Zmiany w Kodeksie Pracy, Emerytura Plus, Stopa bezrobocia, Umowa o praktyki absolwenckie

{[description]} left right

Zmiany w Kodeksie Pracy, Emerytura Plus, Stopa bezrobocia, Umowa o praktyki absolwenckie

Zmiany w Kodeksie Pracy, Emerytura Plus, Stopa bezrobocia, Umowa o praktyki absolwenckie

Kodeks pracy – zmiany maj 2019

4 kwietnia prezydent podpisał Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania przepisów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W związku z wejściem w życie w dniu 4 maja 2019 r. ww ustawy, art. 22(1) Kodeksu pracy otrzymuje nowe brzmienie, w którym wskazane są możliwe do pozyskania przez pracodawcę dane osobowe pracownika w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu.

Jakich danych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

„Art. 22(1). § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Informacji dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudniania, może żądać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Jakich danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika?

1) adres zamieszkania;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/2938167,Wysokosc-wynagrodzenia-w-ofertach-pracy-zmiany-w-Kodeksie-pracy.html

 

Umowa o praktykę absolwencką

Umowę o praktyki absolwenckie reguluje Ustawa z 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich oraz Kodeks pracy z 26 czerwca 1976 r. Mają one pomóc absolwentom w uzyskaniu doświadczenia i nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Prawodawca nie określił ścisłej definicji tego, kto może ubiegać się o praktykę absolwencką. Jednak musi to być osoba, która skończyła przynajmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat. Praktyka absolwencka może trwać maksymalnie 3 miesiące. Tygodniowy wymiar pracy nie może przekraczać 40 godzin. Dodatkowo umowa jest zawarta na czas określony, który jest podany w umowie i kończy się z chwilą upłynięcia tego okresu. W przypadku wypowiedzenia umowy, jeśli praktyka była odpłatna, należy zachować tygodniowy okres wypowiedzenia. W przypadku praktyki nieodpłatnej strony mogą rozwiązać umowę w każdej chwili. Każda z nich może wypowiedzieć ją z zachowaniem terminów.

  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka

 

Emerytura Plus

Emerytura Plus, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1100 zł brutto (ok. 890 zł netto) przysługuj osobom obierającym emerytury i renty w systemie powszechnym.
Według zapowiedzi ZUS do 1 maja wypłaty ma otrzymać 1 mln 40 tys. emerytów i rencistów, do 5 maja – 470 tys., do 6 maja – 1 mln 180 tys., do 10 maja – 1 mln 180 tys. osób, do 15 maja – 1 mln 290 tys., do 20 maja – 1 mln 330 tys. i do 25 maja – 1 mln 780 tys. osób. Natomiast do 1 czerwca należność  trafi do rąk ok. 100 tys. osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.  Uprawnionych do otrzymania Emerytury Plus jest ponad 9 mln Polaków. Jak poinformowała media Minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie to koszt około 10,8 mld złotych. 

https://strefabiznesu.pl/emerytura-plus-1052019-zus-zaczal-wyplacac-pieniadze-z-trzynastki-dla-emerytow/ar/c3-14065833

https://www.prawo.pl/kadry/pierwsze-swiadczenia-z-programu-emerytura-plus-trafily-na-konta,408077.html

 

Stopa bezrobocia w marcu

Eurostat czyli Europejski Urząd Statystyczny obublikował najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia za marzec w krajach członkowskich, w tym w Polsce. Wg danych Eurostatu w marcu br. stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju 3,4%, czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,4%. W strefie euro spadła o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, osiągając wartość 7,7%. Najniższą stopę bezrobocia we wszystkich krajach UE odnotowano w Czechach (1,9%), Niemczech (3,2%) oraz w Holandii (3,3%). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Grecji (18,5% styczeń 2019 r.), oraz w Hiszpanii (14%).

Eurostat mierzy stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec aktywnych zawodowo, wyniosła na koniec marca 2019 5,9%. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wysokie-miejsce-polski-wsrod-krajow-ue-z-najnizszym-bezrobociem

https://www.money.pl/gielda/eurostat-stopa-bezrobocia-w-polsce-spadla-do-3-4-w-marcu-6375894975559809a.html

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się