Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

{[description]} left right

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Od maja trwają na pracę nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej, a 23 lipca 2021 opublikowano najnowszy projekt. Co może się zmienić?

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Od maja trwają na pracę nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej, a 23 lipca 2021 opublikowano najnowszy projekt. Co może się zmienić?

Poznaj naszą ofertę

Więcej czasu na pracy zdalnej 

Nowy projekt zakłada możliwość okazjonalnej pracy zdalnej w ciągu 24 dni w roku, a nie tak jak w poprzedniej wersji tylko w ciągu 12 dni.

Kto może ubiegać się o pracę zdalną?

Zmiany będą obejmowały „pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności”. Pracodawca będzie miał obowiązek poinformować pracowników o odmowie w ciągu 7 dni od przedstawienia wniosku. Przyczyną odmowy może być organizacja pracy lub rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy. 

Praca zdalna z powodu siły wyższej

„Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.”

Miejsce pracy zdalnej

Według projektu ustawy pracownik może wykonywać pracę zdalną w miejscu wskazanym przez niego, ale za każdym razem ustalonym z pracodawcą. 

„Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Dodatkowo pracownik musi przedłożyć pracodawcy oświadczenie, że jego warunki lokalowe i techniczny umożliwią mu wykonywanie pracy zdalnej. Oświadczenie musi przedstawione przed wydaniem przez pracodawcę polecenia wykonania pracy zdalnej.

Praca zdalna a ochrona danych

Pracodawca ma obowiązek określić procedury ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Powinien przeprowadzić pracownikowi szkolenie i instruktaż w tym obszarze. Następnie pracownik musi potwierdzić zapoznanie się z nimi.  

Koszty podczas pracy zdalnej

Według projektu ustawy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w kwocie ustalonej z pracodawcą i może on obejmować koszty narzędzi, koszty ich eksploatacji i napraw, koszty energii elektrycznej i dostępu do sieci internetowej.

Czy pracę zdalną można przerwać?

Tak, zarówno pracodawca lub pracownik mogą w każdej chwili przerwać pracę zdalną, jak i powrócić do pracy stacjonarnej. Odbywa się to na wniosek i w terminie ustalonym przez pracodawcę, nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku. Obejmuje to sytuację pracowników, z którymi praca zdalna została uzgodniona już w trakcie zatrudnienia.


Data publikacji: 19.08.2021

Podobne artykuły

24.08.2021

Zmiany w ustawie dotyczącej ubezpieczeń

Dowiedz się jakie zmiany czekają nas od stycznia 2022 w kwestii ubezpieczeń! Jakie zasiłki zostaną skrócone, jak będzie wyglądać wypłata emerytury i renty i czy możesz na tym stracić?

11.08.2021

Nowelizacja ustawy o PPK

Od dłuższego czasu przygotowywany jest projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma nadać im uprawnienia w zakresie PPK. Dowiedz się, co może się zmienić?

31.03.2021

Praca zdalna z ryczałtem

Przeciągająca się pandemia wymaga od pracodawców zapewniania nowych form pracy swoim pracownikom. Przykładem tego jest coraz  częstsze wykorzystywanie pracy zdalnej.

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się