Przywrócenie do pracy po bezprawnym zwolnieniu, zmiany w zasiłkach pielęgnacyjnych, Pracownicze Plany Kapitałowe – numer telefonu i adres e-mail pracownika, kontrola ZUS osób na zwolnieniu lekarskim, zmiana wskaźników – podwyżka wynagrodzenia uczniów

{[description]} left right

Przywrócenie do pracy po bezprawnym zwolnieniu, zmiany w zasiłkach pielęgnacyjnych, Pracownicze Plany Kapitałowe – numer telefonu i adres e-mail pracownika, kontrola ZUS osób na zwolnieniu lekarskim, zmiana wskaźników – podwyżka wynagrodzenia uczniów

Przywrócenie do pracy po bezprawnym zwolnieniu, zmiany w zasiłkach pielęgnacyjnych, Pracownicze Plany Kapitałowe – numer telefonu i adres e-mail pracownika, kontrola ZUS osób na zwolnieniu lekarskim, zmiana wskaźników – podwyżka wynagrodzenia uczniów

Przywrócenie do pracy po bezprawnym zwolnieniu

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.

Od 7 listopada o powrocie bezprawnie zwolnionego do pracy może już decydować Sąd I instancji. Ułatwi to dochodzenie roszczeń, ale jednocześnie mocno skomplikuje zasady zakończenia zatrudnienia.  Sąd I instancji w wyroku przywracającym do pracy może od dziś nałożyć na pracodawcę obowiązek zatrudnienia podwładnego aż do momentu uprawomocnienia się orzeczenia. Jeśli to zrobi, firma będzie musiała dopuścić do pracy zwolnionego wcześniej pracownika i – jeśli się odwoła – czekać na wyrok II instancji. Ta zdecyduje ostatecznie, czy podwładny wraca do firmy na stałe, czy też jego zwolnienie było zgodne z prawem i zatrudnienie się zakończy. Tak wynika z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Istotnie wzmocni ona pozycję pracownika w sporze z zatrudniającym. Ten pierwszy będzie krócej czekał na przywrócenie do pracy po bezprawnym zwolnieniu. Ale nowe rozwiązanie w praktyce wywoła wiele istotnych wątpliwości, zwłaszcza jeśli sąd II instancji uzna, że zakończenie zatrudnienia było jednak zgodne z prawem.

www.gofin.pl

 

Zmiany w zasiłkach pielęgnacyjnych

 

Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł (poprzednio 184,42 zł). Oznacza to wzrost zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie:

1/ niepełnosprawnemu dziecku,

2/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność w wieku do ukończenia 21. roku życia,

4/ osobie, która ukończyła 75 lat.

www.zus.pl

 

 Pracownicze Plany Kapitałowe – numer telefonu i adres e-mail pracownika

 

Pracodawcy mieli czas do 12 listopada br. na podpisanie umowy o prowadzenie PPK. Prezes UODO poinformował również, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy  o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika - jeżeli dysponuje tymi danymi. Pracodawca ma obowiązek prawny do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK takich jak adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej instytucji finansowej. Takie dane stanowią załącznik do umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i zgodnie z ustawą są uznane za dane identyfikujące uczestnika PPK. W tej sytuacji ważny jest cel przetwarzania danych pracownika. Należy podkreślić, że pracodawca musi przetwarzać takie dane jedynie w celu ich przekazania do wybranej instytucji finansowej. Brak zgody pracownika na przetwarzanie jego danych nie będzie sprzeczny z zasadami przetwarzania danych zawartymi w RODO. Przepisy rozporządzenia ogólnego uprawiają bowiem administratora do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełniania ciążącego na nim obowiązku prawnego. Pamiętać przy tym należy, że takich danych jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu pracownik nie musi posiadać. W polskim systemie prawnym nie istnieje, żaden przepis, który zobowiązywałby osobę fizyczną do posiadania takich środków komunikacji. Dysponowanie adresem poczty elektronicznej i telefonem jest i powinno pozostać dobrowolne. Dlatego należy pozostawić obywatelowi wybór podawania takich danych.  Ustawodawca wprowadził więc dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

www.infor.pl

  

Kontrola ZUS osób na zwolnieniu lekarskim

 

Jesteś chory? Idziesz na zwolnienie lekarskie? Pamiętaj, by podać lekarzowi aktualny adres, pod którym będziesz przebywał w czasie chorobowego. Jeśli zmienisz miejsce pobytu w trakcie niezdolności do pracy, poinformuj o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni od tej zmiany. Zdarza się, że nie zawsze w systemie e-ZLA widnienie aktualne miejsce zamieszkania chorego. Bywa tak, że adres zameldowania nie ma nic wspólnego z tym, pod którym pacjent stale przebywa. Dlatego już w tracie wizyty w gabinecie lekarskim, przy wystawieniu e-zwolnienia, chory powinien przekazać lekarzowi wystawiającemu eZLA, pod jakim adresem będzie przebywał podczas choroby. To właśnie ten, aktualny adres pobytu, powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim. - Bywa i tak, że w trakcie choroby okazuje się, że potrzebujemy pomocy innych i przenosimy się do rodziców, którzy w tym czasie zaopiekują się nami. Dlatego w takiej sytuacji, gdy już po wystawieniu e-zwolnienia, zmieniliśmy miejsce pobytu, musimy poinformować o nowym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mamy na to 3 dni od wystąpienia tej okoliczności

 www.pit.pl

 

Zmiana wskaźników – podwyżka wynagrodzenia uczniów

 

Wyższe wynagrodzenie przeciętne za III kwartał 2019 roku wpłynie na podwyżkę wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 grudnia 2019 roku oraz podniesienie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za III kwartał 2019 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 grudnia 2019 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego i zgodnie z podwyżką procentową z 1 września 2019r. wynosi:

- w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,

- w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,

- w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.

 Wynagrodzenie uczniów

Obowiązuje od

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

246,58 zł

295,90 zł

345,21 zł

        01.12.2019

241,96 zł

290,35 zł

338,75 zł

       01.09.2019

www.pit.pl 


Data publikacji: 29.11.2019

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się