Korekty ZUS

pixabay.com left right

Korekty ZUS

Jak uniknąć płacenia grzywny? Ten problem dotyczy każdego płatnika. Błądzić jest rzeczą ludzką, więc i w dokumentach rozliczeniowych zdarzają się błędy. Co zrobić, gdy je znajdziesz, albo - co gorsza - zauważy je ZUS?Każdy płatnik co miesiąc zobowiązany jest do złożenia obowiązkowych dokumentów rozliczeniowych dotyczących osób przez siebie zatrudnionych (lub niego samego). W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jesteś zobowiązany do sprawdzania złożonych imiennych raportów miesięcznych. Jeśli znajdziesz w nich jakieś błędy, koniecznie jest sporządzenie dokumentów korygujących i złożenie ich do ZUS. Termin poprawek: najpóźniej do końca kwietnia roku następującego po tym, którego dotyczy dokumentacja.

Korekty ZUS

Jak uniknąć płacenia grzywny? Ten problem dotyczy każdego płatnika. Błądzić jest rzeczą ludzką, więc i w dokumentach rozliczeniowych zdarzają się błędy. Co zrobić, gdy je znajdziesz, albo - co gorsza - zauważy je ZUS?Każdy płatnik co miesiąc zobowiązany jest do złożenia obowiązkowych dokumentów rozliczeniowych dotyczących osób przez siebie zatrudnionych (lub niego samego). W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jesteś zobowiązany do sprawdzania złożonych imiennych raportów miesięcznych. Jeśli znajdziesz w nich jakieś błędy, koniecznie jest sporządzenie dokumentów korygujących i złożenie ich do ZUS. Termin poprawek: najpóźniej do końca kwietnia roku następującego po tym, którego dotyczy dokumentacja.

 

Korekty ZUS - jak to zrobić?

Obowiązek składania do ZUS korekt obejmuje zarówno płatnika płacącego składki we własnym zakresie, jak i cały zakład pracy. Złożenie dokumentacji rozliczeniowej korygującej jest obowiązkowe również wtedy, gdy nieprawidłowości stwierdzone są na skutek reklamacji ubezpieczonego otrzymującego informację o stanie konta indywidualnego w ZUS.
Mechanizm jest następujący:

  • sprawdzasz raporty miesięczne za zeszły rok,
  • znajdujesz nieprawidłowe informacje,
  • składasz komplet korygujący do ZUS, czyli deklarację rozliczeniową korygującą wraz z imiennym raportem miesięcznym korygującym.

Powinieneś to zrobić za każdym razem, gdy znajdziesz nieprawidłowości, nie później jednak niż do końca kwietnia danego roku.

Jedną z częstych nieprawidłowości w raportach są błędne wyliczenia podstawy wymiaru składek (za niskie lub za wysokie). Zazwyczaj jest to istotne tylko wtedy, gdy różnica przekracza 2,20 zł. “Bezpieczna” kwota 2,20 zł nie obowiązuje jednak, gdy podstawą wymiaru składek jest kwota zadeklarowana. Wówczas w każdym przypadku musisz złożyć dokumenty korygujące. Należy również pamiętać o uiszczeniu ewentualnych odsetek, które zawsze są liczone na dzień przesłania zaległych składek, wynikających z korekty.

 

 

Termin składania korekt ZUS

Kontakt z naszymi specjalistami

 

Bardzo ważne jest, żebyś składał korekty ZUS w terminie (do końca kwietnia). Przekraczanie terminów jest coraz skuteczniej ścigane przez ZUS (częściej zgłaszane do sądu). Zanim jednak nałożona zostanie grzywna, zostaniesz wezwany do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia mogą zmienić Twoją sytuację i złożenie korekty może okazać się zbędne.
Pamiętaj, że składać korekty należy na bieżąco, a więc w każdym przypadku, gdy zauważysz błędy (lub zrobi to ZUS). Nie czekaj do ostatniej chwili, aż liczba pomyłek okaże się wystarczająca, by “opłacało” Ci się składać korektę. Takie postępowanie może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi (o czym za chwilę).
Tak więc w przypadku składania korekty ZUS istotne jest przestrzeganie obowiązujących terminów, a wymóg końca kwietnia nie jest jedynym. Każdy płatnik ma obowiązek złożenia dokumentacji korygującej w ciągu siedmiu dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości (licząc od daty następującej po dniu zauważenia błędu). Taki sam termin - siedem dni - obowiązuje również płatnika, który otrzymał powiadomienie o nieprawidłowościach dostrzeżonych przez ZUS. Podobnie w odniesieniu do terminu uprawomocnienia się decyzji ZUS w kwestii konieczności dokonania korekt - tu również przysługuje Ci czas siedmiu dni.
Inna sytuacja jest wówczas, gdy nieprawidłowości zostaną stwierdzone przez kontrolę ZUS. Wówczas na złożenie korekty masz aż trzydzieści dni od daty otrzymania protokołu z kontroli.

Konsekwencje niezłożenia korekty ZUS

Niesporządzenie korekty ZUS lub dokonanie tego po terminie, przy jednoczesnym niezłożeniu wyjaśnień (lub złożeniu niesatysfakcjonujących dla ZUS), może skończyć się dla Ciebie karą finansową. Grzywna wynosić może nawet 5000 zł.
Taka sama kara obowiązuje za niezgłoszenie danych lub zgłoszenie danych nieprawidłowych.

Podsumowanie

Najlepiej, żebyś wszystkie błędy zgłaszał na bieżąco. Termin złożenia dokumentów korygujących wynosi - w zależności od sytuacji - 7 lub 30 dni. Koniec kwietnia to natomiast nieprzekraczalny termin na poprawienie wszystkich raportów rozliczeniowych z minionego roku. Sprawdzaj raporty i pamiętaj o terminach, a unikniesz płacenia grzywny.

Zgłoś się do nas - pomożemy Ci przygotować wszystkie niezbędne dokumenty.

 

 


Data publikacji: 18.12.2015

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się