Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Kwota wolna od potrąceń w 2022 roku

Kwota wolna od potrąceń w 2022 roku

Kwota wolna od potrąceń w 2022 roku

Wynagrodzenie każdego pracownika jest chronione przed nadmiernymi potrąceniami. Zabezpieczenie (mechanizm), które na to pozwala, to właśnie tytułowa kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość pozostaje zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Sposób ustalania kwoty wolnej od potrąceń regulują natomiast przepisy kodeksu pracy. Aby ustalić wysokość kwoty wolnej od potrąceń, w pierwszej kolejności należy określić wysokość wynagrodzenia minimalnego przysługującego w danym roku. Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 3010 zł brutto. 

Poznaj naszą ofertę

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Art. 87 kodeksu pracy określa należności, jakie ulegają potrąceniu z wynagrodzenia pracownika, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK (jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania). To odpowiednio: 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 (kary porządkowe za m.in. nieprzestrzeganie przepisów BHP, ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, spożywanie alkoholu).

Kwota wolna od potrąceń – wysokość 

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń reguluje art. 871 kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu wskazanych w art. 87 składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek oraz wpłat do PPK – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Kwota wolna od potrąceń jest podawana jako wartość netto. 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty wolne od potrąceń zmniejszają się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. O wysokości kwoty wolnej od potrąceń decyduje ponadto, czy pracownik korzysta z PIT-u zerowego (PIT dla młodych, do 26 r.ż.) oraz, czy jest zapisany do PPK. W przypadku pracowników młodych pracodawca nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy. 

Usługa outsourcingu kadr i płac świadczona przez specjalistów payroll360 obejmuje wyliczanie należnych wynagrodzeń z uwzględnieniem powyższych wskaźników i obecnie obowiązujących przepisów prawa. 

Kwota wolna od potrąceń – potrącenia dobrowolne 

W art. 91 kodeksu pracy przewidziano także możliwość potrącania innych należności niż wymienione w art. 87. Aby jednak pracodawca mógł dokonać takiego potrącenia, musi uzyskać wcześniej pisemną zgodę pracownika – wyjaśniają eksperci ds. outsourcingu kadr i płac payroll360, oferujący usługę wyliczania wynagrodzeń osób zatrudnionych.  

Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych jest ustalana w wysokości: 

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa powyżej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy;

2) 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

Data publikacji 05.01.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu