Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Ulga dla klasy średniej w Nowym Ładzie – jak jest naprawdę?

Ulga dla klasy średniej w Nowym Ładzie – jak jest naprawdę?

Ulga dla klasy średniej w Nowym Ładzie – jak jest naprawdę?

Ulga dla klasy średniej to jedno z wielu rozwiązań proponowanych w Nowym Ładzie. Okazuje się jednak, że nie jest wcale tak łatwo i „kolorowo”, jak początkowo zakładano. Jeżeli przy rozliczeniu PIT okaże się, że osoby korzystające z tytułowej ulgi nie osiągnęły określonego progu, będą one zmuszone do zwrotu uzyskanych w roku korzyści podatkowych.

Poznaj naszą ofertę

Ulga dla klasy średniej – komu przysługuje? 

Przepisy Nowego Ładu, które mają wejść w życie już z początkiem nowego roku, przewidują rozwiązanie w postaci ulgi dla klasy średniej. To ulga, która zgodnie z przyjętymi regulacjami przysługuje od przychodów uzyskiwanych ze stosunku umowy o pracę i umów pokrewnych oraz działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej. Z ulgi będą mogli skorzystać jedynie ci podatnicy, których roczne przychody zmieszczą się w przedziale 68 412 zł-133 692 zł rocznie, czyli 5701 zł-11 140 zł miesięcznie.  

Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej od 2022 r. ma rekompensować straty wynikające ze zmian w odliczeniach składki zdrowotnej.  

Ulga dla klasy średniej w praktyce  

Eksperci payroll360 wskazują, że wyliczenia ulgi będą przebiegać dwuetapowo. W pierwszej kolejności uwzględnić należy miesięczne wynagrodzenie pracownika, w sytuacji, w której wyniesie ono 5701 zł lub więcej. Przy obliczeniach ulgi trzeba ponadto wziąć pod uwagę przychód roczny (przy rozliczaniu PIT-u), gdy doszło do przekroczenia kwoty 68 412 zł.  

Problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie określania ulgi, wynikają właśnie ze wskazanej przed chwilą dwustopniowości. Może zdarzyć się bowiem, że pracownik w poszczególnych miesiącach przekroczy wprawdzie kwotę 5701 zł przychodu (np. dostanie premię), jednak w zeznaniu rocznym ostatecznie nie osiągnie progu 68 412 zł przychodu. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia z uwzględnieniem ulgi (jeżeli w danym miesiącu przychód wyniósł co najmniej 5701 zł). Natomiast finalnie, gdy pracownik nie przekroczy minimalnej kwoty przychodu rocznego, zostanie zmuszony do zwrotu otrzymanych wcześniej korzyści podatkowych. Oczywiście konieczność zwrócenia uzyskanych korzyści dotyczy również tych osób, które przekroczą próg maksymalny.  

Jak liczyć ulgę dla klasy średniej w Nowym Ładzie? 

Zgodnie ze wzorem podanym w projekcie do ustawy podatkowej, obliczenie ulgi będzie przebiegać następująco: 

  1. Pod uwagę bierzemy jedynie przychody miesięczne pracownika w przedziale 5701 zł-11 141 zł. 
  2. Pracodawca jest zobowiązany do pomniejszenia dochodu do opodatkowania według wzoru: (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, przy czym „A” to miesięczne przychody pracownika (kwota brutto).  
  3. Podany wynik odnosi się do zarobków miesięcznych. Aby uzyskać kwotę roczną, całość należy pomnożyć przez liczbę miesięcy, w których uwzględniano ulgę. 
  4. W sytuacji, w której pracownik nie przekroczy dolnego limitu, od którego obowiązuje ulga, w rocznym rozliczeniu od odjętej wcześniej części dochodu będzie musiał zapłacić podatek zgodny ze stawką 17%.  

Trzeba przygotować się na konieczność dopłat  

Nie ulega wątpliwości, że wyliczenia podatkowe od nowego roku staną się jeszcze bardziej skomplikowane. Niektóre grupy powinny przygotować się na konieczność dopłat do podatku – wskazują specjaliści z payroll360.  

Kto może zostać zmuszony do zwrotów? Będą to przede wszystkim pracownicy osiągający nieregularne przychody, jak i ci, którzy dostają okazjonalne premie. Do grupy tej zaliczymy także osoby świadczące okresowe usługi i wykonujące pracę sezonową, przez wybrane miesiące w roku.  

Mimo konieczności dokonywania zwrotów nie oznacza to jednoznacznych strat finansowych dla zatrudnionych – musimy pamiętać o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, a także wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie netto będzie dlatego większe niż obecnie. 

Czy można zrezygnować z ulgi dla klasy średniej?  

Jest jeszcze inny sposób na poradzenie sobie z tym problemem. Wystosowanie do pracodawcy wniosku o to, aby nie pomniejszał dochodu o kwotę należnej ulgi. Z takim wnioskiem pracownik będzie musiał jednak występować w każdym nowym roku podatkowym. To rozwiązanie dedykowane przede wszystkim wskazanym wyżej grupom pracowników, osiągających nieregularne przychody. Pracodawca będzie zobowiązany do zaprzestania naliczania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po otrzymaniu wniosku. 

Co ważne, mimo złożenia wniosku o rezygnację z ulgi, jeżeli w rozliczeniu rocznym okaże się, że taki pracownik zmieścił się jednak w przedziale 68 412 zł-133 692 zł, wciąż będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia i uzyskać należny zwrot nadpłaconego podatku.  

Jak ulga dla klasy średniej wpływa na sytuacje pracodawców?  

Specjaliści z zakresu outsourcingu payroll360 zwracają również uwagę na dwie sytuacje, w jakich mogą znaleźć się pracodawcy.  

Po pierwsze, jeżeli pod koniec roku okaże się, że pracownik korzystający z ulgi finalnie nie przekroczył jednak jej dolnego progu, taki pracodawca nie powinien być zobowiązany do dokonania korekty w odprowadzanych w tym okresie zaliczkach PIT.  

Po drugie, jeżeli w każdym miesiącu pracodawca prawidłowo wyliczał wymaganą wysokość zaliczki, nie powinien zostać ponadto zobowiązany do zapłaty fiskusowi odsetek za zwłokę od zaniżonych w roku zaliczek PIT.

Data publikacji 23.11.2021

Podobne w kategorii

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej pociągnęły za sobą również inne, ważne dla płatników zmiany. Dotyczą one w szczególności nowych terminów opłacania składek, obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu