Czy praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy?, Zmiany w delegowaniu pracowników obowiązujące od 30 lipca 2020 r., Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od września 2020 r., Tarcza antykryzysowa… - sierpniowy przegląd newsów

{[description]} left right

Czy praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy?, Zmiany w delegowaniu pracowników obowiązujące od 30 lipca 2020 r., Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od września 2020 r., Tarcza antykryzysowa… - sierpniowy przegląd newsów

W jaki sposób delegować pracowników i jakie zmiany w kodeksie pracy mogą nas czekać?

Czy praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy?, Zmiany w delegowaniu pracowników obowiązujące od 30 lipca 2020 r., Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od września 2020 r., Tarcza antykryzysowa… - sierpniowy przegląd newsów

W jaki sposób delegować pracowników i jakie zmiany w kodeksie pracy mogą nas czekać?

Poznaj naszą ofertę

CZY PRACA ZDALNA ZOSTANIE UREGULOWANA W KODEKSIE PRACY?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła z prośbą o uregulowanie pracy zdalnej w przepisach Kodeksu pracy. Tymczasem przedłużona została możliwość korzystania z rozwiązań powstałych na potrzeby okresu epidemii. Przepisy dotyczące pracy zdalnej z ustawy covidowej (specustawy) miały obowiązywać do 4 września 2020 r. Jednak 5 września wchodzi w życie nowelizacja, która przedłuża ich działanie na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz okres 3 miesięcy po ich odwołaniu.

www.infor.pl

 

ZMIANY W DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 30 LIPCA 2020 R.

 Dnia 30 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w delegowaniu pracowników, które wynikają w obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE.

Celem ustawy jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wprowadzenia przepisów przewidujących wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów omawianej ustawy.

www.infor.pl

 

PODWYŻKA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH OD WRZEŚNIA 2020 R.

 Ustawa o dodatku solidarnościowym, oprócz zasad przyznawania samego dodatku, wprowadza też kilka istotnych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najważniejsza, dotyczy podwyższenia zasiłku dla osób bezrobotnych. Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie 21 czerwca 2020 roku. Znajdują się w niej jednak zapisy, dotyczące ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które wchodzą w życie 1 września 2020 roku.

Nowe stawki

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 września 2020 roku, wysokość zasiłku wynosi: 1200 zł/brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 942,30 zł/brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Nowe stawki obejmują również zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy o dodatku solidarnościowym, a więc przed dniem 21 czerwca 2020 roku.

Również osoby, będące w dniu wejścia w życie ustawy o dodatku solidarnościowym (21 czerwca 2020 roku) w okresie nieprzysługiwania zasiłku dla bezrobotnych (karencji), po upływie tego okresu, nabywają prawo do zasiłku w wysokości określonej w ustawie o dodatku solidarnościowym (od 1 września 2020 roku: 1200 zł/brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 942,30 zł/brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku).

Obniżony wymiar czasu pracy

Druga zmiana, którą ustawa o dodatku solidarnościowym wprowadza do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczy okresu pracy, ustalanego przy przyznawaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. I tak, do 365 dni zalicza się również okresy zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obniżono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przed wskazanym obniżeniem wymiaru czasu pracy osiągały miesięcznie wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

www.infor.pl

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ZMIANY W PPK

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła trzy istotne zmiany dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotyczą one: wydłużenia terminów wdrożenia PPK dla tzw. II fazy, utrzymania wyłączenia PPK spod regulacji dotyczących zamówień publicznych oraz uproszczenia w zasadach tworzenia PPK u pracodawców sektora publicznego.

Wydłużenie terminów wdrożenia PPK

Tarcza Antykryzysowa przesunęła wdrożenia PPK dla pracodawców z tzw. II fazy wdrożenia PPK. Nowe obowiązujące terminy dla pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, to: 27 października 2020 r. ─ na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. ─ na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nowe przepisy nie zmieniły jednak obowiązków podmiotów zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK. Podmioty te są zobowiązane w szczególności do terminowego naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat do PPK.

Uproszczenie w zasadach tworzenia PPK u pracodawców sektora publicznego

Tarcza Antykryzysowa upraszcza zasady wyboru instytucji finansowej, której pracodawca należący do sektora publicznego powierzy zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK. Zgodnie z nowym art. 7 ust. 4a ustawy o PPK wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wyboru tego dokonuje się w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, instytucję finansową wybiera się w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

www.infor.pl

 

PRZYMUSOWE URLOPY WYPOCZYNKOWE Z POWODU COVID-19 W TARCZY 4.0

Przymusowe urlopy wypoczynkowe wprowadza Tarcza Antykryzysowa 4.0. Pracodawca nie będzie potrzebował zgody pracownika, ani planu urlopów. Skieruje na urlop we wskazanym przez siebie terminie.

Podstawowym aktem prawnym związanym z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwana specustawą w sprawie COVID-19.

Prawo do jednostronnego udzielenia zaległego urlopu przewiduje art. 15gc specustawy w sprawie COVID-19, zgodnie z którym pracodawca może jednostronnie, bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, udzielić zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni. Moim zdaniem termin urlopu nie powinien jednak wykraczać poza 30 września 2020 r. Omawiana regulacja nie uchyla bowiem przepisu przewidującego ten termin, a jedynie daje jednoznaczną podstawę prawną do "przymusowego" udzielenia zaległego urlopu przed momentem, w którym staje się on ostatecznie zaległy (tj. przed 30 września 2020 r.). Specustawa w sprawie COVID-19 nie określa formy przekazania pracownikowi informacji o wyznaczonym terminie urlopu, celowe jest jednak poinformowanie pracownika na piśmie

www.gofin.pl


Data publikacji: 04.09.2020

Podobne artykuły

31.03.2021

Praca zdalna z ryczałtem

Przeciągająca się pandemia wymaga od pracodawców zapewniania nowych form pracy swoim pracownikom. Przykładem tego jest coraz  częstsze wykorzystywanie pracy...

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu...

12.02.2021

Newsy: urlop bezpłatny, praca zdalna, rozwiązanie umowy o pracę

Dowiedz kiedy następuje zwolnienie przychodów zleceniobiorcy w ZUS lub też jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę z chorującym pracownikiem?

27.01.2021

Rozliczenie czasu pracy - podstawowe zagadnienia

Rozliczenie czasu pracy jest podstawowym zagadnieniem kadrowym oraz kamieniem węgielnym, na którym opiera się funkcjonowanie wielu firm. Pozwala na jasne...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się