Ustawa ws. Koronawirusa, Zwaloryzowane świadczenia, Rozliczenie podatku PIT za 2019, Wyższe kwoty wolne od potrąceń zasiłków, Fałszywe SMSy

{[description]} left right

Ustawa ws. Koronawirusa, Zwaloryzowane świadczenia, Rozliczenie podatku PIT za 2019, Wyższe kwoty wolne od potrąceń zasiłków, Fałszywe SMSy

Ustawa ws. Koronawirusa, Zwaloryzowane świadczenia, Rozliczenie podatku PIT za 2019, Wyższe kwoty wolne od potrąceń zasiłków, Fałszywe SMSy

Sejm przyjął ustawę ws. Koronawirusa

-co ona oznacza dla pracodawców i pracowników

W ustawie wprowadzono zasadę (art. 3), iż w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu na zasadzie pracy zdalnej.

Ponadto osoba, która zostanie poddana kwarantannie nabędzie prawo do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. W tym przypadku pracownik, który otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinien taką decyzję dostarczyć pracodawcy. Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach.

W przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem ma prawo do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni. zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

www.gofin.pl

Rozliczenie podatku PIT za 2019 rok

W rozliczaniu PIT za 2019 rok pojawiło się sporo nowości, a mianowicie zmianie uległa skala podatkowa, pojawiły się wyższe koszty uzyskania przychodu oraz wprowadzony został mikrorachunek podatkowy. Od 1 stycznia należy wpłaty do urzędu skarbowego należy dokonywać wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek. Numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku (np. tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego), korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzać wielokrotnie - zawsze wygenerujesz ten sam numer mikrorachunku, który został nadany tylko tobie i zawiera m.in. twój PESEL lub NIP. Wygenerowanie, posiadanie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Ponadto, w tym roku można będzie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, natomiast osoby młode do 26 roku życia skorzystają ze zwolnienia z PIT

www.gov.pl

www.infor.pl

ZUS przekazał już pierwsze zwaloryzowane świadczenia

Od 1 marca 2020 r. zostały podwyższone renty i emerytury. Ta waloryzacja obejmie wszystkich, którzy pobierali renty i emerytury przed 1 marca 2020 r., jeśli nabyli prawo do tych świadczeń do 29 lutego 2020 r. ZUS przekazał już pierwsze zwaloryzowane świadczenia.

Wysokość najniższych świadczeń od 1 marca 2020 r.:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1200 zł (981 zł na rękę)
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 900 zł,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1440 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1080 zł.

Od 1 marca 2020 r. będą obowiązywały również nowe wysokości:

 • dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich,
 • kwot zmniejszających emeryturę lub rentę, jeśli osiągasz przychód z działalności zarobkowej.

 

www.zus.pl

MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o długu skarbowym

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ostrzegają przed fałszywymi wiadomościami o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego. Otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać. Spreparowana wiadomość zawiera załącznik z oprogramowaniem, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera oraz wyłudzenie m.in. danych uwierzytelniających do kont bankowych.

www.pit.pl

Od 1 marca 2020 r. wyższe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Zasiłki wypłacane z ubezpieczenia społecznego, podobnie jak wynagrodzenia pracownicze, również podlegają egzekucji. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków określone zostały w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 139).

Z zasiłków można potrącić m. in.:

 • świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej,
 • kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego lub z ubezpieczeń społecznych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów egzekucyjnych na pokrycie należności alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów egzekucyjnych na pokrycie innych należności niż alimentacyjne,
 • kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych,
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Odmienne niż w przypadku wynagrodzeń są zasady dokonywania potrąceń: kwotę podlegającą potrąceniu wylicza się jako procent kwoty zasiłku brutto, czyli przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast potrącenia dokonuje się z netto, czyli kwoty po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. 

Podobnie jak przy potrąceniach z wynagrodzenia tak i przy potrąceniach z zasiłków określone zostały limity potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń.

Granice potrąceń z zasiłków wynoszą:

 • dla potrąceń na zaspokojenie należności alimentacyjnych – do 60% kwoty zasiłku,
 • dla potrąceń kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do 50% kwoty zasiłku,
 • na zaspokojenie innych należności – do 25% kwoty zasiłku.

Kwota wolna od potrąceń z zasiłków wynosi:

 • 50% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych
 • 75% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z opłatami egzekucyjnymi,
  • 20% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • 60% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu innych należności.
 • Od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków chorobowych i wynoszą odpowiednio:
  • 532,61 zł sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi; należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
  • 878,81 zł sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  • 213, 04 zł należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • 703,05 zł należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane.

  www. infor.pl

   

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się