Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Naliczanie wynagrodzeń w payroll360

Naliczanie wynagrodzeń

Naliczanie wynagrodzeń w ramach usługi outsourcingu kadr i płac

Poznaj naszą ofertę

 

Naliczanie wynagrodzeń w ramach usługi outsourcingu kadr i płac

Usługa naliczania wynagrodzeń należy do podstawowych czynności wykonywanych w ramach administracji kadr i płac. Precyzyjne wyliczanie pensji jest kluczowe w sprawowaniu przez firmę kontroli nad swoim budżetem oraz monitorowaniu sytuacji finansowej. Obliczanie wynagrodzeń w sposób skrupulatny i zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami prawa zabezpiecza także pracodawcę przed roszczeniami pracowniczymi. 

Czynność tę ze względu na jej wagę powinny wykonywać jedynie wyspecjalizowane podmioty, które dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W przypadku firm zatrudniających kilkadziesiąt lub kilkaset pracowników niezbędne staje się ponadto korzystanie z nowoczesnych rozwiązań systemowych, automatyzujących ten proces, eliminujących ryzyko błędów oraz gwarantujących bezpieczeństwo przechowywanych danych. Usługa naliczania wynagrodzeń jest dlatego obszarem administracji kadr i płac, który pracodawcy najczęściej ze wszystkich powierzają wykwalifikowanym podmiotom zewnętrznym. Również ze względu na możliwość znacznej redukcji kosztów. 

 

Sprawdź przykładową kalkulację usług kadrowo-płacowych

 

Na czym polega osługa obliczania wynagrodzeń?

Na czym polega usługa obliczania wynagrodzeń? 

Naliczanie wynagrodzeń jest realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uwzględniając przy tym regulacje przewidziane dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. 

W usłudze wyliczania pensji pod uwagę bierze się wynagrodzenie zasadnicze pracownika (kwota brutto) wraz z jego składnikami obowiązkowymi i dobrowolnymi, fakultatywnymi. Nie wszystkie ze składników wynagrodzenia podlegają jednak oskładkowaniu i ozusowaniu. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek dotyczy m.in. nagród jubileuszowych, diet z tytułu podróży służbowych i odpraw. 

Od kwoty brutto wynagrodzenia odlicza się: składki na ubezpieczenia (rentowe, emerytalne, chorobowe, zdrowotne) w określonych wartościach, inne narzuty na wynagrodzenie (m.in. składki na Fundusz Pracy) oraz zaliczki na podatek dochodowy. Po dokonaniu potrąceń otrzymujemy kwotę netto, która faktycznie wpłynie na konto pracownika. Potrącenia te kształtują się różnie, w zależności od formy zatrudnienia. 

 

Na czym polega i co to jest outsourcing płac - sprawdź!

Usługa naliczania wynagrodzeń w payroll360

Usługa naliczania wynagrodzeń w payroll360 

Obliczanie wynagrodzeń odnosi się do wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy wykonują oni swoją pracę. Usługa wyliczania pensji dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług), a także umów o pracę tymczasową. 

Usługa naliczania wynagrodzeń realizowana w ramach outsourcingu kadr i płac payroll360 obejmuje w szczególności: 

  • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami,
  • przygotowanie plików przelewowych dla pracowników i plików przelewowych około płacowych do instytucji państwowych,
  • przygotowywanie pasków wynagrodzeń,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS,
  • sporządzanie deklaracji PIT,
  • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PFRON, 
  • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji (co to jest PFRON?).

 

Outsourcing kadr i płac w payroll360 - poznaj nasze usługi!  

Dlaczego warto skorzystać z usługi obliczania wynagrodzeń w payroll360?

Dlaczego warto skorzystać z usługi obliczania wynagrodzeń w payroll360?

Usługa naliczania wynagrodzeń powierzona zewnętrznemu podmiotowi to szereg niezaprzeczalnych korzyści, z których bardzo chętnie korzystają zwłaszcza średnie i duże firmy. Outsourcing kadr i płac w zakresie wyliczania pensji to przede wszystkim:

 Oszczędność

Pracodawcy, którzy oddelegowują usługę naliczania wynagrodzeń zewnętrznym specjalistom, nie ponoszą kosztów związanych z utworzeniem, utrzymaniem i prowadzeniem działu kadr i płac w swojej firmie. Nie muszą poszukiwać odpowiednio wykwalifikowanych w tym obszarze pracowników, czy też organizować dla nich szkoleń. W praktyce usługi outsourcingowe są dla przedsiębiorców rozwiązaniem o wiele bardziej opłacalnym i korzystniejszym finansowo niż wewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa.

 Precyzyjność i rzetelność

W payroll360 korzystamy z zaawansowanych programów i narzędzi kadrowo-płacowych (system enova365), które usprawniają usługę wyliczania pensji z uwzględnieniem różnych form zatrudnienia. W połączeniu z ogromnym doświadczeniem i znajomością aktualnych przepisów naliczanie wynagrodzeń jest realizowane precyzyjnie i rzetelnie, bez ryzyka narażenia pracodawcy na kontrole, kary finansowe lub roszczenia pracownicze.

 Terminowość

Każdy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w określonym w umowie terminie. Terminowe i prawidłowe wyliczanie pensji ugruntowuje wysoką pozycję osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz zabezpiecza je przed niezadowoleniem wśród pracowników.

 Bezpieczeństwo danych

Dane wykorzystywane na potrzeby usługi wyliczania wynagrodzeń to dane wrażliwe, dlatego chronimy je w najwyższym stopniu. Gwarancją tego są wdrożone systemy bezpieczeństwa i zarządzania jakością. W payroll360 zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo informacji w zakresie poufności, integralności i dostępności, potwierdzone normą ISO 27001

 

Poznaj odpowiedzi na pytania

Ile kosztuje usługa outsourcingu kadr i płac?

Jak w wypadku większości tego typu usług, cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości firmy (ilości pracowników) i planowanego zakresu usługi. Przeważnie jest to znacznie niższy koszt, niż utrzymywanie wewnętrznego działu kadrowo-płacowego -przykładowa kalkulacja została zawarta na stronie. Zobacz kalkulację! W celu wykonania dokładnej wyceny prosimy o kontakt Kliknij tutaj! , wtedy wyślemy Państwu formularz z pytaniami. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zwymiarować usługę dla Państwa. 

Jak długo trwa wdrożenie?

Bezpiecznym okresem wdrożenia jest czas 3 miesięcy. Związane jest to z dokładnym poznaniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzeniem migracji danych, wraz z późniejszymi próbnymi naliczeniami wynagrodzeń na zmigrowanej bazie. Czas ten może zostać znacznie skrócony w momencie, gdy używacie Państwo oprogramowania enova365, wtedy nie jest konieczna migracja, tylko sama weryfikacja bazy danych.

Jak wygląda odpowiedzialność za świadczoną usługę?

W zawieranej umowie payroll360 deklaruje odpowiedzialność za terminowy i prawidłowy sposób wykonania usług. Działalność spółki jest ubezpieczona, co stanowi gwarancję pokrycia ewentualnych strat związanych z nieodpowiednim poziomem świadczonych usług. Przeczytaj więcej o tym, co zawiera umowa na usługę payroll360!!

Na jakim programie/systemie realizowana jest usługa?

Usługa realizowana jest w systemie enova365. Jest to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Godnym podkreślenia jest fakt, że system ten został wybrany przez payroll360 ze względu na jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, który zapewnia sprawną i bezpieczną obsługę naszych Klientów. 

Czy można świadczyć usługę na programie kadrowo-płacowym Klienta?

Nie, Payroll360 pracuje na programie enova365 i z racji zapewnienia odpowiedniej jakości usług, nie realizuje swoich działań na innych systemach. W wypadku gdy Klient posiada inny system, dane są migrowane do bazy enova365. 

Czy jest możliwość współpracy z programem księgowym Klienta innym niż enova365?

Tak, system enova365  umożliwia przygotowanie raportów, które mogą być wczytywane do dowolnego systemu księgowego.  Przeczytaj więcej

Przykładem może być automatyczne księgowanie listy płac.

Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Klienci payroll360 otrzymują możliwość pełnego wglądu w swoje dane kadrowo-płacowe, które są przetwarzane w ramach usługi. Odbywa się to za pomocą udostępnianych licencji poglądowych programu enova365 lub pulpitów pracownika i kierownika.

Jak wygląda przekazywanie dokumentów między firmami?

Sposób przekazywania dokumentów jest unormowany procedurami stosowanymi przez payroll360 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać prawidłowo opisane i wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie przygotowywana jest odpowiednia forma transportu i zabezpieczenia fizycznego dokumentów (pojemniki do transportu dokumentacji niejawnej).

Jak realizowana jest ochrona danych osobowych?

Payroll360 jako jedna z nielicznych firm w branży wdrożyła i stosuje wymagania normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Norma ta nakłada obowiązek poddawania się cyklicznym audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ochrona danych jest realizowana poprzez stosowanie adekwatnych  systemów zabezpieczeń oraz realizacji założeń polityki ochrony danych osobowych.

Jak wygląda wsparcie podczas kontroli z Urzędów?

Payroll360 przejmuje na siebie kontakt z Urzędami i bierze czynny udział w kontroli. Przeważnie kontrola przeprowadzana jest w biurze payroll360, co nie angażuje miejsca i czasu Klienta.

Jakie są kompetencje i kwalifikacje zespołu payroll360?

Trzon naszego zespołu stanowią eksperci i starsi specjaliści z zakresu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Sprawdź nas! Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, pozwalające na obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki pracy zespołowej i wymianie doświadczeń sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności.

Jaka jest wiarygodność naszego przedsiębiorstwa jako dostawcy usług?

Doświadczenie to w tej branży jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług. W naszym wypadku to ponad 20 lat obsługi setek klientów i tysięcy pracowników. Dodatkowym potwierdzeniem naszej wiarygodności są zdobyte nagrody i certyfikaty oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród naszych Klientów. Zobacz wyniki ankiet!

Kontakt

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu