Agencja zatrudnienia

Pexels left right

Agencja zatrudnienia

Zgodnie z treścią art. 6 §1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia to niepubliczne jednostki organizacyjne, których zadaniem jest świadczenie usług z zakresu pośrednictwa pracy, pośrednictwa pracy za granicą u zagranicznych pracodawców, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.

Agencja zatrudnienia

Zgodnie z treścią art. 6 §1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia to niepubliczne jednostki organizacyjne, których zadaniem jest świadczenie usług z zakresu pośrednictwa pracy, pośrednictwa pracy za granicą u zagranicznych pracodawców, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.

Agencje zatrudnienia w Polsce - krótka historia

Pierwsze agencje zatrudnienia na terenie Polski zaczęły powstawać w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Były to głównie oddziały firm amerykańskich, poszukujących na rynku pracy specjalistów w dziedzinach handlu, zarządzania i marketingu.  Wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi w naszym kraju, a także zmianą świadomości przedsiębiorców oraz rozwojem rynku pracy, zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia zaczęła systematycznie wzrastać. Potwierdzają to dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sporządzanego co roku raportu o działalności agencji zatrudnienia. W 2003 r. przez agencje pracy zatrudnionych było około 157 tysięcy osób,  natomiast w 2015 r. liczba ta wzrosła do ponad 1 200 tysięcy osób.

Działalność regulowana

Działalność gospodarcza agencji zatrudnienia jest tak zwaną działalnością regulowaną, czyli wykonywanie jej wymaga spełnienia specjalnych wymogów określonych prawem. Regulacja prawna dotycząca agencji zatrudnienia polega m.in. na dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących taką działalność (Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia).
Podmioty, które chcą świadczyć takie usługi powinny również spełnić odpowiednie wymagania formalne, czyli: nie posiadać żadnych zaległości z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Ważnym jest także, by być nie karanym za przestępstwa lub wykroczenia o których mowa w art. 121 Ustawy oraz być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jej upadłości.

Przetwarzanie danych osobowych

Niezwykle ważnym elementem w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia jest przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w procesach świadczenia usług, które powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Na agencji zatrudnienia leży również obowiązek przestrzegania zasad, do których nie zastosowanie się wyklucza jej funkcjonowanie w branży, tj.: brak dyskryminacji, bezpłatność usług, współpraca z organami zatrudnienia. Agencja zatrudnienia w swoich dokumentach, ogłoszeniach i ofertach ma obowiązek podania numeru wpisu do rejestru a agencja pracy tymczasowej powinna dodatkowo zamieszczać określenie „agencja pracy tymczasowej” i na ogłoszeniach o pracę oznaczać oferty jako oferty pracy tymczasowej.

Formy zatrudnienia w agencjach zatrudnienia

Forma zatrudnienia przez agencję pracy regulowane jest Ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003 Nr 166 poz. 1608). W odróżnieniu od tradycyjnego stosunku pracy w zatrudnieniu pracownika przez agencję zatrudnienia występują trzy strony:

  1. Pracownik tymczasowy
  2. Pracodawca – agencja pracy tymczasowej
  3. Pracodawca użytkownik

W zatrudnieniu tymczasowym formalnym pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. Pracownik podpisuje z nią umowę. Jest również odpowiedzialna za dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem, wypłatę wynagrodzeń, oraz odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca użytkownik organizuje i kontroluje pracę pracownika tymczasowego. Jest również odpowiedzialny za ustalenie wynagrodzenia za wykonaną pracę, a także kwestie związane ze szkoleniami BHP oraz wstępnymi i okresowymi badaniami lekarskimi.


Data publikacji: 04.05.2018

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się