Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Od maja trwają na pracę nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej, a 23 lipca 2021 opublikowano najnowszy projekt. Co może się zmienić?

Poznaj naszą ofertę

Więcej czasu na pracy zdalnej 

Nowy projekt zakłada możliwość okazjonalnej pracy zdalnej w ciągu 24 dni w roku, a nie tak jak w poprzedniej wersji tylko w ciągu 12 dni.

Kto może ubiegać się o pracę zdalną?

Zmiany będą obejmowały „pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności”. Pracodawca będzie miał obowiązek poinformować pracowników o odmowie w ciągu 7 dni od przedstawienia wniosku. Przyczyną odmowy może być organizacja pracy lub rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy. 

Praca zdalna z powodu siły wyższej

„Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.”

Miejsce pracy zdalnej

Według projektu ustawy pracownik może wykonywać pracę zdalną w miejscu wskazanym przez niego, ale za każdym razem ustalonym z pracodawcą. 

„Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Dodatkowo pracownik musi przedłożyć pracodawcy oświadczenie, że jego warunki lokalowe i techniczny umożliwią mu wykonywanie pracy zdalnej. Oświadczenie musi przedstawione przed wydaniem przez pracodawcę polecenia wykonania pracy zdalnej.

Praca zdalna a ochrona danych

Pracodawca ma obowiązek określić procedury ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Powinien przeprowadzić pracownikowi szkolenie i instruktaż w tym obszarze. Następnie pracownik musi potwierdzić zapoznanie się z nimi.  

Koszty podczas pracy zdalnej

Według projektu ustawy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w kwocie ustalonej z pracodawcą i może on obejmować koszty narzędzi, koszty ich eksploatacji i napraw, koszty energii elektrycznej i dostępu do sieci internetowej.

Czy pracę zdalną można przerwać?

Tak, zarówno pracodawca lub pracownik mogą w każdej chwili przerwać pracę zdalną, jak i powrócić do pracy stacjonarnej. Odbywa się to na wniosek i w terminie ustalonym przez pracodawcę, nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku. Obejmuje to sytuację pracowników, z którymi praca zdalna została uzgodniona już w trakcie zatrudnienia.

Data publikacji 19.08.2021

Podobne w kategorii

Jak ewidencjonować pracę zdalną?

Dla celów prawidłowego ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy oddzielnie dla każdego zatrudnianego w firmie pracownika. Ewidencjonowaniu...

Praca zdalna a outsourcing kadr i płac

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy i wprowadzająca do przepisów pracę zdalną w końcu doczekała się podpisu Prezydenta. W odróżnieniu jednak od regulacji odnoszących się do prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników,...

Tagi:

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu