Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Kiedy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Kiedy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Kiedy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Kodeks pracy w sposób szczegółowy reguluje obowiązki każdego pracodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce. Są to obowiązki, z których pracodawca powinien wywiązywać się nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy, ale i w momencie jego nawiązywania oraz ustania. Jednym z najważniejszych zobowiązań pracodawcy, o charakterze bezwzględnym, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jest wydanie pracownikowi tytułowego świadectwa pracy.

Poznaj naszą ofertę

Obowiązek wydania pracownikowi dokumentu, określanego jako świadectwo pracy, wynika wprost z art. 97 § 1 k.p. Pracodawca powinien wydać świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, niezależnie od tego, czy był związany z pracownikiem umową o pracę na czas nieokreślony, określony, czy próbny. Bezwzględny charakter tego obowiązku jest równoznaczny, z tym że pracodawca nie może uzależniać wydania pracownikowi świadectwa pracy od wykonania przez niego określonych czynności oraz uprzedniego rozliczenia się.

Na czym polega outsourcing kadr? Sprawdź!

Kiedy pracodawca wydaje świadectwo pracy?

Świadectwo pracy należy wydać pracownikowi w dniu, w którym następuje, ustanie stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu powinien przesłać świadectwo pracy za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręczyć je w inny sposób.

Kiedy pracodawca może odstąpić od wydania świadectwa pracy?

Kodeks pracy w art. 97 § 11 przewiduje również sytuację, w której pracodawca może uniknąć obowiązku wydania świadectwa pracy. Stanie się tak, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • zamierza on kontynuować współpracę z dotychczasowym pracownikiem,
 • do nawiązania stosunku pracy dojdzie w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy,
 • pracownik nie wystąpił z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy.

Pracownik może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, w zakresie dotyczącym wydania świadectwa pracy odnoszącego się do poprzedniego okresu zatrudnienia lub wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Jeżeli pracownik złoży taki wniosek, pracodawca powinien wydać świadectwo pracy w terminie 7 dni.

Co zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Treść tego dokumentu reguluje nie tylko Kodeks pracy, a przede wszystkim rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

W świadectwie pracy powinny znaleźć się w szczególności informacje dotyczące:

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 • wymiaru czasu pracy,
 • zajmowanych stanowisk,
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego,
 • przysługującego w danym roku prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • informację dotyczącą uwzględnienia liczby dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej,
 • informację uwzględniającą wykorzystane dni urlopu opiekuńczego,
 • liczbę dni okazjonalnej pracy zdalnej

W świadectwie pracy mogą znaleźć się także informacje wskazujące na wysokość i rodzaj składników wynagrodzenia oraz uzyskane kwalifikacje, jeżeli z żądaniem takim wystąpi sam pracownik.

Błędy w świadectwie pracy

Jeżeli w świadectwie pracy pojawiły się błędy lub innego rodzaju nieprawidłowości, pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. Jeżeli spotka się on z decyzją odmowną, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy ma prawo wystąpić ze swoim żądaniem do sądu pracy.

Konsekwencje niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy

Pracownikowi, któremu nie wydano świadectwa pracy, przysługuje uprawnienie do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania tego dokumentu. Z żądaniem tym może on wystąpić w dowolnym czasie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w przepisach, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W tym przypadku czas ten będzie liczyć się zatem od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Kiedy pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody?

Z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę pracownik może wystąpić w sytuacji, gdy:

 • świadectwo pracy nie zostało wydane w terminie lub
 • pracodawca wydał niewłaściwe świadectwa pracy.

Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Pracownik, który występuje z roszczeniem o naprawienie szkody, jest zobowiązany do jej wykazania oraz określenia jej wysokości. Może przykładowo zrobić to, udowadniając, że w związku z brakiem świadectwa pracy nie został zatrudniony u nowego pracodawcy lub nie otrzymał świadczenia dla osoby bezrobotnej, przysługującego z urzędu pracy.

Outsourcing kadr i płac payroll360 – profesjonalne wsparcie w realizacji obowiązków pracodawcy

Pracodawca, który narusza swoje obowiązki, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi takich działań. W natłoku codziennych spraw nietrudno jednak o pewne przeoczenia i błędy. Obecnie pracodawcy mogą jednak zapewnić sobie profesjonalne wsparcie, poczucie bezpieczeństwa prawnego i większy komfort w zarządzaniu firmą.

Usługa outsourcingu kadr i płac payroll360 stanowi w tym przypadku gwarancję rzetelnego i terminowego wywiązywania się pracodawców ze swoich zobowiązań względem pracowników i organów administracji państwowej. Przejmując na siebie zadania kadrowe, zajmujemy się również przygotowywaniem i wydawaniem świadectw pracy, tym samym nie narażając przełożonych na kontakt z sądem pracy lub konieczność zapłaty odszkodowania.

Usługi outsourcingowe w payroll360 - wyślij zapytanie ofertowe

Data publikacji 20.05.2023

Podobne w kategorii

Przegląd usług outsourcingowych w obszarze kadr i płac

Prowadzenie własnej działalności jest w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie nie lada wyzwaniem. Pracodawcy już od pierwszych chwil obecności na rynku muszą mierzyć się z licznymi trudnościami, dlatego też...

Czego nie ujmuje się w aktach osobowych pracownika?

Zakres dokumentów i oświadczeń, jakie należy umieszczać w aktach osobowych pracownika z podziałem na 4 części, szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r....

Outsourcing badań lekarskich

Pracodawca nie może dopuścić do pracy na danym stanowisku pracownika bez ważnych badań lekarskich i aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju. Skierowanie...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu