Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy z ZUS, Rozwiązanie umowy o pracę z chorującym pracownikiem, Praca zdalna vs. dyżur, Urlop bezpłatny - badania lekarskie Przegląd newsów styczeń 2021

Newsy: urlop bezpłatny, praca zdalna, rozwiązanie umowy o pracę

Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy z ZUS, Rozwiązanie umowy o pracę z chorującym pracownikiem, Praca zdalna vs. dyżur, Urlop bezpłatny - badania lekarskie Przegląd newsów styczeń 2021

Dowiedz kiedy następuje zwolnienie przychodów zleceniobiorcy w ZUS lub też jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę z chorującym pracownikiem?

Poznaj naszą ofertę

Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. tarcza branżowa 6.0 umożliwiła niektórym zleceniobiorcom, osobom, które uzyskują przychód z tytułu umowy agencyjnej oraz umowy o świadczenie usług uzyskanie przywileju zwolnienia z obciążeń składkowych swoich przychodów. Zwolnienie ze składek dotyczy okresu od 1.01.2021 r. od 30.04.2021 r. oraz umożliwia zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, FS,FP i FGŚP.

Wniosek można składać od 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem że umowa została zawarta po tym terminie. Termin do jego złożenia wynosi 7 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Należy też niezwłocznie powiadomić o fakcie jego złożenia zleceniodawcę.

Zwolnienie ze składek pod pewnymi warunkami

Aby można było skorzystać z tego przywileju zleceniobiorca musi spełnić określone warunki. Należą do nich: termin zawarcia umowy (od 1.01 do 31.03.2021 r.), łączny przychód ze wszystkich stosunków umowy zlecenia poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższy niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedniego, ponadto zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym wynikającym z innych tytułów niż umowy zlecenia.

Z obowiązku naliczania składek do ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy wykonujący umowę zlecenie z określonych tytułów m.in. z zakresu działalności twórczej, artystycznej, architektury oraz usług wykonywanych na rzecz muzeów. Szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy uzyskania zwolnienia z odprowadzania składek reguluje Ustawa z dnia 2.03.2020 r. tzw. ustawa covidowa.

Więcej: https://www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/17,2,109,207328,zwolnienie-przychodow-zleceniobiorcy-ze-skladek-zus.html

Rozwiązanie umowy o pracę z chorującym pracownikiem

Rozwiązanie umowy o pracę z długo chorującym pracownikiem jest możliwe, o czym nie zawsze wiedzą pracodawcy. Prawdą jest, że przepisy kodeksu pracy mają za zadanie chronić pracownika oraz jego prawa jednak w przypadku długotrwałej nieobecności pracownika spowodowanej chorobą pracodawca po spełnieniu odpowiednich warunków oraz przesłanek ma możliwość rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy. Warto wiedzieć kiedy taka sytuacja może mieć miejsce. Aby pracodawca mógł zwolnić takiego pracownika muszą upłynąć okresy ochronne, a niezdolność pracownika do pracy musi trwać po upływie wskazanych w ustawie okresów. Zasady te reguluje art. 53 kodeksu pracy oraz ustawa zasiłkowa.

Najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu chorobowym dotyczą zasadności oraz terminów w których należy skierować pracownika do badań kontrolnych jeśli stawił się on do pracy w okresie pobierania zasiłku rehabilitacyjnego, tego jak ma postąpić pracodawca jeśli pracownik nie stawia się do pracy po upływie okresów ochronnych określonych w ustawie oraz nie informuje pracodawcy o swojej obecnej sytuacji oraz to czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę jeśli po 182 dniach swojej nieobecności (spowodowanej chorobą) nadal przedstawia pracodawcy zwolnienie lekarskie i nie wystąpił o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego?

Warto znać poszczególne regulacje przepisów kodeksu pracy, ustaw zasiłkowych oraz opinii ZUS-u aby jak najlepiej i najkorzystniej przeprowadzić cały proces związany ze zwolnieniem takiego pracownika.

https://www.portalkadrowy.pl/videoblog-kadrowoplacowy/rozwiazanie-umowy-z-dlugo-chorujacym-pracownikiem-27.01.2021-odc.-12-20672.html

Praca zdalna vs. dyżur - różnice

Pandemia, która zaskoczyła pracodawców na całym świecie, rozpowszechniła metodę pracy określaną jako zdalną. Dzięki temu osoby przebywające na kwarantannie, wciąż mogły w pełni wykonywać swoje obowiązki, co miało bezpośrednie przełożenie na utrzymanie gospodarki. Duża część przedsiębiorstw z dużych biurowych budynków, przeniosła się do domów poszczególnych pracowników. Na czym polega praca zdalna? Czym różni się od  dyżuru domowego? Praca zdalna, zgodnie z poszczególnymi wymaganiami pracodawcy, wymaga wykonywania konkretnych zadań przez pracownika w godzinach pracy, często w formie online, wykorzystując narzędzia elektroniczne. Odbywa się więc w tym samym czasie co praca zawodowa ale w domu, zamiast budynku np. przedsiębiorstwa. Jedyną różnicą jest więc miejsce wykonywania zadań. Natomiast dyżur domowy, to tak zwane przebywanie w gotowości, ale poza godzinami pracy zawodowej. Podstawową wadą tego typu pracy, jest fakt iż czas dyżuru domowego nie jest wliczany w godziny pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik faktycznie zostanie wezwany do wykonania określonego zadania. 

Więcej: https://www.portalkadrowy.pl/temat-tygodnia/podstawowa-roznica-pomiedzy-praca-zdalna-a-dyzurem-domowym-jest-czas-pracy-20711.html

Dwa dni wolnego za oddanie osocza

Zgodnie z przepisami z dnia 21 stycznia 2021, które obowiązują od dnia 26 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy, która mówi o przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa, osoby, które przebyły chorobę COVID-19 i oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze będą mogły liczyć na dwa dni wolnego od wykonywania obowiązków służbowych, zamiast jednego, jak było to dotychczas. Z dni wolnych pracownik będzie mógł skorzystać w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Dodatkowe dni wolne od pracy są w 100% płatne przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jak za czas urlopu wypoczynkowego. Warunkiem, jaki musi spełnić pracownik, jest dostarczenie do zakładu pracy zaświadczenia, które wydawane jest przez stację krwiodawstwa. Dodatkowo ozdrowieńcom, którzy oddadzą krew przysługuje jeszcze jeden przywilej - 33% ulga na przejazdy komunikacją na podstawie biletów jednorazowych. Z tej ulgi będą mogły skorzystać osoby, które co najmniej trzy razy oddały krew oraz jej składniki w tym osocze.

Więcej: https://www.portalkadrowy.pl/koronawirus/pracodawca-udzieli-dni-wolnych-na-oddanie-osocza-20630.htm 

Praca zdalna w miejscu zamieszkania

Pandemia koronawirusa daje pracownikom szerokie możliwości dotyczące pracy zdalnej. Jednak koniecznie taką sytuację należy zawrzeć w regulaminie zakładowym, ponieważ prawo nie reguluje jednoznacznie, co kryje się pod tym pojęciem.

Obecnie warto kierować się treścią ustawy z 2 marca 2020. Mowa w miej o tym, że każdy pracodawca otrzymuje prawo zlecenia pracownikowi określonych zadań do wykonania poza miejscem ich stałego wykonywania. I wcale nie ma tu mowy tylko i wyłącznie o miejscu zamieszkania zatrudnionego.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wszystkich narzędzi do wykonania pracy zdalnej. Przed wyznaczeniem do wykonania zadania musi upewnić się, czy pracownik posiada odpowiednie warunki techniczne i lokalowe. Jako konieczne wymieniane są: osobny pokój do pracy, miejsce na dokumenty oraz połączenie z internetem.

Więcej: https://www.portalkadrowy.pl/aktualnosci/czy-pracodawca-moze-nakazac-prace-zdalna-wylacznie-w-miejscu-zamieszkania-pracownika-20582.html

Urlop bezpłatny - badania lekarskie

Pracownik po uzyskaniu zgody pracodawcy może przejść na urlop bezpłatny. Przepisy nie wskazują, ile może on trwać, jednak jego długość powinna zostać ustalona w porozumieniu z pracodawcą. Co w sytuacji, kiedy urlop ten trwa dłużej niż 30 dni? Czy pracownik ma obowiązek poddać się badaniom profilaktycznym przed przystąpieniem do pracy?

Przepisy wskazują, iż urlop bezpłatny nie jest wskazaniem do przeprowadzenia badań kontrolnych. Wykonuje się je wtedy, kiedy nieobecność w pracy jest spowodowana chorobą i trwa dłużej niż 30 dni. Dlatego pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego i urlopu bezpłatnego nie musi wykonywać badań, ale tylko w sytuacji, kiedy ma ważne badania okresowe. Wtedy nie ma wskazań do przeprowadzania kolejnego badania przed dopuszczeniem go do pracy. Natomiast jeżeli w trakcie nieobecności pracownika badania okresowe stracą ważność, należy wykonać je przed przystąpieniem do pracy. Poddanie się tym badaniom jest obowiązkiem pracownika, a pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez wykonanych badań.

Więcej:  https://www.portalkadrowy.pl/urlop-bezplatny/wykonywanie-badan-profilaktycznych-po-powrocie-z-urlopu-bezplatnego-20658.html 

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2021 r.

Ile wynosi stawka świadczenia chorobowego, w przypadku pracownika, który choruje nieprzerwanie od 28 grudnia do 5 stycznia 2021 r.? Zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzinowym za minimalnym wynagrodzeniem. Czy w takiej sytuacji wraz ze zmianą najniższej podstawy wynagrodzenia chorobowego obowiązującego w 2020 r., należy podnieść ją pracownikowi do tej przewidzianej na rok 2021?

Odpowiedź brzmi tak. Według prawa pracy, wynagrodzenie za 5 dni stycznia 2021 r. powinno zostać obliczone według nowej stawki, mimo że niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie. Podstawa na rok 2021, to 2416,12 zł.

Aby poprawnie ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego, zasiłku i innych świadczeń chorobowych, należy ustalić ile wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. Jeśli pracownik pracuje krócej, należny do obliczeń przyjąć wszystkie pełne przepracowane miesiące ubezpieczenia.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, powinno się ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Obowiązkiem pracodawcy, który wypłaca świadczenia tego typu na przełomie roku 2020/2021, jest sprawdzenie czy obliczona kwota nie jest niższa, od najniższej przysługującej na dany rok. Jeśli tak, trzeba ją podwyższyć.

Więcej: https://www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/17,1,110,263006,wysokosc-najnizszej-podstawy-wymiaru-swiadczen-chorobowych.html

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla mikroprzedsiębiorstw. Kiedy najmniejsze firmy zwolnione są z PPK?

Według ustalonych zasad dotyczących PPK, mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy którzy zatrudniają do 20 osób, mogą być zwolnieni z przepisów ustawy o PPK. Jako jedyni mogą z niego zrezygnować, jednak aby to się stało muszą spełnić określone warunki. A dokładnie, istnieje taka możliwość jeśli, wszyscy pracownicy danego podmiotu złożą deklaracje o rezygnacji z programu. Należy również pamiętać, że wszystkie deklaracje o decyzji, jakie podjęła firma w temacie wybrania instytucji zarządzającej PPK, należy złożyć do 23 kwietnia 2021 r. Czy jednak złożona deklaracja o nie przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest trwała? Otóż nie. Zwolnienie to jednak nie będzie na zawsze. Obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona, złoży podmiotowi wniosek o włączenie jej do programu, lub w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo zatrudni osobę, która nie będzie chciała zrezygnować z wpłat na PPK. Podsumowując. Jeśli chociaż jednak osoba zmieni zdanie w sprawie, bądź nowy pracownik zechce oszczędzać na emeryturę z  PPK, pracodawca ma obowiązek przystąpić do programu. Nie wolno mu, pod groźbą sankcji, zniechęcać pracowników do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. 

 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla mikroprzedsiębiorstw https://www.portalkadrowy.pl/temat-tygodnia/ppk-u-mikroprzedsiebiorcy.-kiedy-najmniejsze-firmy-zwolnione-sa-z-tworzenia-planow-kapitalowych-20704.html

Data publikacji 12.02.2021

Podobne w kategorii

Jak ewidencjonować pracę zdalną?

Dla celów prawidłowego ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy oddzielnie dla każdego zatrudnianego w firmie pracownika. Ewidencjonowaniu...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu