Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Kiedy umowa na czas określony, a kiedy na nieokreślony?

umowa na czas określony

Kiedy umowa na czas określony, a kiedy na nieokreślony?

Umowa na czas określony, czy nieokreślony, którą z umów wybrać? Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Poza podstawowym podziałem kodeks pracy przewiduje także szczególne rodzaje umów – umowy dla pracowników młodocianych, czy spółdzielczą umowę o pracę.

Poznaj naszą ofertę

Czym jest umowa o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony jest umową terminową, która ustala okres zatrudnienia na z góry ustalony czas i rozwiązuje się z upływem określonego w niej terminu. Pracodawca nie musi składać dlatego w tym przypadku żadnego dodatkowego oświadczenia woli. Termin zakończenia umowy na czas określony może zostać wskazany konkretną datą lub w sposób pośredni (na przykład do końca III kwartału 2022 r.).

Kodeks pracy przewiduje również możliwość automatycznego przedłużenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Na taką sytuację wskazuje treść art. 177 § 3. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony (lub próbny) przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa ta z mocy prawa ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Czym jest umowa o pracę na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony to umowa, która nie przewiduje terminu końcowego jej trwania. Jest w związku z tym uznawana za najbardziej stabilną i bezpieczną dla każdego pracownika. Gwarantuje również zatrudnionym szerszy zakres roszczeń w przypadku bezprawnego rozwiązania umowy oraz ograniczenia przy jej wypowiadaniu. W pozostałych przypadkach, czyli m.in. w odniesieniu do urlopów, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czy przyznawanej premii pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony przysługują takie same prawa i obowiązki jak pracownikom zatrudnionym na czas określony. Nie można zapominać, że kodeks pracy wprost zabrania dyskryminacji i różnicowania pracowników w zatrudnieniu ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony – przypominają eksperci payroll360, którzy w ramach usługi outsourcingu kadr i płac zajmują się przygotowywaniem i nadzorowaniem wszystkich umów zawieranych z pracownikami.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony

Z umową o pracę zawieraną na czas określony związane są pewne limity. Zgodnie z treścią art. 251 § 1 okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Łączna liczba tych umów nie może natomiast przekraczać trzech. Nie dotyczy to jednak umów na czas określony zawartych w celu:

  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
  • wykonywania pracy przez okres kadencji
  • gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– pod warunkiem, że umowy te są zawierane, aby zaspokoić rzeczywiste okresowe zapotrzebowanie oraz niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Jeżeli strony uzgodnią w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższy okres wykonywania pracy na podstawie tej umowy, takie ustalenie jest traktowane jako zawarcie od dnia następującego po dniu, w którym umowa ta miałaby zostać rozwiązana, nowej umowy o pracę na czas określony (art. 251 § 2).

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na czas określony na okres dłuższy, niż wskazany w § 1 lub zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, uważa się z kolei, że taki pracownik zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Limity w umowach na czas określony bez umów na okres próbny i czas nieokreślony

Do limitu 33 miesięcy oraz 3 umów wlicza się wyłącznie umowy o pracę zawarte na czas określony. Pod uwagę nie należy brać natomiast umów o pracę zawartych na okres próbny oraz czas nieokreślony. Co ważne, limit, o którym mowa powyżej zawsze odnosi się do tego samego pracownika i pracodawcy – wyjaśniają specjaliści payroll360 świadczący usługi outsourcingu kadr i płac.

Obecnie nie ma również znaczenia, czy pomiędzy jedną umową na czas określony a drugą występowały przerwy, na przykład w postaci chwilowego zatrudnienia pracownika na czas nieokreślony. W sytuacji, w której przykładowo pracownik pozostawał związany umową o pracę na czas określony trwającą 5 miesięcy, a następnie przez 2 miesiące pracował na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony, ten sam pracodawca może zawiązać z nim następnie kolejną, drugą umowę o pracę na czas określony. Limit 33 miesięcy i 3 umów pozostaje w tym przypadku zachowany.

Obsługa dokumentacji związanej z zatrudnieniem payroll360

Prowadzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji pracowniczej to obowiązek każdego pracodawcy. Usługa outsourcingu kadr i płac payroll360 pozwala przedsiębiorcom oddelegować te czynności na ręce zewnętrznej, profesjonalnej firmy. Poznaj nasze usługi! W ramach świadczonych usług związanych z obsługą kadrową zajmujemy się kompleksowym administrowaniem dokumentacją wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Przygotowujemy dokumentację związaną zarówno z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnych. Monitorujemy również wszystkie istotne terminy, w tym kończące się umowy o pracę oraz powroty z urlopów macierzyńskich. Dlaczego warto wybrać usługi kadrowo-płacowe w payroll360?

Data publikacji 20.05.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu