Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Wyrok TSUE: wynagradzanie pracowników tymczasowych za czas urlopu

Wyrok TSUE: wynagradzanie pracowników tymczasowych za czas urlopu

Wyrok TSUE: wynagradzanie pracowników tymczasowych za czas urlopu

13 stycznia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (C-154/20) w przedmiocie godzin przepracowanych a godzin odpowiadających okresowi wykorzystanego przez niemieckiego pracownika tymczasowego corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Z wyroku wynika, że skorzystanie przez pracownika z urlopu w miesiącu, w którym wypracował on godziny nadliczbowe, nie może skutkować pozbawieniem go wynagrodzenia za pracę ponad normę, ponieważ taka sytuacja zniechęcałaby go do realizowania przysługującego mu prawa do płatnego wypoczynku. Stanowisko przedstawione w orzeczeniu TSUE powinno być brane pod rozwagę także podczas wyliczania wynagrodzeń za okres urlopu dla pracowników tymczasowych zatrudnionych w Polsce.

Poznaj naszą ofertę

Czego dotyczy sprawa rozpatrywana w TSUE?

Sprawa rozpatrywana przez TSUE dotyczyła pracownika niemieckiego zatrudnionego jako pracownik tymczasowy w pełnym wymiarze czasu pracy. W sierpniu 2017 r., który składał się z 23 dni roboczych, przepracował on 121,75 godzin w ciągu pierwszych 13 dni, a następnie wykorzystał pozostałe 10 dni jako płatny, coroczny urlop wypoczynkowy. Odpowiadało to 84,7 godzinom pracy. Pracownik wypracował nadgodziny już w trakcie pierwszych 13 dni, jednak pracodawca mimo to odmówił mu wypłaty wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową, ponieważ czas pracy zamiast 23 dni i 184 godzin w miesiącu wyniósł tylko 13 dni i 121,75 godzin. W efekcie jego wynagrodzenie za sierpień było niższe od tego, jakie otrzymałby, gdyby nie udał się w tym okresie na płatny wypoczynek – wyjaśniają eksperci payroll360, świadczący usługi outsourcingu kadr i płac oraz zatrudnienia. 

Jeżeli natomiast powód nie skorzystałby z przysługującego mu urlopu, łącznie w tym miesiącu przepracowałby 206,45 godzin. To natomiast zgodnie z niemieckimi przepisami stanowiłoby przekroczenie normy o 22,45 godzin powyżej progu 184 godzin, od którego wypłacane są dodatki. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wynosi 25%.

Federalny sąd pracy zwrócił się więc do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym tego, czy przepisy unijne, a dokładniej art. 31 ust. 2 karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 7 dyrektywy 2003/88 „stoją na przeszkodzie uregulowaniu zawartemu w układzie zbiorowym, na mocy którego dla ustalenia, czy i za ile godzin pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, uwzględnia się tylko rzeczywiście przepracowane godziny, a nie również godziny, w trakcie których pracownik korzysta z corocznego płatnego urlopu minimalnego?” 

Stanowisko TSUE w sprawie płatnego urlopu pracownika tymczasowego i przysługującego mu wynagrodzenia

W wydanym wyroku Trybunał wskazał, że prawo każdego pracownika, w tym pracownika tymczasowego do corocznego płatnego urlopu należy traktować jako zasadę socjalnego prawa Unii o szczególnej wadze, od której nie może być odstępstw. Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego realizuje dwa główne cele: „z jednej strony umożliwia pracownikowi odpoczynek od zadań wyznaczonych mu w umowie o pracę, a z drugiej zapewnia mu okres wytchnienia i wolnego czasu”. Skorzystanie z rzeczywistego wypoczynku pozwala mu ponadto na efektywną ochronę swojego zdrowia i bezpieczeństwa. 

W prezentowanym stanowisku Trybunał podkreślił, że zachęcanie pracownika do rezygnacji z wypoczynku lub nakłanianie go do takiej rezygnacji jest dlatego niezgodne z celami prawa do corocznego płatnego urlopu, a każda taka praktyka po stronie pracodawcy pozostaje z nimi w sprzeczności. 

W opinii Trybunału „uzyskanie zwykłego wynagrodzenia podczas okresu corocznego płatnego urlopu ma pozwalać pracownikowi skorzystać faktycznie z dni urlopu, do którego ma on prawo”. Jeżeli jednak takie wynagrodzenie jest niższe niż pensja, jaką pracownik otrzymuje w okresach faktycznej pracy, może prowadzić to do sytuacji, w której będzie on odczuwał niechęć, aby udać się na przysługujący mu płatny urlop. 

Analizując obowiązujące przepisy, Trybunał doszedł również do wniosku, że mechanizm, który zastosowano w omawianym przypadku do wyliczenia przepracowanych godzin, nie jest zgodny z prawem do corocznego płatnego urlopu, przewidzianym w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88.

Z wyroku C-514/20 z dnia 13 stycznia 2022 r. wynika ostatecznie, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 w związku z art. 31 ust. 2 karty pozostaje w sprzeczności z postanowieniem niemieckiego układu zbiorowego, zgodnie z którym w celu ustalenia, czy został osiągnięty próg przepracowanych godzin uprawniający pracownika tymczasowego do dodatku za pracę ponadwymiarową, nie uwzględnia się w godzinach przepracowanych godzin, które odpowiadają okresowi wykorzystanego przez niego corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. 

Praca tymczasowa – outsourcing zatrudnienia payroll360

Należy pamiętać, że przedstawiona powyżej sytuacja odnosi się do pracy tymczasowej w Niemczech i tamtejszych regulacji układu zbiorowego, dlatego nie można odnosić jej bezpośrednio do stanu faktycznego w naszym kraju. Omawiany wyrok stanowi jednak cenną, ważną wskazówkę, którą należy posiłkować się od tej pory podczas ustalania wynagrodzenia za czas urlopu dla pracowników tymczasowych wykonujących pracę  w Polsce – wskazują eksperci z zakresu outsourcingu kadr i płac payroll360.

W ramach świadczonych usług payroll360 zajmuje się również outsourcingiem zatrudnienia. Jako legalnie działająca Agencja Zatrudnienia wspieramy swoimi działaniami pracodawców, którzy chcą obniżyć koszty działalności i móc elastyczniej zarządzać zatrudnieniem w swojej firmie. Usługa outsourcingu zatrudnienia, podobnie jak administracja kadr i płac polega także na przejęciu odpowiedzialności za wszystkie czynności związane z taką obsługą. To m.in. sporządzanie odpowiednich umów, rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, reprezentacja przed Urzędami.

Kliknij po więcej informacji!

Data publikacji 07.04.2022

Podobne w kategorii

Lista płac 2022 a ulga dla klasy średniej

Polski Ład wprowadził nowy rodzaj ulgi – ulgę dla klasy średniej, która miała zrekompensować określonej grupie podatników straty związane z niemożnością odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy od...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu