Zmiany w kodeksie pracy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, rekordowa ilość zalegalizowanego pobytu cudzoziemców, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r. - sierpniowy przegląd newsów

{[description]} left right

Zmiany w kodeksie pracy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, rekordowa ilość zalegalizowanego pobytu cudzoziemców, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r. - sierpniowy przegląd newsów

Zmiany w kodeksie pracy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, rekordowa ilość zalegalizowanego pobytu cudzoziemców, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r. - sierpniowy przegląd newsów

Zmiany w kodeksie pracy

7 września zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Tak zwana prezydencka nowelizacja Kodeksu pracy zakłada zmiany w uprawnieniach rodzicielskich, w zasadach wydawania świadectwa pracy czy też w zakresie przepisów dotyczących mobbingu.

Uprawnienia rodzicielskie

Pracownicy będący innymi niż rodzice najbliższymi członkami rodziny dziecka, korzystający z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na to dziecko, zostaną objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Uzyskają oni również inne uprawnienia analogiczne do przysługujących pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Dostarczenie świadectw pracy

Po wejściu w życie nowelizacji zostaną wydłużone terminy do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Terminy te będą wynosić po 14 dni. Pozwoli to pracownikowi zorientować się w ewentualnych nieprawidłowościach co do treści otrzymanego świadectwa pracy i podjąć działania zmierzające do usunięcia wadliwości.

Poprzednio obowiązujące przepisy nie regulowały sytuacji, gdy wydanie świadectwa pracy było niemożliwe z przyczyn obiektywnych. Stanowiły jedynie, że obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem (o ile nie zamierza nawiązać z nim kolejnej umowy o pracę).

Od 7 września 2019 r. pracodawca będzie musiał przesłać pocztą lub doręczyć w inny sposób świadectwo pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej, jeżeli dokument ten nie zostanie odebrany. Nowe regulacje określają, że pracodawca będzie miał na to 7 dni, licząc od dnia upływu 7-dniowego terminu wydania świadectwa pracy (znowelizowany art. 97 § 1 Kodeksu pracy).

Mobbing i dyskryminacja

Nowelizacja przepisów zniesie katalog przyczyn dyskryminacji. Obecnie mówimy o dyskryminacji, gdy pracownik jest traktowany gorzej ze względu na określone cechy, osobiste lub te związane z pracą. O dyskryminacji możemy mówić, gdy pracownik jest traktowany gorzej ze względu na wiek, płeć, umowę na czas określony lub nieokreślony, wymiar czasu pracy. Po zmianach, każde nierówne traktowanie podwładnego, które nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację.

W zakresie przepisów dotyczących mobbingu, pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie również, gdy nie rozwiązał umowy o pracę. Obecnie bowiem o odszkodowanie mogą ubiegać się pracownicy, którzy na skutek mobbingu zwolnili się z pracy.

https://inforfk.pl/aktualnosci/5816216,Bedzie-termin-na-dostarczenie-swiadectwa-pracy.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/5819398,Zmiany-w-uprawnieniach-rodzicielskich.html
https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/3048474,Co-sie-zmieni-w-Kodeksie-pracy-po-7-wrzesnia-2019-r.html

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Temat urlopów pracowniczych uregulowany został przed Kodeks pracy w dziale siódmym – Rozdział I. Zgodnie z art. 152 pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Warto zaznaczyć, że typ etatu ma jednak wpływ na wymiar urlopu. W zależności od przepracowanego okresu w oparciu o umowę o pracę oraz ukończonej szkoły - pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu. I tak wymiar ten wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu ani przenieść go na inną osobę, gdyż jest on jego osobistym uprawnieniem.

Koniec roku kalendarzowego to graniczny moment, do którego pracownik powinien wykorzystać swój urlop. Zdarzają się jednak okoliczności, w których wykorzystanie pełnego wymiaru przerwy wypoczynkowej nie jest możliwe. W takiej sytuacji niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok i z początkiem nowego stają się urlopem zaległym, z możliwością wykorzystania do 30 września danego roku.

Co jednak dzieje się w sytuacji, w której ktoś jednak nie wykorzysta do końca września zaległego urlopu a pozostaje w swoim miejscu zatrudnienia? Otóż prawo do urlopu wypoczynkowego i uzyskania ekwiwalentu za urlop ulega przedawnieniu z upływem trzyletniego okresu od daty wymagalności roszczenia o urlop za dany rok lub za ekwiwalent. Okres przedawnienia rozpoczyna się z ostatnim dniem roku kalendarzowego, za który przysługuje urlop.

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zalegly-urlop-zbliza-sie-wazna-data,66718.html

 

Rekordowa ilość zalegalizowanego pobytu cudzoziemców

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Rośnie również liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. O ile w latach 2009-2014 liczba cudzoziemców, którzy podlegali ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wzrosła o 59,3 tys., to w okresie od grudnia 2014 r. do września 2018 r. już o 444,8 tys. Natomiast w czerwcu 2019 roku ponad 644 tys. cudzoziemców było ubezpieczonych pod koniec czerwca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponad 644 tys. cudzoziemców było ubezpieczonych pod koniec czerwca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To jest o ponad 35 tys. więcej niż w marcu tego roku. Najliczniejszą spośród nich grupę stanowili obywatele Ukrainy - 483 266. Z danych ZUS wynika, że od marca liczba obywateli tego kraju wzrosła aż o 29 tys.

Wzrosła również liczba zgłoszonych do ZUS Białorusinów. Pod koniec marca tego roku było ich ponad 36 tys., obecnie ponad 38,5 tys. W czerwcu w statystykach Zakładu istotną rolę ogrywali obywatele Mołdawii - ponad 8,6 tys., Gruzini blisko 9,5 tys. oraz Hindusi 6,6 tys.

Przybywający coraz liczniej do Polski imigranci mogą być sposobem  na częściowe rozwiązanie niedoborów na rynku pracy. Bowiem niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa, a także znaczna liczba Polaków przebywających za granicą skutkują coraz większymi brakami siły roboczej.

 Według kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli administracja publiczna nie radzi sobie z obsługą lawinowo rosnącej liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. Czas legalizacji ich pobytu w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czekał ponad trzy lata. Brakuje sprawnej, rzetelnej  i terminowej obsługi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzędach i niewystarczającym finansowaniem ich działalności. Wciąż nie stworzono strategicznego dokumentu określającego politykę państwa w zakresie kształtowania migracji.

 

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html

 https://www.zus.pl/documents/10182/2322024/Cudzoziemcy+w+polskim+systemie+ubezpiecze%C5%84+spo%C5%82ecznych.pdf/4498fca6-981d-a37c-3742-8e4e74e20a32

 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html

  

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport zawierający krótkookresową analizę zjawisk i procesów zachodzących między innymi w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń. W lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku w tempie zbliżonym do obserwowanego w poprzednich miesiącach. Zarówno liczba bezrobotnych zarejestrowanych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego były niższe od notowanych przed miesiącem oraz przed rokiem. W końcu lipca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 868,4 tys. bezrobotnych, tj. o 8,7 tys. (o 1,0%) mniej niż przed miesiącem i o 93,4 tys. (o 9,7%) mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2% i była o 0,1 p.proc. niższa niż w czerwcu br. i o 0,6 p.proc. niższa niż w lipcu ub. roku. Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 2,8% w wielkopolskim do 8,7% w warmińsko-mazurskim.

W okresie styczeń–lipiec br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6389,3 tys. osób, tj. było o 2,8% wyższe od obserwowanego przed rokiem.

Żródło: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5498/1/87/1/sytuacja_spoleczno-gospodarcza_kraju_w_lipcu_2019.pdf s. 11

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się