Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Zmiany w ustawie o PPK od 4 czerwca 2022 r. – co nowego dla pracodawców?

Zmiany w ustawie o PPK od 4 czerwca 2022 r. – co nowego dla pracodawców?

Zmiany w ustawie o PPK od 4 czerwca 2022 r. – co nowego dla pracodawców?

Konieczność zmian w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), które weszły w życie 4 czerwca br., została podyktowana ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dziennik Ustaw 2022 r., poz. 1079). Nowelizacja PPK przewiduje m.in. możliwość wcześniejszego zapisania się do programu, ujednolicenie terminu obowiązywania deklaracji oraz terminu dokonywania wpłat do PPK, czy uregulowanie trybu zwrotu nienależnych wpłat do PPK.

Poznaj naszą ofertę

Większość przepisów dotyczących PPK zaczęła obowiązywać już 4 czerwca br. Część z nich wejdzie jednak w życie dopiero po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, czyli w listopadzie br.

Nowe kompetencje PIP w zakresie kontrolowania pracodawców

Nowelizacja przyznała nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Od 4 czerwca inspektorzy mogą kontrolować pracodawców (również zleceniodawców) w zakresie przestrzegania obowiązków związanych z PPK. Poszerzone kompetencje PIP upoważniają organ w szczególności do sprawdzania, czy podmioty zatrudniające nie nakłaniają swoich pracowników do rezygnacji z przystąpienia do programu oszczędzania w PPK.

Nowy termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji jest możliwość szybszego, wcześniejszego zapisania się do programu PPK. Od teraz zawarcie umowy o prowadzenie PPK z nowym pracownikiem powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia oraz nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął trzymiesięczny termin zatrudnienia.

Przypomnijmy, że do tej pory pracodawca był zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK po upływie 3 miesięcy zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

W praktyce oznacza to, że w wyniku zmian pracodawca, jeżeli umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta przed wypłatą wynagrodzenia, może przystąpić do naliczania i pobierania wpłat na rzecz PPK już od pierwszego miesiąca zatrudnienia danego pracownika. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ustawy o PPK pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Gdyby pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy o prowadzenie PPK w ostatnim możliwym terminie (tj. do 10 dnia miesiąca po upływie 3 miesięcy zatrudnienia), taki stosunek prawny powstaje wtedy z mocy prawa – wyjaśniają specjaliści payroll360 świadczący usługi outsourcingu kadr i płac.

Obowiązek składania oświadczenia o spełnieniu warunków wyłączenia z PPK na wezwanie PFR

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy o PKK, jej przepisów nie stosuje się do dwóch podmiotów zatrudniających:

1) mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców – jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK;

2) podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną – jeżeli zatrudnia on, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Do tej pory wyżej wymienione podmioty nie musiały informować Państwowego Funduszu Rozwoju (PFR) o powodach niestosowania PPK. Czerwcowa nowelizacja nałożyła jednak na nich taki obowiązek. Od 4 czerwca br. mikroprzedsiębiorcy oraz osoby fizyczne będące podmiotem zatrudniającym, są zobowiązane do złożenia oświadczenia o tym, czy spełniają warunki wyłączenia z ustawy, jeżeli otrzymają w tym zakresie stosowne wezwanie od PFR.

PPK dla osób powyżej 55 r.ż. – doprecyzowane zasady zawierania umów

W wyniku zmian doprecyzowano zasady zawierania umów o prowadzenie PPK z pracownikami, którzy ukończyli 55 lat, jednak nie przekroczyli 70 r.ż. Odtąd umowę o prowadzenie PPK zawiera się wyłącznie na ich wniosek, który powinni oni złożyć swojemu pracodawcy. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany poinformować pracownika mieszczącego się w tej grupie wiekowej o możliwości złożenia wniosku o prowadzenie PPK.

Nowy termin do złożenia oświadczenia o zawartych przez pracownika umowach o prowadzenie PPK

Kolejna z wprowadzonych zmian odnosi się do terminu na złożenie przez nowozatrudnionego pracownika, który posiada już rachunek PPK, oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK. Od 4 czerwca powinien on złożyć takie oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca, który otrzymał takie oświadczenie, jest zobowiązany następnie do niezwłocznego poinformowania pracownika objętego PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową na nowy rachunek PPK utworzony w związku z zatrudnieniem u tego pracodawcy.

Zwrot nienależnych wpłat do PPK

Dotychczasowa ustawa o PPK nie zawierała regulacji wskazujących, jak postępować z nienależnymi wpłatami, wpłatami powitalnymi oraz dopłatami rocznymi. Nowelizacja zmieniła ten stan rzeczy. Przepisy regulujące zasady zwrotu nienależnych wpłat wejdą jednak w życie dopiero za 6 miesięcy – 21 listopada 2022 r. w dodanym do ustawy art. 28a. Nienależne wpłaty, które wpłyną do PPK, będą podlegać zwrotowi w całości lub części na rzecz finansującego daną wpłatę.

Przez wpłatę nienależną rozumie się każdą podstawową lub dodatkową opłatę pobraną w całości albo w części bez podstawy prawnej. Sytuacja taka może zdarzyć się na przykład, gdy dojdzie do zawarcia umowy o prowadzenie PPK z osobą, która nie jest osobą zatrudnioną zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy o PPK.

Definicja „podmiotu zatrudniającego” w nowym brzmieniu

Od 4 czerwca status „podmiotu zatrudniającego” został przyznany również tym pracodawcom i zleceniodawcom, którzy są płatnikami składek, jednakże nie posiadają numeru NIP lub REGON. Do tej pory pracownicy zatrudnieni u takich podmiotów nie mogli oszczędzać w programie PPK. Zmiana definicji „podmiotu zatrudniającego” spowodowała, że zyskali oni uprawnienia do prowadzenia PPK.

Obsługa PPK z payroll360

Obsługa PPK to jedna z dodatkowych, uzupełniających usług realizowanych przez specjalistów payroll360 w ramach outsourcingu kadr i płac. Klientom, którzy powierzyli nam administrację kadrami i płacami, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie uczestnictwa w programie. Świadczymy pomoc przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawieraniu umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obsługa PPK obejmuje również naliczanie należnych składek, przygotowywanie raportów wpłat do systemu, czy sporządzanie deklaracji do ZUS z uwzględnieniem PPK. Usługa outsourcingu kadr i płac pozwala pracodawcom uwolnić się od uciążliwych obowiązków administracyjnych oraz konieczności monitorowania, śledzenia częstych zmian prawnych.

Obsługa PPK w payroll360 - sprawdź!

Data publikacji 18.06.2022

Podobne w kategorii

Dla kogo usługi outsourcingowe?

Outsourcing, czyli zlecanie prac na zewnątrz, pozwala wkraczać firmom na nowe ścieżki rozwoju i prężnie rozwijać do tej pory niewykorzystywane obszary. Swoją popularność zyskał jako jedna z najskuteczniejszych metod...

Ponowny zapis do PPK w 2023 roku - ważne zmiany!

Już na początku 2023 roku działy odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe czekają trudne wyzwania związane z ponownym zapisem do PPK. Należy pamiętać, że dotyczy to wszystkich umów i nieważne, kiedy PPK zostało...

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Jedną z kwestii, o której należy pamiętać podczas zmiany miejsca pracy, jest uczestnictwo w programie PPK. Pracownik, który przechodzi do nowego pracodawcy, otrzymuje nowy rachunek PPK nawet w sytuacji, w której...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu