Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Pasek płacowy - profesjonalna obsługa płac

Czym jest pasek płacowy

Czym jest pasek płacowy

Poznaj naszą ofertę

Wynagrodzenie określone w umowie o pracę a kwota, jaka faktycznie wpływa co miesiąc na konto pracownika, najczęściej nie są wartościami jednakowymi. Z punktu widzenia zatrudnionego jest to przeważnie istotna różnica. Pracodawca powinien dlatego w klarowny sposób wyjaśnić, skąd wzięły się dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto. Informacje o częściach składowych danej pensji przedstawiane są w dokumencie określanym jako pasek płacowy (pasek wynagrodzeń). Przeczytaj, na czym polega usługa outsourcingu kadr w payroll360.

Czym jest pasek płacowy?

Pasek płacowy, nazywany również paskiem wynagrodzeń to dokument przedstawiający kwotę brutto i netto miesięcznego wynagrodzenia każdego pracownika wraz ze wszystkimi częściami składowymi tej pensji, które są potrącane z wynagrodzenia zasadniczego (lub do niego doliczane). Z paska wynagrodzeń pracownik powinien dowiedzieć się, skąd wynikają różnice pomiędzy kwotą brutto określoną w umowie a kwotą netto, którą w każdym miesiącu otrzymuje „na rękę”. 

 

Czy sporządzanie paska płacowego jest obowiązkowe

 

Czy sporządzanie paska płacowego jest obowiązkowe?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca nie ma obowiązku sporządzania comiesięcznych pasków płacowych. Na żądanie pracownika jest jednak zobowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na sporządzanie pasków wynagrodzeń, powinien przewidzieć to w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania. Paski płacowe przygotowuje się zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Mimo że ustawodawca nie nałożył na pracodawcę jednoznacznego obowiązku przygotowywania pasków płacowych, wiele firm chętnie korzysta z tego rozwiązania. Precyzyjne przedstawienie pracownikowi, skąd wynika kwota netto jego wynagrodzenia, pozwala uniknąć licznych i częstych zapytań w tym zakresie.

 

Co powinien zawierać pasek płacowy

Co powinien zawierać pasek płacowy?

Dokładne ustalenie wynagrodzenia netto pracownika wymaga uwzględnienia szeregu stosowanych potrąceń w postaci m.in. ulg, zasiłków, zaliczek na podatek dochodowy, czy zajęć komorniczych przekazanych do pracodawcy. Należy przy tym pamiętać, że na kwotę wynagrodzenia netto w niektórych przypadkach składają się nie tylko potrącenia, ale również dodatkowe zarobki pracownika, w szczególności przyznane premie, dodatki za pracę w porze nocnej, czy godzinach nadliczbowych. Jeśli w danym miesiącu zostały one wypracowane przez pracownika, powinny znaleźć się na pasku płacowym. W praktyce oznacza to, że paski wynagrodzeń mogą nieco różnić się między sobą w zależności od tego, jakie elementy fakultatywne będą uwzględniać.

Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się na każdym pasku płacowym to:

 • dane identyfikujące firmę (nazwa, NIP, REGON),
 • dane osobowe pracownika, w tym informacje, które pracodawca przekazał do ZUS-u,
 • data sporządzenia deklaracji oraz okres, za który dokonywana jest wypłata
 • kwota netto wynagrodzenia
 • odliczenia składek odprowadzanych do ZUS-u (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne)
 • odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy
 • składki, które jest zobowiązany zapłacić pracodawca, stanowiące jego koszt
 • nieobecności pracownika (urlopy płatne i bezpłatne)
 • zasiłki
 • ewentualne potrącenia dodatkowe (m.in. z tytułu zaległości komorniczych, strat powstałych z winy pracownika, czy jego zobowiązań pożyczkowych wobec firmy)
 • ewentualne dodatkowe składniki pensji (premie, dodatki)

 

Pasek płacowy w wersji elektronicznej

 

Pasek płacowy w wersji elektronicznej

Pracodawca może sporządzać paski płacowe zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Dynamicznie postępująca cyfryzacja sprawia, że druga ze wskazanych form cieszy się w ostatnim czasie wzrostem popularności. Elektroniczne paski płacowe mają wiele wyraźnych zalet, dzięki którym zyskują przewagę nad paskami papierowymi. To w szczególności zwiększone bezpieczeństwo, niższe koszty produkcji, szybka dystrybucja oraz wygodny dostęp do przedstawionych danych w panelu pracownika.

 

Sporządzanie pasków płacowych z payroll360

Sporządzanie pasków płacowych z payroll360

Prawidłowe naliczanie pensji i dokonywanie terminowych wypłat należą do jednych z najważniejszych obowiązków ciążących na pracodawcach. Pasek płacowy to natomiast podstawowy dokument, który szczegółowo objaśnia pracownikowi różnicę między kwotą brutto wynagrodzenia a wartością netto wpływającą na jego konto. Wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie pasków płacowych w każdym przypadku wymaga dlatego skrupulatności, solidności oraz doskonałej znajomości przepisów. Pracodawcy, którzy chcą zagwarantować swoim pracownikom jak najwyższą jakość obsługi, decydują się na usługę outsourcingu kadr i płac payroll360. Po oddelegowaniu na nasze ręce spraw związanych z administracją kadrowo-płacową, przejmujemy na siebie obowiązek prawidłowego i terminowego przygotowywania pasków płacowych oraz naliczania wynagrodzeń. W codziennej pracy korzystamy z nowoczesnego, specjalistycznego oprogramowania enova365, które pozwala na udostępnianie pasków płacowych w dedykowanym wszystkim zatrudnionym panelu pracownika z indywidualnym kontem dla każdego z nich.

Usługi kadrowo-płacowe w payroll360, sprawdź!

Metody dystrybucji pasków

 

Metody dystrybucji pasków wynagrodzeń

 

 Pulpit pracownika

Udostępniania pasków wynagrodzeń poprzez pulpit pracownika. Najszybsza i najbardziej bezpieczna forma udostępnienia danych płacowych. Bezpośrednio po naliczeniu wynagrodzenia, dane są widoczne z poziomu pulpitu pracownika.

 Na adres email

Pasek wynagrodzeń jest automatycznie generowany, szyfrowany i wysyłany z programu kadrowego na adres email podany przez pracownika.

 Bezpieczna koperta

Wydruk, który jest automatycznie sklejany i zabezpieczany. Dostęp do danych tylko po usunięciu zabezpieczeń. Metoda stosowana w przypadku pracowników, którzy nie posiadają dostępu do komputerów i smartfonów.

 Poczta- list polecony 

Pasek wynagrodzeń wysyłany tradycyjnie, pocztą, listem poleconym. Ze względu na małe bezpieczeństwo, wydłużony czas dostarczenia listu oraz wysokie koszty, należy do najrzadziej stosowanych metod.

 

Kontakt

Kontakt z naszymi specjalistami

Faq

 

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania

Ile kosztuje usługa outsourcingu kadr i płac?

Jak w wypadku większości tego typu usług, cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości firmy (ilości pracowników) i planowanego zakresu usługi. Przeważnie jest to znacznie niższy koszt, niż utrzymywanie wewnętrznego działu kadrowo-płacowego -przykładowa kalkulacja została zawarta na stronie. Zobacz kalkulację! W celu wykonania dokładnej wyceny prosimy o kontakt Kliknij tutaj! , wtedy wyślemy Państwu formularz z pytaniami. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zwymiarować usługę dla Państwa. 

Jak długo trwa wdrożenie?

Bezpiecznym okresem wdrożenia jest czas 3 miesięcy. Związane jest to z dokładnym poznaniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzeniem migracji danych, wraz z późniejszymi próbnymi naliczeniami wynagrodzeń na zmigrowanej bazie. Czas ten może zostać znacznie skrócony w momencie, gdy używacie Państwo oprogramowania enova365, wtedy nie jest konieczna migracja, tylko sama weryfikacja bazy danych.

Jak wygląda odpowiedzialność za świadczoną usługę?

W zawieranej umowie payroll360 deklaruje odpowiedzialność za terminowy i prawidłowy sposób wykonania usług. Działalność spółki jest ubezpieczona, co stanowi gwarancję pokrycia ewentualnych strat związanych z nieodpowiednim poziomem świadczonych usług. Przeczytaj więcej o tym, co zawiera umowa na usługę payroll360!!

Na jakim programie/systemie realizowana jest usługa?

Usługa realizowana jest w systemie enova365. Jest to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Godnym podkreślenia jest fakt, że system ten został wybrany przez payroll360 ze względu na jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, który zapewnia sprawną i bezpieczną obsługę naszych Klientów. 

Czy można świadczyć usługę na programie kadrowo-płacowym Klienta?

Nie, Payroll360 pracuje na programie enova365 i z racji zapewnienia odpowiedniej jakości usług, nie realizuje swoich działań na innych systemach. W wypadku gdy Klient posiada inny system, dane są migrowane do bazy enova365. 

Czy jest możliwość współpracy z programem księgowym Klienta innym niż enova365?

Tak, system enova365  umożliwia przygotowanie raportów, które mogą być wczytywane do dowolnego systemu księgowego.  Przeczytaj więcej

Przykładem może być automatyczne księgowanie listy płac.

Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Klienci payroll360 otrzymują możliwość pełnego wglądu w swoje dane kadrowo-płacowe, które są przetwarzane w ramach usługi. Odbywa się to za pomocą udostępnianych licencji poglądowych programu enova365 lub pulpitów pracownika i kierownika.

Jak wygląda przekazywanie dokumentów między firmami?

Sposób przekazywania dokumentów jest unormowany procedurami stosowanymi przez payroll360 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać prawidłowo opisane i wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie przygotowywana jest odpowiednia forma transportu i zabezpieczenia fizycznego dokumentów (pojemniki do transportu dokumentacji niejawnej).

Jak realizowana jest ochrona danych osobowych?

Payroll360 jako jedna z nielicznych firm w branży wdrożyła i stosuje wymagania normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Norma ta nakłada obowiązek poddawania się cyklicznym audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ochrona danych jest realizowana poprzez stosowanie adekwatnych  systemów zabezpieczeń oraz realizacji założeń polityki ochrony danych osobowych.

Jak wygląda wsparcie podczas kontroli z Urzędów?

Payroll360 przejmuje na siebie kontakt z Urzędami i bierze czynny udział w kontroli. Przeważnie kontrola przeprowadzana jest w biurze payroll360, co nie angażuje miejsca i czasu Klienta.

Jakie są kompetencje i kwalifikacje zespołu payroll360?

Trzon naszego zespołu stanowią eksperci i starsi specjaliści z zakresu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Sprawdź nas! Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, pozwalające na obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki pracy zespołowej i wymianie doświadczeń sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności.

Jaka jest wiarygodność naszego przedsiębiorstwa jako dostawcy usług?

Doświadczenie to w tej branży jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług. W naszym wypadku to ponad 20 lat obsługi setek klientów i tysięcy pracowników. Dodatkowym potwierdzeniem naszej wiarygodności są zdobyte nagrody i certyfikaty oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród naszych Klientów. Zobacz wyniki ankiet!

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu