Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Kontrola pracodawców z zakresu PPK – w planach 200 kontroli na 2022 rok

Kontrola pracodawców z zakresu PPK – w planach 200 kontroli na 2022 rok

Kontrola pracodawców z zakresu PPK – w planach 200 kontroli na 2022 rok

Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła program działań na lata 2022-2024. W br. inspektorzy będą kontrolować m.in. zakres stosowania przez pracodawców przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Kontrole mają obejmować wszystkie podmioty zobowiązane do wdrożenia PPK, w szczególności firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników.

Poznaj naszą ofertę

Co podlega kontroli PIP?

Kontroli PIP podlega przede wszystkim obowiązek zawierania umów o prowadzenie i zarządzanie PPK oraz dokonywania wpłat na PPK. Jak czytamy w udostępnionym przez Inspekcję programie, w typowaniu podmiotów do kontroli mają pomagać informacje rejestrowane w ewidencji umów o zarządzanie PPK, którą prowadzi PFR. Dane te są udostępniane na mocy zawartego w 2020 r. porozumienia. PIP przewiduje także kontrole na skutek skarg, jakie napływają do organu. Podczas kontroli prowadzona będzie ponadto akcja informacyjna, mająca zwiększyć świadomość pracodawców o ich obowiązkach wynikających z PPK oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach – wskazują specjaliści ds. outsourcingu kadr i płac payroll360, którzy w ramach świadczonych usług gwarantują także kompleksową obsługę PPK. 

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów PPK – co dalej? 

Pracodawcy, u których inspektorzy wykryją nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów PPK, muszą liczyć się z sankcjami finansowymi przewidzianymi w art. 106 i 107 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Grzywna za:

  • niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem PPK,  
  • brak zgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie danych nieprawdziwych,
  • niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat w terminie

- wynosi od 1000 zł do 1 000 000 zł.  

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie zostało natomiast zagrożone grzywną w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. 

Przeczytaj więcej!

Przystąpienie do PPK poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie jest obligatoryjne dla każdego pracodawcy. Dotyczy to również mikroprzedsiębiorców, gdy taką chęć wyrazi przynajmniej jeden pracownik uprawniony do uczestnictwa w programie – przypominają eksperci payroll360. 

Obsługa PPK w ramach usługi outsourcingu kadr i płac payroll360 

Usługa outsourcingu kadr i płac świadczona przez payroll360 zawiera w sobie również obsługę PPK. Specjaliści payroll360 zapewniają w tym zakresie pomoc w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK, przygotowywaniu informacji niezbędnych do obsługi pracowników, terminowym zawieraniu umów o prowadzenie i zarządzanie PPK, naliczaniu składek, czy sporządzaniu deklaracji do ZUS-u z uwzględnieniem PPK. W ramach usługi outsourcingu kadr i płac mieści się także przekazanie odpowiedzialności wobec Urzędów, w tym PIP, co zmniejsza ryzyko po stronie pracodawcy i zwiększa jego bezpieczeństwo podczas kontroli. 

Dowiedz się więcej!

Data publikacji 21.02.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu