360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - wrzesniowy przegląd newsów

pixabay.com left right

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - wrzesniowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco wrześniowy przegląd newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - wrzesniowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco wrześniowy przegląd newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

Zwrot wypłaconych przez ZUS/KRUS świadczeń

ZUS oraz KRUS będą mogły zażądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia tylko do 5 lat od ostatniego dnia pobierania w/w świadczenia. Do tej pory obie te instytucje miały 10 lat na przekazanie takiego żądania.

Czym jest nienależnie pobrane świadczenie? To takie świadczenie, które pobieraliśmy pomimo ustania tytułu prawnego do pobierania tego świadczenia, np. ustanie czasu na jaki zostało nam wydane orzeczenie o rencie.

Źródło: http://kadry.infor.pl/zus/oplacanie-skladek/745807,Zwrot-nienaleznie-pobranych-swiadczen-z-ZUS-zmiany-od-2017-r.html

Zaległy urlop tylko do końca września!

Przypominamy wszystkim osobom posiadającym limit urlopowy jeszcze z poprzedniego roku (czyli 2015), że mają czas na jego wykorzystanie do 30.09.2016!

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/320554,Zalegly-urlop-tylko-do-konca-wrzesnia.html

Zmiany w urlopach pracowników tymczasowych

Od 2017 roku mają wejść zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Jedną z planowanych zmian jest sposób obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowych pracownika tymczasowego oraz ekwiwalentu za ten urlop. Ustawodawca planuje wprowadzanie następującej zasady naliczeń:

„1) podzielenie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi tymczasowemu w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym udzielono takiemu pracownikowi czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu mu urlopowi wypoczynkowemu, przez liczbę godzin pracy, w czasie których wykonywał on pracę w okresie tych 3 miesięcy, a następnie

2) pomnożenie tak otrzymanego wynagrodzenia za jedną godzinę wykonywania pracy przez liczbę godzin przypadających w czasie wolnym od pracy w dniach, w których pracownik tymczasowy wykonywałby pracę, gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.”

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/praca_tymczasowa/746095,2,Urlop-wypoczynkowy-pracownika-tymczasowego-zmiany-20162017.html

2017 rok: wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa

Od stycznia 2017 r. pracodawca będzie mieć obowiązek zapewnienia pracownikowi wynagrodzenia minimalnego na poziomie 2 000 zł brutto (obecnie jest to 1850 zł) przy umowie o pracę lub minimalnej stawki godzinowej na poziomie 13 zł brutto (obecnie nie uregulowane) przy współpracy na podstawie umowy zlecenie.

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/746239,Minimalne-wynagrodzenie-za-prace-w-2017-roku-2-tys-zl-miesiecznie-lub-13-zl-za-godzine.html

Rozszerzenie uprawnień PIP od 1.01.2017

Ze względu na wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców, od stycznia 2017 r. Państwo Inspekcja Pracy będzie mieć rozszerzone uprawnienia kontrolne o m.in. kontrolę wypłacania wynagrodzenia przysługującego z umowy zlecenie.

Kontrole w tym zakresie będą mogły być przeprowadzana bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/342476,Nowe-uprawnienia-PIP-od-2017-r.html

 

Stawka godzinowa nie przy każdym zleceniu

Nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej przewidują szereg wyłączeń. Stawka godzinowa nie będzie mieć zastosowania m.in.:

- jeżeli o miejscu i czasie wykonywania zlecenie (świadczenia usługi) decyduje przyjmujący zlecenie i przysługiwać mu będzie tylko wynagrodzenie prowizyjne,

- jeżeli wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi (wykonywania zlecenie) ma charakter wynikowy,

- jeżeli usługa ma charakter opiekuńczy lub bytowy (np. rodzinne domy pomocy)

- jeżeli usługa ma charakter sprawowanej opieki w sposób nieprzerwany przez okres dłuższy niż doba (np. funkcja rodziny zastępczej zawodowej, rodzinny dom dziecka itp.),

- jeżeli wykonywane zlecenie dotyczy sprawowania opieki nad grupą osób podczas wypoczynków lub wycieczek,

- jeżeli usługa polega na świadczeniu opieki nad osobą niepełnosprawną, chorą przewlekle lub w podeszłym wieku.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/342434,Minimalna-stawka-godzinowa-nie-do-kazdego-zlecenia.html

 

Zakaz zrzekania się minimalnej stawki godzinowej – 01.2017

Nowe przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zawierają zapis o zakazie zrzekania się minimalnej stawki godzinowej przez zleceniobiorców i osoby świadczące usługi w ramach samozatrudnienia.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/342332,Bedzie-zakaz-zrzekania-sie-minimalnej-stawki-godzinowej.html#

 

Kaucja rejestracyjna – co to? Kiedy płatna?

Ministerstwo Finansów kończy właśnie prace nad nowelizacją ustawy o VAT, która przewiduje kaucje rejestracyjną przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Według planów kaucja będzie dotyczyć:

- podatników, którzy w przeszłości byli już zaangażowani w działalność gospodarczą podmiotów wyrejestrowanych, które miały zaległości podatkowe lub podatnik był skazany prawomocnie za przestępstwa skarbowe (kaucja obligatoryjna),

- podatników, którzy zgłaszają rozpoczęcie działalności gospodarczej, a korzystających z wynajętego adresu na potrzeby prowadzonej działalności (kaucja fakultatywna).

„O ocenie ryzyka, która będzie wpływała na decyzję o kaucji, będzie decydował naczelnik urzędu skarbowego. Np. opierając się na danych, czy ten ktoś przewijał się w przeszłości w naszym zainteresowaniu, czy udostępniał lokale na wirtualne biura” – komentuje wiceminister finansów Wiesław Jasiński.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/342196,Bedzie-kaucja-rejestracyjna-przy-zakladaniu-firmy.html

 

Ewidencja godzin przechowywana przez 3 lata!

Od stycznia 2017 roku wszystkie osoby przyjmujące zlecenie lub świadczące usługi jednoosobowe w ramach samozatrudnienia, muszą prowadzić ewidencję godzin poświęconych na wykonywania zlecenie lub świadczenie usługi.
Taka ewidencja musi być przechowywana przez min. 3 lata przez zleceniodawcę lub przedsiębiorcę na rzecz, którego świadczona jest usługa.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/342533,Przechowywanie-ewidencji-przepracowanych-godzin-przez-3-lata.html

 


Data publikacji: 15.09.2016

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się