Pracownicze Plany Kapitałowe, Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej, Wyższe koszty pracy, Zagubione świadectwo pracy- listopadowy przegląd newsów

{[description]} left right

Pracownicze Plany Kapitałowe, Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej, Wyższe koszty pracy, Zagubione świadectwo pracy- listopadowy przegląd newsów

Pracownicze Plany Kapitałowe, Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej, Wyższe koszty pracy, Zagubione świadectwo pracy- listopadowy przegląd newsów

Poznaj naszą ofertę

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe to nowa forma długoterminowego oszczędzania mająca na celu wsparcie finansowe przyszłych emerytów. Według założeń, finansowanie PPK będzie podzielone pomiędzy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pracodawców oraz państwo. Pracownicze Plany Kapitałowe będą tworzone falowo w różnych terminach, jednak nie później niż do 2021 roku. Obowiązkowa data utworzenia pracowniczych Planów Kapitałowych zależna będzie od rozmiaru spółki:

  • 250 i więcej pracowników – 01.07.2019 r.
  • 50 do 249 pracowników – 01.01.2020 r.
  • 20 do 49 pracowników – 01.07.2020 r.

- pozostałe firmy oraz sektor budżetowy – 01.01.2021 r.

Gromadzone w ten sposób oszczędności, pracownik będzie mógł wykorzystać po osiągnięciu wieku 60 lat, wypłacić je w dowolnym momencie (po potrąceniu podatku i składek emerytalnych) lub też bez potrąceń w ściśle określonych sytuacjach. W ustawie o PPK zapisana jest gwarancja prywatności środków uczestnika oraz ich bezwarunkowe dziedziczenie.

https://www.prawo.pl/kadry/ustawa-o-pracowniczych-planach-kapitalowych-sejm-uchwalil-ppk,309030.html

 

Od 1 grudnia zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej

30 listopada 2018 r. jest ostatnim dniem okresu przejściowego, który miał na celu dostosowanie praktyki wystawiania zwolnień lekarskich do nowych regulacji prawnych. Oznacza to, że od 1 grudnia 2018 r. jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie forma elektroniczna, co jednocześnie powoduje, że blankiety ZUS ZLA zostaną od tej daty ostatecznie wycofane. Powyższe regulacje zakładają, że dowodami potwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby osoby zatrudnionej, będą wyłącznie:

- zaświadczenia lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,

- wydruki wystawionych zaświadczeń lekarskich z systemu teleinformatycznego,

- zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.


Źródło: http://www.zus.pl/documents/10182/167561/Ulotka+e-ZLA+dla+pacjenta+06.07.2018/cab65e8a-4cd1-4959-9188-e8f827b89c56 [dostęp: 28-11-2018]

http://www.zus.pl/ezla

 

Zmiana czasu z letniego na zimowy a wypłata nadgodzin

Obecnie obowiązujące przepisy prawne nakładają na zleceniodawcę obowiązek dokonania zajęcia całości wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia na poczet spłaty długu za zajęcie komornicze. Wynagrodzenie takie nie podlega pod ochronę Kodeksu pracy (w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na umowę o pracę), co powodowało, że osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej niejednokrotnie zostawały pozbawione środków do życia aż do momentu spłaty długu. 2019 rok przyniesie na tym gruncie zmiany mające na celu zapewnienie ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed egzekucją komorniczą. Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, do wynagrodzeń zleceniobiorców konieczne będzie stosowanie przepisów zawartych w Kodeksie pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń, tj.:

  • 87 Kodeksu pracy określający zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
  • 871 Kodeksu pracy wskazujący kwoty wolne od potrąceń.

https://inforfk.pl/aktualnosci/4011063,Wynagrodzenia-zleceniobiorcow-chronione-przed-potraceniami.html

 

Wyższe koszty pracy w 2019 r.

Koszty pracy należy rozumieć jako ogół wydatków, które ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracownika. W skład tej kwoty nie wchodzi jedynie wynagrodzenie, ale też m.in. obciążenia składkowe po stronie pracodawcy, czy też obowiązujące od przyszłego roku Pracownicze Plany Kapitałowe. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę w 2019 r. z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie 2 713,73 zł, co oznacza, że wynagrodzenie netto wzrośnie o 103,78 zł w porównaniu do roku 2018.

Porównanie wysokości składek dla wynagrodzenia minimalnego w latach 2017-2018


Żródło: Opracowanie własne

https://bezprawnik.pl/koszty-pracy-w-2019/

 

Zagubione świadectwo pracy – co dalej?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca jest zobowiązany wystawić niezwłocznie po zakończeniu zatrudnienia. Zgodnie z regulacjami prawnymi, świadectwo pracy powinno zawierać wszystkie podstawowe informacje związane ze stosunkiem pracy, m.in.: okres zatrudnienia, wymiar etatu, liczba dniu urlopów przewidzianych w Kodeksie pracy, czy też ewentualnych zajęciach komorniczych wynagrodzenia. Co w sytuacja, gdy pracownik utracił oryginał świadectwa pracy? Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentacje pracowniczą, dlatego zakład pracy powinien być pierwszym miejscem, do którego należy się zwrócić o wydanie odpisu świadectwa pracy, lub kopii za zgodność z oryginałem. Taki wniosek (najczęściej pisemny) nie może zostać odrzucony przez byłego pracodawcę, który jest zobowiązany niezwłocznie wydać dokument. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy firma już nie istnieje, należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje bazą zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy.

http://zielonalinia.gov.pl/-/zagubione-swiadectwo-pracy


Data publikacji: 30.11.2018

Podobne artykuły

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

02.06.2021

Kwarantanna/izolacja domowa a urlop wypoczynkowy i badania kontrolne

Zastanawiasz się czy podczas kwarantanny możesz odebrać urlop wypoczynkowy? Sprawdź artykuł

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

16.02.2021

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się