Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Praca zdalna a BHP - nowelizacja Kodeksu pracy

Praca zdalna a BHP - nowelizacja Kodeksu pracy

Praca zdalna a BHP - nowelizacja Kodeksu pracy

7 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza możliwość wykonywania pracy całkowicie lub częściowo zdalnie, w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Praca zdalna nieco komplikuje jednak kwestię zasad i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ pracodawca nie zachowuje w takiej sytuacji stałej, pełnej kontroli nad zadaniami wykonywanymi przez pracownika i lokalizacją, w jakiej znajduje się on w celu świadczenia pracy.

Poznaj naszą ofertę

Jak wynika z norm kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ponosi również odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, na co wskazuje wprost art. 207. Mimo że mowa tu o „zakładzie pracy”, nie oznacza to, że poza zakładem pracy, czyli m.in. w przypadku wykonywania pracy zdalnej, przepis ten nie znajdzie swojego zastosowania. Ze względu jednak na to, że pracodawca nie ma prawa kontrolować i ingerować w prywatną przestrzeń pracownika oraz miejsce, w którym wykonuje on pracę zdalną (co do zasady miejsce jego zamieszkania), przepisy dotyczące BHP będą stosowane jedynie w części lub odpowiednio. Nowe regulacje nie mogą zatem zwolnić pracodawcy z generalnej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże ze względu na specyfikę pracy zdalnej, wymagają odpowiedniej modyfikacji.

Praca zdalna a BHP – jakie postanowienia wprowadzają nowe przepisy?

Nowelizacja, nad którą prace nadal trwają, w zakresie pracy zdalnej przewiduje w szczególności, że:

  • Zasady wykonywania pracy zdalnej, jak również zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, regulaminie pracy lub na mocy porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
  • Pracodawca będzie zobowiązany realizować w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, określone w dziale dziesiątym (dział X kodeksu pracy – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”), z wyłączeniem obowiązków, o których mowa w:

-art. 208 § 1 Współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu,

-art. 2091 Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy,

-art. 212 pkt 1 i 4 Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierującej pracownikami,

-art. 213 Obowiązki pracodawcy w razie budowy lub przebudowy zakładu pracy,

-art. 214 Obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy,

-art. 232 Obowiązek zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów,

-art. 233 Obowiązek zapewnienia pracownikom środków i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Ocena ryzyka zawodowego pracy zdalnej a BHP

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej pracodawca zostanie także zobowiązany do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej w szczególności jej wpływ na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Na podstawie otrzymanych wyników pracodawca będzie musiał opracować następnie informację zawierającą m.in. zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej.

Kontrola pracy zdalnej przeprowadzana przez pracodawcę

Pracodawca zyska prawo do przeprowadzania kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika oraz kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na zasadach określonych w porozumieniach lub regulaminie, a także z poszanowaniem prywatności pracownika.

Kontrola będzie mogła zostać przeprowadzona we wcześniejszym porozumieniu z pracownikiem, w miejscu wykonywania pracy zdalnej, w godzinach pracy pracownika oraz w sposób dostosowany do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju. W przepisach podkreślono, że wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Szkolenie wstępne BHP a praca zdalna

Jeżeli uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem dotyczące wykonywania pracy zdalnej nastąpiło przy zawieraniu umowy o pracę, szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby przyjmowanej na stanowisko administracyjno-biurowe będzie mogło zostać przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik potwierdzi odbycie szkolenia w postaci papierowej lub elektronicznej.

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP - przeczytaj!

Data publikacji 21.10.2022

Podobne w kategorii

Szkolenia BHP - obowiązki pracodawcy

Zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy należy do jednych z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, za których stan ponosi on także odpowiedzialność. O bezpieczeństwo i higienę pracy powinni...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu