payroll360

menu

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - zmiany 2017

pexels left right

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - zmiany 2017

Czasowy limit zatrudnienia, zakaz powierzania określonych prac pracownikowi tymczasowemu, zwiększona ochrona kobiet w ciąży czy kary dla pracodawców to część zmian jakie wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - zmiany 2017

Czasowy limit zatrudnienia, zakaz powierzania określonych prac pracownikowi tymczasowemu, zwiększona ochrona kobiet w ciąży czy kary dla pracodawców to część zmian jakie wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

Nowy limit zatrudnienia

Przepisy w obecnym kształcie pozwalały pracownikowi tymczasowemu wykonywać pracę dla pracodawcy użytkownika łącznie przez 18 miesięcy. Jednak nierzadko, po upływie tego okresu, pracownik dokonywał zmiany agencji pracy tymczasowej i w ten sposób zyskiwał możliwość kontynuacji pracy u tego samego pracodawcy użytkownika. W efekcie tych działań limit zatrudnienia był znacznie przekraczany. Uchwalone zmiany mają za zadanie ograniczyć ten proceder. W związku z tym zdecydowano, że pracownik tymczasowy będzie mógł świadczyć pracę dla tego samego pracodawcy użytkownika nadal w wymiarze 18 miesięcy,  ale po przekroczeniu tego limitu stanie przed koniecznością wyboru spośród dwóch dostępnych alternatyw. Jedną z nich będzie podjęcie zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy użytkownika, już bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej lub zupełna zmiana pracodawcy użytkownika przy zatrudnieniu przez tą samą agencję zatrudnienia.

Nie każda praca dla pracownika tymczasowego

Obecnie istnieje zakaz zatrudnienia pracownika tymczasowego na miejsce osoby, która była zatrudniona przez pracodawcę użytkownika i w ciągu ostatnich 3 miesięcy została rozwiązana z nią umowa z przyczyn niezależnych od niej. Nowelizacja ustawy zmienia to ograniczenie, wprowadzając pojęcie rodzaju pracy, zamiast stanowiska. Dzięki zastosowaniu tej modyfikacji Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mogli prowadzić bardziej miarodajne działania kontrolne, w ramach których ocenie podlegać będzie rodzaj powierzonej pracy pracownikowi tymczasowemu, a nie stanowisko jakie wcześniej zajmował zwolniony pracownik.

Większy zakres ochrony dla kobiet w ciąży

Kobiety skierowane do pracy tymczasowej nie podlegały jak dotychczas ochronie, którą określa art. 177 § 3 Kodeksu Pracy, mówiący o tym, że umowa o pracę zawarta na okres próbny lub czas określony powyżej jednego miesiąca, która miałaby ulec rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Zmiana w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych nadaje ten przywilej pracownicom tymczasowym, o ile miała ona łącznie co najmniej dwumiesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję zatrudnienia. Zmiana ta umożliwi im otrzymanie zasiłku macierzyńskiego po porodzie.  

Outsourcing kadr

Konieczna ewidencja pracowników

Zupełnym novum dla pracodawców użytkowników będzie konieczność prowadzenia ewidencji pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę tymczasową oraz umowy cywilnoprawnej. W tego typu rejestrze będą pojawiać się informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracownika tymczasowego w okresie obejmującym łącznie 36 miesięcy.  Ponadto, pracodawca użytkownik zostanie również zobowiązany do archiwizacji takiego rejestru przez okres 36 miesięcy od momentu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym.

Kontakt z naszymi specjalistami

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Ustawa w obecnym kształcie nie regulowała zasad pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło przez agencję zatrudnienia tymczasowego. W praktyce oznaczało to, że mogły one pracować dla tego samego pracodawcy użytkownika bez zachowania maksymalnego limitu 18 miesięcy zatrudnienia. Taka sytuacja powodowała liczne nadużycia. Po wprowadzeniu zmian, osoby, które będą zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne zyskają ochronę zbliżoną do tej, którą posiadają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę tymczasową.

Agencje pracy tymczasowej - nowe obowiązki

Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik będą zobowiązani do przekazywania najważniejszych informacji dotyczących zatrudnienia pracownikowi tymczasowemu przed zawarciem z nim umowy o pracę. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie sytuacji, w których informacje mają charakter niepełny lub zanadto ogólnikowy, a decyzja o podjęciu zatrudnienia przez pracownika jest nie w pełni świadoma.

Sądy pracy i nowe kary dla pracodawców

Nadchodzące zmiany nadadzą również pracownikom tymczasowym prawo do korzystania z sądów pracy, właściwych do rozpatrywania ich roszczeń względem agencji pracy tymczasowej. Ponadto, za nieprzestrzeganie uchwalonych przepisów i popełnianie w tym zakresie wykroczeń, będą nakładane kary od tysiąca złotych do 30 tys. zł. Ciekawostką jest fakt, że Marszałek Województwa będzie zobligowany do weryfikacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych czy agencje pracy tymczasowej opłacają obowiązkowe składki za pracowników tymczasowych. Dla niektórych agencji pracy tymczasowej zaskoczeniem może być obowiązek posiadania lokalu, co ma zdecydowanie ułatwić przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie 1 czerwca 2017 roku, właśnie wówczas agencje pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownicy i pracownicy tymczasowi obudzą się w nieco innej dla nich rzeczywistości.

Źródło:

  1. http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/praca_tymczasowa/757132,Pracownicy-tymczasowi-zmiany-od-1-czerwca-2017-r.html [dostęp] 25.05.2017
  2. http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/praca_tymczasowa/744527,Najwazniejsze-zmiany-w-zatrudnianiu-pracownikow-tymczasowych.html [dostęp] 25.05.2017
  3. http://www.rp.pl/Kadry/305189987-Praca-tymczasowa---zmiany-od-czerwca-2017.html#ap-1 [dostęp] 25.05.2017

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się