Pracownicze Plany Kapitałowe, rekompensata za przerwany urlop, 500+ dla osób niepełnosprawnych, Odszkodowanie za mobbing.

{[description]} left right

Pracownicze Plany Kapitałowe, rekompensata za przerwany urlop, 500+ dla osób niepełnosprawnych, Odszkodowanie za mobbing.

Pracownicze Plany Kapitałowe, rekompensata za przerwany urlop, 500+ dla osób niepełnosprawnych, Odszkodowanie za mobbing.

Poznaj naszą ofertę

Pracownicze Plany Kapitałowe

Od dnia 1 lipca, największe przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 250 osób, zobowiązane są do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jest to program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez Pracowników, Pracodawców i Państwo. Głównym jej celem jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy, z których korzystać będzie można po 60. Roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach wcześniej.

Uczestnictwo w PPK nie wymaga od Pracownika żadnych dodatkowych formalności, za jego stworzenie odpowiedzialny będzie Pracodawca.

Zgodnie z ustawą o PPK, program ten obejmuje wszystkie osoby zatrudnione, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, w wieku 18-55 lat. Zostają oni zapisani automatycznie, z możliwością rezygnacji w dowolnym momencie. Starsi pracownicy mogą dobrowolnie przystąpić do programu.

Od momentu wejścia w życie systemu w największych przedsiębiorstwach, co kolejne pół roku- aż do stycznia 2020 roku system PPK  wprowadzany będzie w coraz mniejszych firmach.  

Kontrolę nad instytucjami, które prowadzić będą obsługę całego programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Źródło: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Poradnik_Pracownika_To_warto_wiedziec_o_PPK_v.2.0.pdf

 

 Rekompensata za przerwany urlop

Przepisy prawa umożliwiają pracodawcy cofnąć zgodę na urlop wypoczynkowy pracownika lub na wcześniejsze jego zakończenie. Prawo to przysługuje pracodawcy tylko w wyjątkowych okolicznościach, przy spełnieniu równocześnie dwóch warunków: niezbędnej obecności pracownika w firmie oraz wystąpienie okoliczności, których nie dało przewidzieć się w chwili rozpoczęcia urlopu. Przykładem może być sytuacja, kiedy osoba, która nas zastępuje, zachorowała.

Pracownik, bez względu czy zgadza się z przesłankami odwołania, czy nie, ma obowiązek zakończyć swój wypoczynek i wrócić do pracy w wyznaczonym terminie. Odmowa zakończenia urlopu, daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika spowodowane naruszeniem obowiązków pracowniczych lub nałożenie kary porządkowej.

Jednak za odwołanie urlopu, nawet jeżeli jest ono uzasadnione, pracownik ma prawo do rekompensaty- zwrotu kosztów, które poniósł w związku z odwołaniem wypoczynku, na przykład kupionych biletów, wycieczki. Co więcej, jeżeli zmuszony był do nieplanowanej zmiany środka lub dodatkowego noclegu, pracodawca ma obowiązek zwrócić całościowo te koszty.

Źródło: https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/2980597,Odwolanie-z-urlopu-wypoczynkowego-rekompensata-za-przerwany-urlop.html

 

 500+ dla osób niepełnosprawnych

Ustawa „500+” dla osób niepełnosprawnych ma wejść w życie od 1 października 2019 roku.

Jest to program stworzony dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ze względu na stopień niepełnosprawności, są one całkowicie zależne od wsparcia ze strony rodziny oraz otoczenia.

Cel projektu to dodatkowe wsparcie finansowe dla osób najbardziej potrzebujących w postaci świadczenia uzupełniającego wynoszącego 500zł. Zostało wprowadzone ze względu na podwyższone koszty związane z pielęgnacją, opieką medyczną i rehabilitacją. Projekt ma polepszyć sytuacje osób niepełnosprawnych w perspektywie długofalowej.

Kto otrzyma świadczenie?

Projekt zakłada przyznanie 500zł miesięcznie osobom, które ukończyły 18 lat, i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Nie mogą one także posiadać prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty 1100zł.

Świadczenie, nie wniosek osoby uprawnionej może przyznać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zakłady emerytalne, tzw. służb mundurowych.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do świadczenia „500+” będzie około 500 tys. osób.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-ws-500-dla-osob-niepelnosprawnych-gotowy

 

 Odszkodowanie za mobbing

Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie 7 września 2019 roku. Zakłada ona zmiany miedzy innymi w zakresie żądania odszkodowania z tytułu mobbingu.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że pracownik, którego rozstrój zdrowia został wywołany przez mobbing, ma prawo żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Natomiast odszkodowania od firmy może domagać się tylko wtedy, gdy z powodu nękania rozwiązał umowę o pracę.

Ostateczna wersja nowelizacji przewiduje, że wypłaty odszkodowania będzie mógł domagać się pracownik, gdy nie rozwiązał umowy o pracę, ale - na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych- poniósł konkretną szkodę.

Po zmianach art. 943 § 4 (dotyczący spraw odszkodowań za mobbing) brzmi: „ Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.”

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/mobbing/3006787,Odszkodowanie-za-mobbing-zmiany-od-7-wrzesnia-2019-r.html


Data publikacji: 31.07.2019

Podobne artykuły

22.07.2021

Praca podczas upałów

Dowiedz się, jakie masz obowiązki jako pracodawca podczas upałów. Co musisz zapewnić pracownikom, by byli bezpieczni?

06.07.2021

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy - cyfryzacja dociera do ZUS

W najbliższym czasie według zapowiedzi prezesa ZUS w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mogą zajść wielkie zmiany w kierunku automatyzacji i uproszczenia opłacania składek ZUS. Dowiedz się więcej!

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

12.02.2021

Newsy: urlop bezpłatny, praca zdalna, rozwiązanie umowy o pracę

Dowiedz kiedy następuje zwolnienie przychodów zleceniobiorcy w ZUS lub też jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę z chorującym pracownikiem?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się