Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Pracownicze Plany Kapitałowe, Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej, Wyższe koszty pracy, Zagubione świadectwo pracy- listopadowy przegląd newsów

Pracownicze Plany Kapitałowe, Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej, Wyższe koszty pracy, Zagubione świadectwo pracy- listopadowy przegląd newsów

Pracownicze Plany Kapitałowe, Zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej, Wyższe koszty pracy, Zagubione świadectwo pracy- listopadowy przegląd newsów

Poznaj naszą ofertę

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe to nowa forma długoterminowego oszczędzania mająca na celu wsparcie finansowe przyszłych emerytów. Według założeń, finansowanie PPK będzie podzielone pomiędzy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pracodawców oraz państwo. Pracownicze Plany Kapitałowe będą tworzone falowo w różnych terminach, jednak nie później niż do 2021 roku. Obowiązkowa data utworzenia pracowniczych Planów Kapitałowych zależna będzie od rozmiaru spółki:

  • 250 i więcej pracowników – 01.07.2019 r.
  • 50 do 249 pracowników – 01.01.2020 r.
  • 20 do 49 pracowników – 01.07.2020 r.

- pozostałe firmy oraz sektor budżetowy – 01.01.2021 r.

Gromadzone w ten sposób oszczędności, pracownik będzie mógł wykorzystać po osiągnięciu wieku 60 lat, wypłacić je w dowolnym momencie (po potrąceniu podatku i składek emerytalnych) lub też bez potrąceń w ściśle określonych sytuacjach. W ustawie o PPK zapisana jest gwarancja prywatności środków uczestnika oraz ich bezwarunkowe dziedziczenie.

https://www.prawo.pl/kadry/ustawa-o-pracowniczych-planach-kapitalowych-sejm-uchwalil-ppk,309030.html

 

Od 1 grudnia zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej

30 listopada 2018 r. jest ostatnim dniem okresu przejściowego, który miał na celu dostosowanie praktyki wystawiania zwolnień lekarskich do nowych regulacji prawnych. Oznacza to, że od 1 grudnia 2018 r. jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie forma elektroniczna, co jednocześnie powoduje, że blankiety ZUS ZLA zostaną od tej daty ostatecznie wycofane. Powyższe regulacje zakładają, że dowodami potwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby osoby zatrudnionej, będą wyłącznie:

- zaświadczenia lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,

- wydruki wystawionych zaświadczeń lekarskich z systemu teleinformatycznego,

- zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.


Źródło: http://www.zus.pl/documents/10182/167561/Ulotka+e-ZLA+dla+pacjenta+06.07.2018/cab65e8a-4cd1-4959-9188-e8f827b89c56 [dostęp: 28-11-2018]

http://www.zus.pl/ezla

 

Zmiana czasu z letniego na zimowy a wypłata nadgodzin

Obecnie obowiązujące przepisy prawne nakładają na zleceniodawcę obowiązek dokonania zajęcia całości wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia na poczet spłaty długu za zajęcie komornicze. Wynagrodzenie takie nie podlega pod ochronę Kodeksu pracy (w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na umowę o pracę), co powodowało, że osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej niejednokrotnie zostawały pozbawione środków do życia aż do momentu spłaty długu. 2019 rok przyniesie na tym gruncie zmiany mające na celu zapewnienie ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed egzekucją komorniczą. Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, do wynagrodzeń zleceniobiorców konieczne będzie stosowanie przepisów zawartych w Kodeksie pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń, tj.:

  • 87 Kodeksu pracy określający zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
  • 871 Kodeksu pracy wskazujący kwoty wolne od potrąceń.

https://inforfk.pl/aktualnosci/4011063,Wynagrodzenia-zleceniobiorcow-chronione-przed-potraceniami.html

 

Wyższe koszty pracy w 2019 r.

Koszty pracy należy rozumieć jako ogół wydatków, które ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracownika. W skład tej kwoty nie wchodzi jedynie wynagrodzenie, ale też m.in. obciążenia składkowe po stronie pracodawcy, czy też obowiązujące od przyszłego roku Pracownicze Plany Kapitałowe. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę w 2019 r. z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie 2 713,73 zł, co oznacza, że wynagrodzenie netto wzrośnie o 103,78 zł w porównaniu do roku 2018.

Porównanie wysokości składek dla wynagrodzenia minimalnego w latach 2017-2018


Żródło: Opracowanie własne

https://bezprawnik.pl/koszty-pracy-w-2019/

 

Zagubione świadectwo pracy – co dalej?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca jest zobowiązany wystawić niezwłocznie po zakończeniu zatrudnienia. Zgodnie z regulacjami prawnymi, świadectwo pracy powinno zawierać wszystkie podstawowe informacje związane ze stosunkiem pracy, m.in.: okres zatrudnienia, wymiar etatu, liczba dniu urlopów przewidzianych w Kodeksie pracy, czy też ewentualnych zajęciach komorniczych wynagrodzenia. Co w sytuacja, gdy pracownik utracił oryginał świadectwa pracy? Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentacje pracowniczą, dlatego zakład pracy powinien być pierwszym miejscem, do którego należy się zwrócić o wydanie odpisu świadectwa pracy, lub kopii za zgodność z oryginałem. Taki wniosek (najczęściej pisemny) nie może zostać odrzucony przez byłego pracodawcę, który jest zobowiązany niezwłocznie wydać dokument. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy firma już nie istnieje, należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje bazą zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy.

http://zielonalinia.gov.pl/-/zagubione-swiadectwo-pracy

Data publikacji 30.11.2018

Podobne w kategorii

Aktualna legislacja w obszarze stosunków pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nowelizacją kodeksu pracy. 2 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) udostępniono nowy projekt doprecyzowujący przepisy dotyczące...

Zmiana kodeksu pracy 2022 – urlop opiekuńczy

Wraz z początkiem sierpnia br. w życie mają wejść znowelizowane przepisy kodeksu pracy, których celem jest dostosowanie ustawodawstwa krajowego do dwóch dyrektyw unijnych: dyrektywy nr 2019/1152 i dyrektywy nr...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu