Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Jak nowe zmiany w prawie pracy wpłyną na usługi outsourcingu kadr i płac?

Jak nowe zmiany w prawie pracy wpłyną na usługi outsourcingu kadr i płac?

Jak nowe zmiany w prawie pracy wpłyną na usługi outsourcingu kadr i płac?

Nowe przepisy prawa pracy właśnie weszły w życie. To już druga z istotnych nowelizacji, przypadająca na pierwszą połowę tego roku. Przypominamy, że niedawno do porządku prawnego wdrożona została praca zdalna oraz kontrola trzeźwości pracowników. Teraz zmian i nowych rozwiązań jest znacznie więcej, ponieważ ustawa zmieniająca Kodeks pracy przystosowuje nasze ustawodawstwo do dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): dyrektywy nr 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Poznaj naszą ofertę

Każda nowelizacja Kodeksu pracy wywołuje wśród pracodawców niemały popłoch, stres i zdenerwowanie. Nowe przepisy oznaczają najczęściej nowe obowiązki, zmiany w dotychczasowych regulacjach, kolejne do przezwyciężenia trudności, dodatkowe koszty. Wielu firmom nie jest niestety łatwo nadążać za wszystkimi przygotowywanymi przez rząd reformami. A presja jest duża, ponieważ nad prawidłowością przestrzegania obowiązujących przepisów pilnie czuwają organy takie jak PIP, ZUS, US. Pracodawcy wiedzą doskonale, że ich kontrole, w razie wykrycia naruszeń, mogą okazać się bardzo dotkliwe w sankcjach. Powyższe problemy da się jednak rozwiązać dzięki usłudze outsourcingu kadrowo-płacowego. Polega ona na przekazaniu wszystkich (lub wybranych) spraw z obszaru kadr i płac zewnętrznym specjalistom wraz z przejęciem przez nich pełnej odpowiedzialności (prawnej i finansowej) w tym zakresie.

Kwietniowa nowelizacja prawa pracy i jej najważniejsze założenia

Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy to mnóstwo nowości dla wszystkich pracodawców, księgowych, działów kadrowo-płacowych oraz samych pracowników. Zmian tych jest wiele, dlatego poniżej pokrótce przedstawimy tylko wybrane spośród nich.

  • Zmiany w umowach na okres próbny – przyznanie stronom takiej umowy możliwości przedłużenia jej o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, uzależnienie czasu trwania umowy na okres próbny (maksymalnie 3 miesiące) od tego, na jaki okres pracodawca zamierza następnie zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, dopuszczenie ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko wtedy, gdy będzie on wykonywał pracę innego rodzaju.
  • Możliwość jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie – od teraz pracodawca nie może zakazać pracownikowi pozostawania w jednoczesnym zatrudnieniu z innym pracodawcą lub wykonywania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
  • Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawcy o warunkach zatrudnienia i stosunku pracy – znacznemu rozszerzeniu uległ art. 29 KP, określający elementy obowiązkowe umowy o pracę oraz wskazujący podstawowe obowiązki informacyjne pracodawcy.
  • Możliwość wnioskowania o zmianę rodzaju umowy o pracę – pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy (z wyjątkiem pracowników na umowach na okres próbny) mogą wnioskować raz w roku o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Zmiany w urlopach rodzicielskich – wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 lub 43 tygodni oraz przyznanie każdemu z pracowników – rodziców dziecka prawa do wyłącznego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego z tego wymiaru, bez możliwości przeniesienia go na drugiego z rodziców.
  • 2-dniowe zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej – nowy rodzaj zwolnienia pracownika z pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna jego natychmiastowa obecność. Urlop ten przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego i jest w połowie płatny.
  • 5-dniowy urlop opiekuńczy – bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
  • Szkolenia na koszt pracodawcy – na skutek zmian pracodawca ma obowiązek przeprowadzać na swój koszt, a także w miarę możliwości w godzinach pracy pracowników, szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku, jeżeli wynika to z przepisów wewnętrznych lub umowy o pracę.
  • Więcej przerw w pracy – poza co najmniej 15-minutową przerwą w pracy, przysługującą, gdy dobowy wymiar czasu pracownika przekracza 6 godzin, nowelizacja przyznała także pracownikom prawo do dodatkowej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, gdy ich dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 9 godzin oraz kolejnej przerwy w tym samym wymiarze, jeżeli pracują oni więcej niż 16 godzin na dobę.

Nowy Kodeks pracy a outsourcing kadr i płac payroll360

Bycie pracodawcą wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów prawa pracy i umiejętności ich praktycznego zastosowania, a także nieustannego monitorowania regularnie wprowadzanych w tym zakresie zmian. Wszystko to jest sprawdzane podczas kontroli PIP i ZUS, które okazują się wydarzeniem bardzo stresującym dla większości kontrolowanych podmiotów.

Już we wstępie sygnalizowaliśmy, że rozwiązaniem tego problemu może okazać się niezwykle wygodny dla pracodawców outsourcing usług kadrowo-płacowych payroll360. Wiąże się on ze stałą dostępnością specjalistów ds. prawa pracy, prawa rachunkowego i podatkowego, którzy czuwają nad wszystkimi wprowadzanymi zmianami. Usługa outsourcingu kadr i płac jest w związku z tym zawsze realizowana zgodnie z najnowszym stanem prawnym, co nie grozi ryzykiem naruszenia praw pracowniczych, uchybień lub błędów w obliczeniach. Przy stałym wsparciu ekspertów payroll360 będą Państwo perfekcyjnie przygotowani na każdą kontrolę, która przy braku nieprawidłowości przebiegnie sprawnie, płynnie i w przyjemnej atmosferze.

Jakie korzyści niesie współpraca z payroll360 - Sprawdź!

Data publikacji 26.04.2023

Podobne w kategorii

Aktualna legislacja w obszarze stosunków pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nowelizacją kodeksu pracy. 2 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) udostępniono nowy projekt doprecyzowujący przepisy dotyczące...

Zmiana kodeksu pracy 2022 – urlop opiekuńczy

Wraz z początkiem sierpnia br. w życie mają wejść znowelizowane przepisy kodeksu pracy, których celem jest dostosowanie ustawodawstwa krajowego do dwóch dyrektyw unijnych: dyrektywy nr 2019/1152 i dyrektywy nr...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu