Zakaz handlu w niedzielę, świadczenie rehabilitacyjne, świadectwa pracy, składka wypadkowa, wyrównanie wynagrodzenia, termin PIT, zatrudnianie cudzoziemców, urlop rodzicielski, papierowe zwolnienia lekarskie

Pexels left right

Zakaz handlu w niedzielę, świadczenie rehabilitacyjne, świadectwa pracy, składka wypadkowa, wyrównanie wynagrodzenia, termin PIT, zatrudnianie cudzoziemców, urlop rodzicielski, papierowe zwolnienia lekarskie

Zakaz handlu w niedzielę, świadczenie rehabilitacyjne, świadectwa pracy, składka wypadkowa, wyrównanie wynagrodzenia, termin PIT, zatrudnianie cudzoziemców, urlop rodzicielski, papierowe zwolnienia lekarskie

Poznaj naszą ofertę

Aktualizacja: 28.04.2017

Zmiany w projekcie ustawy o zakazie handlu w niedzielę

Modyfikacji ma ulec zapis dotyczący złamania projektowanych ograniczeń, za co pierwotnie przewidywano karę pozbawienia wolności do dwóch lat, natomiast po zmianie ma być to kara grzywny do wysokości 10 procent rocznych obrotów placówki.

http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/755731,Zakaz-handlu-w-niedziele-zmiany-w-projekcie-ustawy.html

Emeryt nie skorzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje Emerytom, którzy zawiesili prawo do emerytury w związku z kontynuacją pracy.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/755693,Swiadczenie-rehabilitacyjne-nie-przysluguje-emerytom-wyrok-TK.html

Zmiana wysokości odszkodowania za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową ma prawo do uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku obowiązują wyższe stawki odszkodowań.

http://inforfk.pl/aktualnosci/351625,Wyzsze-odszkodowania-za-wypadek-przy-pracy-lub-chorobe-zawodowa.html

Niektórzy emeryci i renciści otrzymają jednorazowy dodatek

W sejmie pojawił się projekt, który przewiduje wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego do świadczeń dla niektórych emerytów i rencistów. Co ważne, kwota ta będzie wolna od podatku, jak również od wszelkich potrąceń i egzekucji.

http://inforfk.pl/aktualnosci/351813,Jednorazowy-dodatek-dla-niektorych-emerytow-i-rencistow.html

Kobiety w ciąży będą pracować dłużej przy komputerze

Obecnie istnieje regulacja stanowiąca o tym, że kobieta znajdująca się w ciąży może maksymalnie przepracować przed ekranem komputera 4 godziny. Natomiast 1 maja 2017 roku wchodzi w życie przepis zgodnie, z którym ciężarna będzie pracować 8 godzin przy użyciu komputera, z zastrzeżeniem jednak, że na każdą godzinę otrzyma 15 minut przerwy.

http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/749349,Praca-w-ciazy-przy-komputerze-zmiany-w-2017-r.html

Zmiany w świadectwach pracy

Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej będzie zobowiązany do umieszczenia w świadectwie pracy informacji o pracodawcy użytkowniku, dla którego pracownik pracował, a ponadto koniecznością stanie się także uwzględnienie okresu wykonywania takiej pracy. Zmianie ulegnie również termin wydania świadectwa pracy po dokonaniu sprostowania.

http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/755052,2,Swiadectwo-pracy-zmiany-od-1-czerwca-2017-r.html

Wzrost zarobków Polaków

Rząd pracuje nad projektem, który ma znieść możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów jednocześnie z podatkiem dochodowym w wysokości 1,5%. Przewiduje się także obniżenie ZUS do 550 zł i uproszczenie systemu podatkowego, co przyczyniłoby się do zmniejszenia pozapłacowych kosztów pracy do 25-30%, a które obecnie wynoszą ponad 60%. Te wszystkie zmiany miałyby korzystanie wpłynąć na sytuację finansową Polaków, którzy mogliby liczyć na wzrost wynagrodzeń.

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/755241,Zakaz-odliczania-kosztow-uzyskania-przychodow-i-podatek-przychodowy.html

Zmiana w formie wypłaty wynagrodzenia

Dotychczasowe zapisy Kodeksu Pracy mówiły o przekazywaniu wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, chyba że zdecydował on inaczej i złożył stosowne oświadczenie na piśmie. Od czerwca 2017 roku zasada ta zostanie odwrócona i pensja będzie przelewana na konto pracownika. Nie oznacza to jednak, że nie będzie on mógł korzystać z tradycyjnej formy przekazywania wynagrodzenia.

http://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wynagrodzenie-zasadnicze/748732,Zmiany-w-formie-wyplaty-wynagrodzenia-w-2017-r.html

Różnica między urlopem ojcowskim, a tacierzyńskim

Urlop tacierzyński nie funkcjonuje jako samodzielne pojęcie w Kodeksie Pracy, a określa się nim niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego, z której matka może dobrowolnie zrezygnować na  rzecz ojca dziecka. Czas trwania tego rodzaju urlopu jest ściśle uzależniony od ilości urlopu wykorzystanego przez matkę dziecka. Natomiast urlop ojcowski jest uprawnieniem w pełni przynależnym tylko ojcu i jego wymiar wynosi 2 tygodnie. Aby skorzystać, zarówno z jednego jak i z drugiego prawa  należy w stosownym terminie złożyć pisemny wniosek na ręce pracodawcy.

http://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-ojcowski/754900,2,Urlop-ojcowski-i-urlop-tacierzynski-2017.html

Od 2017 roku zmiany w rozliczaniu składek ZUS

Dotychczas przedsiębiorca odprowadzał składki na cztery różne rachunki, natomiast po zmianach w prawie jakie uchwalił sejm, dla każdego przedsiębiorcy zostanie stworzony indywidualny rachunek składkowy. Tego typu rozwiązanie zniweluje sytuacje, w których po wpisaniu błędnego identyfikatora każdorazowo ZUS był zobowiązany do wszczęcia postępowania wyjaśniającego od kogo pochodzi dany przelew.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/754897,Rewolucyjne-zmiany-w-rozliczaniu-skladek-ZUS-od-2017-roku.html

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/754743,Indywidualny-rachunek-skladkowy-przedsiebiorcy-od-1-stycznia-2018-r.html

Składka wypadkowa na lata 2017-2018

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest ściśle uzależniona od liczby osób, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę do tego ubezpieczenia.  Jeżeli jest ich nie więcej niż 9, wówczas  stopa składki wypadkowej wynosi 1,80%. W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych do ubezpieczenia wynosi co najmniej 10 decyzję o wysokości składki podejmuje ZUS na podstawie złożonych przez pracodawcę informacji ZUS IWA za ostatnie 3 lata kalendarzowe.

http://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/754413,Skladka-wypadkowa-od-1-kwietnia-2017-r-do-31-marca-2018-r.html

Wyrównanie wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2017 roku poziom minimalnego wynagrodzenia wynosi 2000 zł, co oznacza, że każdy pracownik powinien mieć zagwarantowaną pensję w takiej wysokości. W procesie naliczania wynagrodzenia uwzględnia się wszystkie jego  składniki i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Jeżeli pracownikowi nie przysługują tego typu dodatki, wówczas należy zastosować wyrównanie w postaci podwyższenia stawki wynagrodzenia minimalnego.

http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/wynagrodzenia/754869,Wyrownanie-pensji-do-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia.html

ZUS podważa umowy zlecenia z poprzednich lat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrole podczas, których szczególną uwagę poświęca umowom zlecenie zawieranym nawet 5 lat wstecz przed wejściem nowych przepisów w życie t.j. od początku 2016 roku.  ZUS uważa, że podstawa wymiaru składek powinna być wyższa, co generuje ryzyko, że przedsiębiorcy będą musieli uregulować zaległości sprzed kilku lat.

http://inforfk.pl/aktualnosci/350646,ZUS-kwestionuje-zlecenia-z-poprzednich-lat.html

Brak wiz dla Ukraińców

Parlament Europejski podjął decyzję o zniesieniu wiz dla Ukraińców, dzięki czemu uzyskają oni możliwość swobodnego przekraczania granic Wspólnoty już na początku czerwca 2017 roku.  Rodzi to pytanie jaki wpływ zaistniała sytuacja będzie miała na gospodarczy rozwój Polski i czy legislatywa zliberalizuje przepisy, które ułatwią cudzoziemcom podejmowanie pracy w Polsce.

http://inforfk.pl/aktualnosci/350646,ZUS-kwestionuje-zlecenia-z-poprzednich-lat.html

Emerytura jako indywidualny wybór

Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego czyli do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ma na celu umożliwienie ludziom podjęcie decyzji, w którym momencie zakończyć aktywność zawodową. Jako, że jest to prawo, a nie obowiązek pracownik może po przekroczeniu wieku emerytalnego kontynuować pracę, jeśli pozwala mu na to jego stan zdrowia czy też sytuacja na rynku pracy.

http://inforfk.pl/aktualnosci/350632,Emerytura-to-wolny-wybor.html

Termin złożenia deklaracji PIT

W tym roku termin składania zeznań PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT38, PIT 39 mija 2 maja. Aby dokonać właściwego rozliczenia należy przede wszystkim ustalić odpowiedni typ formularza, któremu odpowiada tytuł, z którego uzyskano dochód. Warto pamiętać o tym, że rozliczenia może również dokonać płatnik, jeśli spełnione zostają określone warunki. Podobnie, istnieje również możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg, jeśli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki. Po zweryfikowaniu wszystkich informacji można przystąpić do rozliczenia, a następnie złożyć deklarację w jeden z wybranych sposób: za pośrednictwem dokumentu elektronicznego, osobiście we właściwym urzędzie skarbowym, korzystając z usługi PFR PIT-37 lub PIT-38 dostępnej na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/754648,2,PIT-za-2016-rok-jak-do-kiedy-na-ktorym-formularzu.html

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 roku

Dyrektywa sezonowa ma dotyczyć pracowników zatrudnianych w takich sektorach jak rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka. W projekcie ustawy zaproponowano między innymi  zmianę dotyczącą długości pracy sezonowej-  możliwość jej wydłużenia z 6 do 9 miesięcy, zaś wszystkie sprawy dotyczące tego rodzaju pracy będą rozpatrywane przez powiatowe urzędy pracy.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/754762,Zatrudnianie-cudzoziemcow-do-prac-sezonowych-20172018.html

Pracownice tymczasowe w ciąży pod większą ochroną

Nowelizacja ustawy wprowadza nową regulację zgodnie, z którą kobiecie w ciąży wykonującej pracę tymczasową, agencja pracy tymczasowej powinna wydłużyć umowę do dnia porodu. Warunkiem jest jednak to, by skierowanie do świadczenia tego typu pracy trwało co najmniej 2 miesiące.  Dzięki temu kobieta po porodzie nabędzie prawo do otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

http://inforfk.pl/aktualnosci/350698,Wieksza-ochrona-pracownic-tymczasowych-w-ciazy.html

Urlop rodzicielski w 2017

Wymiar tego rodzaju urlopu wynosi 32 tygodnie dla jednego dziecka i 34 dla dwóch lub więcej dzieci. W 2016 roku zostały wprowadzone zmiany, które dają możliwość podzielenia go na 4 części, gdzie każda z nich musi wynieść min. 8 tygodni lub w przypadku jednego dziecka min. 6 tygodni.

http://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-rodzicielski/755520,Wymiar-urlopu-rodzicielskiego-w-2017-r.html

Nowe regulacje w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Nowelizacja ustawy dotycząca pracowników tymczasowych wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów prawa cywilnego. Rozwiązanie to ma umożliwić kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej przez pracodawcę, który zatrudnia pracownika tymczasowego.

http://inforfk.pl/aktualnosci/351527,Zmiany-w-zasadach-zatrudniania-pracownikow-tymczasowych.html

Papierowe zwolnienia lekarskie do połowy 2018 roku

Sejm zdecydował, że zwolnienia lekarskie w formie papierowej będą wykorzystywane do połowy 2018 roku. Po upływie tego terminu wprowadzona zostanie możliwość potwierdzania ich przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

http://samorzad.infor.pl/wiadomosci/755516,Papierowe-zwolnienia-lekarskie-w-obiegu-az-do-polowy-2018-r.html

Wzrost wynagrodzenia netto, dzięki zmianie w podatkach

Proponowane zmiany mają przyczynić się do wzrostu wynagrodzeń Polaków i uproszczenia systemu podatkowego, co powinno przełożyć się na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Likwidacji miałyby ulec PIT, CIT, składki na NFZ, ZUS, Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a w zamian za to miałby się pojawić podatek od Funduszu Płac, podatek przychodowy od przedsiębiorstw i banków, podatek przychodowy od działalności gospodarczej od osób fizycznych, podatek od dywidend, podatek od usług publicznych dla działalności gospodarczej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw.

http://inforfk.pl/aktualnosci/351465,Zmiana-w-podatkach-spowoduje-zwiekszenie-wynagrodzenia-netto.html

Rodzice popracują krócej

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu, który zakłada skrócenie czasu pracy o godzinę dla rodzica dziecka, które nie osiągnęło jeszcze 10 roku życia. To oznacza krótszy tydzień pracy wynoszący 35 godzin i co ciekawe, utrzymanie wynagrodzenia na takim samym poziomie.

http://kadry.infor.pl/755452,Skrocenie-czasu-pracy-dla-pracujacych-rodzicow-o-godzine-projekt.html

Wzrost minimalnego  wynagrodzenia w 2018 roku

Rządowe prognozy przewidują, że minimalne wynagrodzenie w 2018 roku może wynieść 2049 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa może osiągnąć kwotę 13,30 zł brutto. Oficjalna informacja w tej sprawie powinna pojawić się do 10 maja.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/755450,Minimalne-wynagrodzenie-w-2018-roku-prognoza.html


Data publikacji: 18.04.2017

Podobne artykuły

06.09.2021

Kadry

Kadry to bardzo istotny obszar działania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dzięki czemu usprawnisz funkcjonowanie firmy. Czy warto inwestować w cyfryzację kadr i za co odpowiada kadrowa?

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

01.08.2021

Administracja kadr

Czym jest administracja kadr? Jakie obowiązki pełni kadrowa? Czym zajmują się działy kadr i dlaczego niektóre firmy decydują się na outsourcing?

01.07.2021

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON jest to organ publiczny zajmujący się oferowaniem wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych celów tego funduszu jest ogólna pomoc życiowa i rozwojowa dla osób z niepełnosprawnościami. W...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się