Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Dodatek solidarnościowy, Bon turystyczny, Tarcza 4.0 zmiany w urlopach, Wydłużony zasiłek opiekuńczy - czerwcowy przegląd newsów

{[description]} left right

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Dodatek solidarnościowy, Bon turystyczny, Tarcza 4.0 zmiany w urlopach, Wydłużony zasiłek opiekuńczy - czerwcowy przegląd newsów

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Dodatek solidarnościowy, Bon turystyczny, Tarcza 4.0 zmiany w urlopach, Wydłużony zasiłek opiekuńczy - czerwcowy przegląd newsów

Poznaj naszą ofertę

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 Pracownikowi przysługuje wsparcie ze strony pracodawcy takie jak dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

ZFŚS- tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki budżetowe i ich gospodarstwa pomocnicze, a także zakłady budżetowe bez względu na liczbę pracowników.

Dofinansowanie do wypoczynku jest przyznane dla wypoczynku zorganizowanego przez podmioty zewnętrzne (wczasy, kolonie, obozy), a także organizowany we własnym zakresie, potocznie nazywany wczasami pod gruszą. Dofinansowanie może zostać wypłacone przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego albo po urlopie.

Otrzymane przez pracowników świadczenia sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast pracodawca dolicza do wynagrodzenia pracownika wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości oblicza, pobiera i odprowadza podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.  

www.infor.pl

 

Dodatek solidarnościowy

 Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca  do 31 sierpnia 2020 r.

 w wysokości 1400zł.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.. 

Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej korzystne finansowo.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r. 

 www.gov.pl

  

Bon turystyczny

 W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął prezydencką ustawę o Polskim Bonie Turystycznym.

Jest to realizacja szumnie zapowiadanego m.in. przez Jadwigę Emilewicz planu aktywizacji polskiej turystyki. Ostatecznie w nieco zmienionej formie zostanie on wprowadzony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. 

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności . Bonem będzie można opłacić :

  • pobyt w obozie harcerskim
  • pobyt na kolonii
  • pobyt w ośrodku rekreacyjnym, sportowym
  • pobyt w hotelu

Za wypłacenie świadczenia odpowiada ZUS. Osoby uprawnione do tego otrzymają bon turystyczny bez składania wniosku. Aby otrzymać dodatek, należy sprawdzić oraz potwierdzić aktualność danych osobowych przy użyciu profilu zaufanego bądź innego środka weryfikacji elektronicznej. Dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80%, na dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości  1000 zł i więcej.

www.gov.pl

 

Tarcza 4.0 –zmiany w urlopach

Pandemia koronawirusa poważnie zachwiała rynkiem pracy. Wiele firm zanotowało znaczny spadek zamówień, a inne z dnia na dzień dosłownie straciły możliwość działania. 

W związku z tym w okresie  obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca zyskał możliwość  jednostronnego udzielenia urlopu pracownikowi. Oznacza to, że może on udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych. Wymiar tego urlopu może wynosić maksymalnie 30 dni, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać. 

www.gazetaprawna.pl

 

Wydłużony zasiłek opiekuńczy

W czwartek 25 czerwca 2020 r. rząd przedstawił projekt rozporządzenia, w którym proponował wydłużenie prawa do pobierania zasiłku na okres kolejnych 14 dni, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r. Omawiana propozycja została w dniu 26 czerwca opublikowana w dzienniku ustaw i tym samym kolejny raz przedłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek ten można otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka lub przedszkola  do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

www.poradnikprzedsiebiorcy.pl


Data publikacji: 30.06.2020

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się