Wynagrodzenie postojowe, Zasiłek opiekuńczy w związku z Covid19, Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy, Zmiana w PPK z powodu koronawirusa, Świadczenia chorobowe dla osób objętych kwarantanną - Marcowy przegląd newsów

{[description]} left right

Wynagrodzenie postojowe, Zasiłek opiekuńczy w związku z Covid19, Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy, Zmiana w PPK z powodu koronawirusa, Świadczenia chorobowe dla osób objętych kwarantanną - Marcowy przegląd newsów

Wynagrodzenie postojowe, Zasiłek opiekuńczy w związku z Covid19, Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy, Zmiana w PPK z powodu koronawirusa, Świadczenia chorobowe dla osób objętych kwarantanną - Marcowy przegląd newsów

Wynagrodzenie postojowe

W przypadku, gdy pracodawca musiał zamknąć swój zakład pracy w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa i gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej albo innej pracy, powinien wypłacić pracownikom wynagrodzenie przestojowe. Takie stanowisko prezentuje resort pracy i PIP.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku braku możliwości powierzenia pracownikowi  wykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu  z powodu epidemii koronawirusa zastosowanie znajdzie art. 81 Kodeksu pracy o przestoju.

Zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe
w sytuacji, gdy:

przeszkoda w wykonywaniu pracy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (najczęściej są to przejściowe przerwy w pracy spowodowane zaburzeniami natury technicznej lub organizacyjnej).

Należy uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania Covid – 19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy, mimo że jest to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę.

Jeśli pracownik był gotowy do wykonywania swoich obowiązków służbowych, ale nie nie mógł ich wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wówczas za czas nie wykonywania pracy przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to powinno być określone stawką godzinową lub miesięczną. Tylko w przypadku, gdy stawka taka nie została ustalona przy zatrudnianiu pracownika, przysługuje mu 60% miesięcznego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że w obydwu przypadkach wartość ta nie może być jednak niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

www.infor.pl

  

Zasiłek opiekuńczy w związku z Covid-19

 Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,

są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

 

 Zgodnie z ustawą zasiłkową (art. 11 ust. 4) zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Jeśli ubezpieczony wnioskuje
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres, który obejmuje sobotę i niedzielę, ma prawo do zasiłku opiekuńczego za te dni. Rodzica który wykonuje prace zdalną nie można uznać za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę dziecku. Zatem  drugiemu rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Uchwała projektu przewiduje również zasiłek opiekuńczy w przypadku, gdy niania lub opiekun dzienny nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

31 marca br. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, będzie przysługiwać dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka z powodu epidemii koronawirusa , i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. Wprowadzono również przyznanie prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Wydłużony zasiłek opiekuńczy przysługuje od 26 marca br.

 

www.gov.pl                                                         

 

Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy

 Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

  1. U którego wystąpił spadek obrotówgospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jakostosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jakostosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
  1. Który nie zalega w regulowaniu zobowiązańpodatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
  2. Wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).
  3. Który zawarł porozumienie wzakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

www.gofin.pl

  

 Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

 

Zarówno osoba samozatrudniona, jak i pracownik, na kwarantannie ma prawo do świadczeń z tytułu choroby (np. zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na kwarantannie mają prawo do świadczeń z tytułu choroby (np. zasiłku chorobowego) – jednak pod warunkiem, że opłacały składki na ubezpieczenie chorobowe, które w ich przypadku jest dobrowolne, osobą tym przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny do pracodawcy lub zleceniodawcy. W przypadku wypłacenia zasiłku chorobowego przez ZUS należy nie później niż w terminie 7 dni przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

www.zus.pl

  

Zmiana w PPK z powodu koronawirusa

 To jedno z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis dotyczący PPK, wszedł w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020.

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i trudną sytuacją przedsiębiorstw, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, terminy wdrożenia programu mogą zostały przesunięte o pół roku.

Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK należy podpisać najpóźniej 27 października, a umowę o prowadzenie do 10 listopada 2020 roku. Tym samym drugi i trzeci etap PPK, który obejmie firmy zatrudniające między 20 a 49 osób, byłyby prowadzone równolegle.

W ostatnim czasie sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie pod wpływem rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2. PPK narzucają na firmy obowiązki, które oznaczają dla nich również dodatkowe koszty. Zmiana terminów ma im pomóc w kompleksowym przygotowaniu się do wprowadzania programu. Jest ona jednym z punktów tzw. tarczy antykryzysowej, która ma chronić biznes przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi koronawirusa. To jedno z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

www.infor.pl

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się