Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej pociągnęły za sobą również inne, ważne dla płatników zmiany. Dotyczą one w szczególności nowych terminów opłacania składek, obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, czy zmian w sposobie postępowania w przypadku wnioskowania o zwrot nadpłaconych świadczeń.

Poznaj naszą ofertę

Nowe terminy opłacania składek w 2022 r. – jak było i jak jest?

Do końca 2021 r. płatnicy opłacali składki i przesyłali deklaracje rozliczeniowe w następujących terminach:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe,
  • do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy

Od 2022 r. dla niektórych grup termin opłacania składek oraz składania wymaganych deklaracji rozliczeniowych uległ wydłużeniu. Wprowadzone modyfikacje wynikają z nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców, którzy od teraz są zobowiązani do comiesięcznego ustalania wysokości składki zdrowotnej na podstawie osiągniętego dochodu. Nowe terminy opłacania składek w 2022 r. wyglądają dlatego następująco:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego),
  • do 20 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy (płatnicy nieposiadający osobowości prawnej, płatnicy opłacający składki wyłącznie za siebie, spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne)

Specjaliści payroll360 w ramach świadczonych usług z zakresu outsourcingu kadr i płac dbają o terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. W obsłudze tej mieści się również sporządzanie i wysyłanie wszystkich wymaganych dokumentów rozliczeniowych i deklaracji oraz kontakt z Urzędami.

Obowiązek przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS dla nowych grup płatników

Przed reformą podatkową na przedsiębiorcach niezatrudniających innych pracowników i prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy opłacali składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, nie ciążył obowiązek składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA.

Ostatni raz mogli oni skorzystać z przysługującego im zwolnienia w grudniu 2021 r., ponieważ od 1 stycznia 2022 r. ta grupa płatników przestała podlegać wyłączeniom. Rozliczenia i opłaty za grudzień, których należało dopełnić w styczniu, były jednak realizowane jeszcze zgodnie ze starym stanem prawnym. W tym miejscu warto przypomnieć również, że od nowego roku formularze ZUS DRA i ZUS RCA mają nową, rozbudowaną formę. Zlikwidowano także imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne ZUS RZA. Osoby, które były zobowiązane do składania tej deklaracji, uzupełniają obecnie wyłącznie raport ZUS RCA – wyjaśniają eksperci payroll360. 

Zmiany nie dotknęły natomiast duchownych, uprawnionych do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, a także osób, które składają dokumenty rozliczeniowe za nianie. Nadal są one zwolnione z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

Nie zmienił się ponadto sposób wysyłania dokumentów. Oznacza to, że płatnicy rozliczający składki za maksymalnie 5 osób mogą korzystać z formy papierowej, natomiast w pozostałych przypadkach przekazywanie dokumentów powinno nastąpić wyłącznie w formie elektronicznej.

Nadpłata składki zdrowotnej

Nowy rok wprowadził również zmiany w zasadach ubiegania się o zwrot w przypadku nadpłaty składki zdrowotnej.

Od 2022 r. przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać zwrot, powinni złożyć stosowny wniosek (wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS) w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia rocznej deklaracji PIT. W praktyce termin ten przypada do 31 maja. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane. Czas na rozpatrzenie decyzji ma wynosić 3 miesiące – tłumaczą specjaliści payroll360, którzy w ramach usługi outsourcingu kadr i płac przejmują na siebie obowiązek terminowego opłacania składek oraz przygotowywania i wysyłania dokumentów rozliczeniowych, deklaracji i wniosków.

Data publikacji 10.02.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu