Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Agencja zatrudnienia

Pexels

Agencja zatrudnienia

Zgodnie z treścią art. 6 §1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia to niepubliczne jednostki organizacyjne, których zadaniem jest świadczenie usług z zakresu pośrednictwa pracy, pośrednictwa pracy za granicą u zagranicznych pracodawców, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.

Poznaj naszą ofertę

Agencje zatrudnienia w Polsce - krótka historia

Pierwsze agencje zatrudnienia na terenie Polski zaczęły powstawać w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Były to głównie oddziały firm amerykańskich, poszukujących na rynku pracy specjalistów w dziedzinach handlu, zarządzania i marketingu.  Wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi w naszym kraju, a także zmianą świadomości przedsiębiorców oraz rozwojem rynku pracy, zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia zaczęła systematycznie wzrastać. Potwierdzają to dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sporządzanego co roku raportu o działalności agencji zatrudnienia. W 2003 r. przez agencje pracy zatrudnionych było około 157 tysięcy osób,  natomiast w 2015 r. liczba ta wzrosła do ponad 1 200 tysięcy osób.

Działalność regulowana

Działalność gospodarcza agencji zatrudnienia jest tak zwaną działalnością regulowaną, czyli wykonywanie jej wymaga spełnienia specjalnych wymogów określonych prawem. Regulacja prawna dotycząca agencji zatrudnienia polega m.in. na dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących taką działalność (Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia).
Podmioty, które chcą świadczyć takie usługi powinny również spełnić odpowiednie wymagania formalne, czyli: nie posiadać żadnych zaległości z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Ważnym jest także, by być nie karanym za przestępstwa lub wykroczenia o których mowa w art. 121 Ustawy oraz być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jej upadłości.

Przetwarzanie danych osobowych

Niezwykle ważnym elementem w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia jest przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w procesach świadczenia usług, które powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Na agencji zatrudnienia leży również obowiązek przestrzegania zasad, do których nie zastosowanie się wyklucza jej funkcjonowanie w branży, tj.: brak dyskryminacji, bezpłatność usług, współpraca z organami zatrudnienia. Agencja zatrudnienia w swoich dokumentach, ogłoszeniach i ofertach ma obowiązek podania numeru wpisu do rejestru a agencja pracy tymczasowej powinna dodatkowo zamieszczać określenie „agencja pracy tymczasowej” i na ogłoszeniach o pracę oznaczać oferty jako oferty pracy tymczasowej.

Formy zatrudnienia w agencjach zatrudnienia

Forma zatrudnienia przez agencję pracy regulowane jest Ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003 Nr 166 poz. 1608). W odróżnieniu od tradycyjnego stosunku pracy w zatrudnieniu pracownika przez agencję zatrudnienia występują trzy strony:

  1. Pracownik tymczasowy
  2. Pracodawca – agencja pracy tymczasowej
  3. Pracodawca użytkownik

W zatrudnieniu tymczasowym formalnym pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. Pracownik podpisuje z nią umowę. Jest również odpowiedzialna za dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem, wypłatę wynagrodzeń, oraz odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca użytkownik organizuje i kontroluje pracę pracownika tymczasowego. Jest również odpowiedzialny za ustalenie wynagrodzenia za wykonaną pracę, a także kwestie związane ze szkoleniami BHP oraz wstępnymi i okresowymi badaniami lekarskimi.

Data publikacji 04.05.2018

Podobne w kategorii

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zatrudnianie Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed toczącą się w ich kraju...

Kadry i płace w chmurze

Czy przeniesienie kadr i płac do chmury jest korzystne? Czy obniży koszty prowadzenia tego działu w firmie? Jakie korzyści i wady posiada to rozwiązanie? Dowiedz się więcej!

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu