Kiedy pracownik może być zapisany do PPK?

{[description]} left right

Kiedy pracownik może być zapisany do PPK?

Gdy zatrudniamy nowego pracownika, po 90 dniach musimy zapisać go do PPK. Czy jest to takie proste? Poznaj zasady, które obowiązują.

Kiedy pracownik może być zapisany do PPK?

Gdy zatrudniamy nowego pracownika, po 90 dniach musimy zapisać go do PPK. Czy jest to takie proste? Poznaj zasady, które obowiązują.

Poznaj naszą ofertę

Po ilu dniach? 

Pracownik powinien zostać wpisany do PPK, po okresie 90 dni zatrudnienia. Dotyczy to także czasu, który pracownik przepracował w danej firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ważne podkreślenia jest, że musi być to sposób zatrudnienia ujęty w ustawie o PPK. 

Dodatkowo pracodawca musi zapisać pracownika nie później niż do 10 dnia miesiąca po terminie 90 dni. 

Jaka forma zatrudnienia jest odpowiednia dla PPK?

Pracodawca może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z pracownikiem, który jest zatrudniony w sposób określony w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”. Według ustawy “osobą zatrudnioną” są: 

  • pracownicy, z wyjątkiem m.in. młodocianych,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, mające ukończony 18. rok życia,
  • osoby, o których mowa powyżej, przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński, lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji,
  • jeżeli podlegają - z tych tytułów - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Umowy nie mogą zostać zawarte z osobami na umowach zlecenie, z której tytułu podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu lub mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych niż te w definicji osób zatrudnionych.

Co z osobami na urlopach czy zwolnieniach?

Jeśli chodzi o osoby na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim, rodzicielskim to wedle ustawy są osobami zatrudnionymi. Jeśli pracownik jest na urlopie bezpłatnym, założenia do bycia osobą zatrudnioną są spełnione wtedy, gdy uzyskają przychód stanowiący podstawę do wymiaru składek. 

Czy pracownik zostaje przyjęty do PPK automatycznie?

Wszystko zależy od wieku pracownika. 

  • Jeśli nie ukończył on 55 lat, to zostaje dodany do PPK automatycznie, chyba że złoży deklarację o rezygnacji. 
  • Jeśli pracownik ukończył 55 lat, ale nie ukończył 70 lat, umowa o prowadzenie PPK zawierana jest tylko na wniosek tych osób. Jednak obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie o możliwości.
  • Jeśli osoba ma powyżej 70 lat, nie może zostać zapisana do programu, ale jeśli została zapisana wcześniej to po ukończeniu tego wieku może dalej odkładać pieniądze 

Dowiedz się więcej na temat PPK i skorzystaj z usługi payroll360 - obsługi PPK. W ramach usług outsourcingowych oferujemy pomoc w przygotowaniu informacji dla pracowników czy obsługę portalu PPK.

Kliknij tutaj


Data publikacji: 20.07.2021

Podobne artykuły

22.10.2021

Czy PIP zamieni zatrudnienie niepracownicze w umowę o pracę?

Najnowsza propozycja zmiany ustawy zakłada większe możliwości Państwowej Inspekcji Pracy. Między innymi możliwość zmiany umowy zlecenie, samozatrudnienia albo dzieła na umowę o pracę decyzją administracyjną. Dowiedz się...

11.08.2021

Nowelizacja ustawy o PPK

Od dłuższego czasu przygotowywany jest projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma nadać im uprawnienia w zakresie PPK. Dowiedz się, co może się zmienić?

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

16.02.2021

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się