Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W payroll360 sp. z o.o.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Nazwa podmiotu: payroll360 sp. z o.o.
Adres: Królowej Jadwigi 160, 30-212 Kraków
NIP: 6772377819

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:
Payroll360 sp. z o.o., Królowej Jadwigi 160, 30-212 Kraków lub poprzez email: biuro@payroll360.pl

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. W zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia ogólnego – w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
   Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również:
  2. w zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego,
  3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego.

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres realizacji postępowania rekrutacyjnego, natomiast dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
 4. Przenoszenia danych,
 5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem.

V. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt II lit. b lub c w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Spółki, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.

VI. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

VII. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt II lit. b i c powyżej jest dobrowolne.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

X. STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i rganizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zapisów funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu