Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?

Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?

Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?

W związku z nadzwyczajną sytuacją urząd ds. cudzoziemców zapewnił, że wszyscy obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu w naszym kraju oraz dopełniać wymaganych formalności. Dotyczy to również osób, które są już w Polsce, jednak ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Poznaj naszą ofertę

Dokumenty pobytowe dla cudzoziemców 

Podstawowe dokumenty pobytowe, jakie powinni posiadać przy sobie cudzoziemcy przekraczający granicę z Polską to:

  • paszport – zezwala na skorzystanie z ruchu bezwizowego i pobyt na terytorium RP 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu;
  • wiza – cudzoziemcowi można wydać wizę krajową lub wizę Schengen. Wiza krajowa uprawnia go do wjazdu na terytorium RP i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy. Wiza krajowa jest ważna nie dłużej niż rok;
  • karta pobytu – uprawnia wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy kraju bez konieczności posiadania wizy, a także podróżowania po innych państwach ze strefy Schengen przez okres wynoszący maksymalnie 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. 

Obecnie jednak zgodnie z informacjami przekazanymi przez urząd ds. cudzoziemców, obywatele Ukrainy nie muszą dopełniać żadnych formalności związanych z legalnością ich pobytu. Są zwolnieni z obowiązku składania wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich, czy placówkach Straży Granicznej. 

Warunki przedłużenia wizy 

Osoby świadczące pomoc obywatelom Ukrainy powinny pamiętać, że przepisy prawa, niezależnie od wprowadzonych teraz zwolnień, zezwalają na przedłużenie ważności wizy krajowej i wizy Schengen – wyjaśniają eksperci payroll360 świadczący usługi związane z outsourcingiem kadr i płac oraz pracą tymczasową dla obcokrajowców. 

Zgodnie z treścią art. 82 ustawy o cudzoziemcach przedłużenie wizy krajowej może nastąpić, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

  1. przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może on opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu;
  2. zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej; 
  3. okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany; 
  4. nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Przypominamy ponadto, że w Polsce wciąż obowiązuje stan epidemii. Zgodnie z art. 15zd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jeśli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres pobytu i okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przesłanką do przedłużenia wizy Schengen jest natomiast wykazanie przez cudzoziemca, że na skutek siły wyższej lub względów humanitarnych nie może on opuścić terytorium państw członkowskich przed upływem wskazanych w tym dokumencie terminów. 

Procedura przedłużenia wizy 

Wizę krajową lub wizę Schengen przedłuża wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 

Aby przedłużyć wizę, konieczne jest wystąpienie ze stosownym wnioskiem co najmniej trzy dni przed upływem okresu pobytu zaznaczonego w dokumencie. 

Gdy wniosek zostanie złożony w terminie i nie wystąpią w nim żadne braki formalne, wojewoda umieści w dokumencie cudzoziemca odcisk stempla potwierdzający złożenie wniosku. Pobyt taki uznaje się wtedy za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej stanie się ostateczna.

Uproszczenia w udzielaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę – nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 

W obecnej sytuacji należy także pamiętać, że pod koniec stycznia br. w życie weszły znowelizowane przepisy ustawy o cudzoziemcach. Zmiany w przepisach miały na celu uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców – wydawaniem zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Po miesiącu obowiązywania nowego stanu prawnego możemy już wstępnie ocenić, które z wprowadzonych reform faktycznie okazały się mieć zapowiadane, pozytywne skutki – wskazują specjaliści payroll360 oferujący usługi związane z zatrudnianiem cudzoziemców, świadczone dla swoich klientów w ramach outsourcingu kadr i płac. 

Do jednych z najistotniejszych zapisów, który znalazł się w ustawie, należy zaliczyć uproszczenie warunków, jakie cudzoziemiec powinien spełnić, aby móc ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Przypomnijmy, że od stycznia zrezygnowano z obowiązku posiadania stabilnego, regularnego źródła dochodu na pokrycie kosztów utrzymania siebie i swojej rodziny oraz zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium RP.  

Bardzo ważną zmianą jest ponadto wydłużenie okresu, na jaki możliwe stało się powierzenie cudzoziemcowi pracy niesezonowej na podstawie oświadczenia o wykonywaniu pracy. Obecnie jedno oświadczenie upoważnia go do pracy przez okres 24 miesięcy. Co więcej, po upływie tego czasu przedsiębiorca może od razu dokonać kolejnej rejestracji. 

Pozytywnie ocenić należy również rozszerzenie katalogu zdarzeń niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ograniczenie liczby składanych wniosków uprościło procedury zatrudniania obcokrajowców, a przy tym zmniejszyło ilość pracy dla urzędów, które wcześniej musiały zajmować się rozpatrywaniem każdego z napływających dokumentów.

Usługa outsourcingu zatrudnienia cudzoziemców payroll360 

Usługa outsourcingu kadr i płac, jaką payroll360 świadczy dla swoich klientów, zawiera także działania z zakresu outsourcingu zatrudnienia – pracy tymczasowej i zatrudnienia zewnętrznego. Nasi specjaliści zajmują się poszukiwaniem cudzoziemców chętnych do pracy oraz przeprowadzaniem rozmów w języku ukraińskim. Świadczą również pomoc w załatwianiu wszelkich procedur i dopełnianiu wymaganych formalności, w tym uzyskaniu dokumentów pobytowych i związanych z zatrudnieniem. 

Data publikacji 02.03.2022

Podobne w kategorii

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zatrudnianie Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed toczącą się w ich kraju...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu