Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Czego nie ujmuje się w aktach osobowych pracownika?

Czego nie ujmuje się w aktach osobowych pracownika?

Czego nie ujmuje się w aktach osobowych pracownika?

Zakres dokumentów i oświadczeń, jakie należy umieszczać w aktach osobowych pracownika z podziałem na 4 części, szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Poświęcono jednak w nim uwagę nie tylko aktom osobowym, ale i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Czy również i ona powinna znaleźć się w jednym z katalogów? Czego nie obejmują akta osobowe?

Poznaj naszą ofertę

Pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika nie tylko akta osobowe, których zawartość reguluje § 3 rozporządzenia, ale i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, o której mowa w § 6. Pojęcia te wymagają rozróżnienia, ponieważ w przypadku drugiej grupy dokumentów pracodawca nie umieszcza ich w aktach osobowych. Nie zmienia to jednak faktu, że jest zobowiązany do jej prowadzenia względem wszystkich zatrudnianych osób.

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy należą w szczególności:

  • ewidencja czasu pracy, zawierająca informacje o m.in. liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbie godzin nadliczbowych, dniach wolnych od pracy,
  • wnioski pracownika dotyczące m.in. udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat, ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy,
  • dokumenty związane z m.in. stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy, wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych,
  • zgody pracownicze,
  • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
  • karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
  • karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Powyższa dokumentacja powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika, jednakże nie wchodzi ona w skład akt osobowych, dzielonych na część A, B, C i D.

Pracodawca, podobnie jak w przypadku akt osobowych, może zdecydować się zarówno na formę papierową, jak i elektroniczną. Co jednak ważne, nie musi zachowywać tutaj 100% spójności – może zatem na przykład prowadzić akta osobowe w formie e-teczek, a pozostałą dokumentację w wersji tradycyjnej.

Dokumentacja związana ze składkami i podatkami

Zatrudnianie pracowników wiąże się nie tylko z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji stricte kadrowej, ale i płacowej, związanej z opłacanymi co miesiąc składkami i podatkami. Do dokumentacji tej należą m.in. deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe, paski wynagrodzeniowe (paski płacowe), pliki przelewowe i oświadczenia, wynikające z konieczności naliczania wynagrodzeń, czy opłacania składek społecznych i zdrowotnych, w tym składek na PFRON i PPK.

Możemy jednak zauważyć, że dokumentacja podatkowo-składkowa nie została wymieniona ani w § 3 rozporządzenia, ani też w § 6. Należy zatem stwierdzić, że z pewnością nie przechowuje się jej w aktach osobowych pracownika. Nie zmienia to jednak faktu, że pracodawca, podobnie jak w przypadku dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, jest zobowiązany prowadzić i przechowywać wszelkie deklaracje płacowe. Powinien robić to jednak oddzielnie, poza aktami osobowymi oraz poza dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Jeżeli firma posiada wewnętrzny dział kadr i płac, to właśnie on odpowiada za dokumentację o charakterze podatkowo-składkowym. Jeżeli natomiast korzysta z usługi outsourcingu kadr i płac payroll360, przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie takich informacji spoczywa na zewnętrznych specjalistach.

W praktyce od strony podatkowej w aktach osobowych (w części B) można przechowywać różnego rodzaju oświadczenia pracownika, dotyczące m.in. wspólnego opodatkowania, stosowania ulg, czy rezygnacji z PPK. Nie jest to jednak konieczne. Comiesięczne informacje dotyczące wynagrodzeń nie wchodzą natomiast do akt osobowych. To samo dotyczy wszelkich dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, do czego stworzony został osobny rejestr, w którym automatycznie gromadzone są wszystkie przesyłane formularze.

Na czym polega outsourcing kadr i jakie usługi kadrowe świadczone są w payroll360?

Prawo pracownika do żądania informacji o sposobie wyliczania wynagrodzeń

Mówiąc o dokumentacji płacowej, warto przypomnieć, że pracownik ma prawo żądać od pracodawcy informacji o sposobie wyliczania swojego wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany w takiej sytuacji do udostępnienia do wglądu dokumentów, na których podstawie zostało ono obliczone.

Najczęściej odbywa się to w postaci pasków wynagrodzeniowych (co to są paski płacowe?), na których umieszcza się informacje o wszystkich najważniejszych składnikach wynagrodzenia – zarówno stałych, jak i dodatkowych, takich jak ewentualne premie, nagrody, czy potrącenia.

Do dokumentów, na podstawie których ustala się bezpośrednio wysokość wynagrodzenia, należy natomiast wspomniana powyżej ewidencja czasu pracy, karta wynagrodzeń, czy obowiązujące w zakładzie regulaminy. Zezwalając na dostęp do nich, pracodawca powinien zadbać o to, aby w ręce pracownika trafiły wyłącznie dokumenty dotyczące jego osoby.

Usługa administracji kadr i płac – outsourcing payroll360

Mimo że nie wszystkie kopie lub odpisy dokumentów muszą trafić bezpośrednio do akt osobowych, pozostałe z nich również wymagają odpowiedniego prowadzenia i przechowywania. Niewątpliwie są to zatem dodatkowe, uciążliwe zobowiązania ciążące na każdym pracodawcy.

W ramach usługi outsourcingu kadr i płac nasi klienci mogą jednak uwolnić się od tych powinności, powierzając je w ręce ekspertów. Na ofertę payroll360 poza wyliczaniem wynagrodzeń składa się także przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie szeroko rozumianej dokumentacji kadrowej i płacowej. Zajmujemy się tworzeniem tradycyjnych i elektronicznych archiwów, zamianą jednych na drugie, a ponadto sporządzaniem wszystkich najważniejszych dokumentów w sprawach związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

Sprawdź nasze usługi outsourcingu kadr i płac w payroll360

Data publikacji 04.01.2023

Podobne w kategorii

Przegląd usług outsourcingowych w obszarze kadr i płac

Prowadzenie własnej działalności jest w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie nie lada wyzwaniem. Pracodawcy już od pierwszych chwil obecności na rynku muszą mierzyć się z licznymi trudnościami, dlatego też...

Teczki pracownicze – co dokładnie zawierają?

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a przy tym precyzyjnie wskazują, jak należy to robić. O ile sama kwestia grupowania akt osobowych na pięć części: A, B, C, D...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu