpieczeń – z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o PPK.
 • Pracownik może wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego – wypłaty z jednego, wspólnego rachunku małżeńskiego.

Zapytaj o ofertę

Spacer

Zapytaj o ofertę

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu