Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Składki na PFRON w usługach kadrowo-płacowych

Składki na PFRON

Czym jest PFRON?

Poznaj naszą ofertę

 

Czym jest PFRON?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to organ wspierający zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jego działania mają na celu ułatwienie im podjęcia pracy i integracji społecznej. PFRON finansuje różne formy wsparcia, w tym dopłaty do wynagrodzeń czy warsztaty terapii zajęciowej.

Rola PFRON w społeczeństwie - PFRON - PFRON odgrywa kluczową rolę w promowaniu równości szans i integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Poprzez finansowanie różnych programów i inicjatyw, Fundusz dąży do zwiększenia dostępności miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, a także do poprawy ich jakości życia. PFRON angażuje się również w działania edukacyjne i szkoleniowe, podnosząc świadomość na temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Wsparcie finansowe od PFRON - PFRON oferuje wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Wsparcie to obejmuje nie tylko dopłaty do wynagrodzeń, ale także dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy technicznych czy przystosowanie stanowisk pracy. PFRON stara się w ten sposób zniwelować bariery, które mogą utrudniać osobom niepełnosprawnych aktywny udział w życiu zawodowym.

PFRON a zrównoważone zatrudnienie - Inicjatywy PFRON są zgodne z ideą zrównoważonego zatrudnienia, które zakłada, że każda osoba, niezależnie od swoich ograniczeń fizycznych czy umysłowych, powinna mieć możliwość znalezienia i utrzymania pracy. Działania Funduszu sprzyjają tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy, gdzie różnorodność jest ceniona i wykorzystywana jako atut.

PFRON jako partner dla przedsiębiorstw - PFRON nie tylko wspiera osoby niepełnosprawne, ale także służy pomocą przedsiębiorstwom, które chcą włączyć do swoich zespołów pracowników z niepełnosprawnościami. Fundusz oferuje poradnictwo, wsparcie finansowe oraz inne formy pomocy, które ułatwiają firmom przystosowanie się do wymagań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Dzięki temu pracodawcy mogą lepiej zrozumieć i spełnić swoje obowiązki, jednocześnie korzystając z korzyści płynących z różnorodności w miejscu pracy.

 

Kogo dotyczą wpłaty na PFRON?

Obowiązek opłacania składek na PFRON


Niektórzy pracodawcy muszą dokonywać regularnych wpłat do PFRON. Dotyczy to głównie firm zatrudniających co najmniej 25 pracowników. Aby prawidłowo naliczać i terminowo uiszczać składki, pracodawcy mogą skorzystać z usług outsourcingu kadr i płac. Specjaliści payroll360 zapewniają kompleksowe wsparcie, od naliczania składek, przez przygotowywanie deklaracji, po pełną odpowiedzialność przed organami.

 

Skontaktuj się, by dowiedzieć się więcej!

Kto jest zwolniony ze składek na PFRON?

Z dokonywania wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Jeżeli zatem pracodawca zatrudnia przykładowo 100 pracowników, spośród których 6 to osoby z niepełnosprawnością, nie ciąży na nim obowiązek wpłat do PFRON. 

Inny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych stosuje się względem państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii. Wynosi on odpowiednio: 2%, 3% w 2005 r., 4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w 2008 r. oraz w latach następnych (art. 21 ust. 2a). 

Wskaźnik zatrudnienia w wysokości 2% stosuje się również dla publicznych i niepublicznych uczelni, szkół, żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, klubów dziecięcych (art. 21 ust. 2b). 

Z opłacania składek do PFRON są natomiast całkowicie zwolnione niedziałające w celu osiągnięcia zysku: 

  • domy pomocy społecznej
  • hospicja
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność wyłącznie w celu rehabilitacji społecznej i leczniczej, edukacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi

Zwolnienie z wpłat dotyczy ponadto firm, względem których ogłoszono upadłość. 

Jak ustala się wysokość składek na PFRON?

Jak ustala się wysokość składek na PFRON?

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, dokonują comiesięcznych wpłat do Funduszu „w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych” (art. 21 ust. 1). 

W praktyce do obliczania składki PFRON stosuje się następujący wzór: 

K = 40,65% * PW * (ZOG * 6% - ZON)

K – wysokość wpłaty

PW – przeciętne wynagrodzenie 

ZOG – liczba pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

ZON – liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat 

Dzięki usłudze outsourcingu kadr i płac payroll360, która zawiera w sobie naliczanie wysokości comiesięcznych składek na PFRON, przedsiębiorcy zawsze należycie wywiązują się z nakładanych na nich przez prawo zobowiązań. W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne oprogramowania i narzędzia, które pozwalają nam na automatyzację procesów księgowych oraz eliminują ryzyko pomyłek w wyliczeniach. 

Jak ustala się stan zatrudnienia? 

Przy opłacaniu składki na PFRON kluczowe pozostaje ustalenie stanu zatrudnienia. W przepisach mowa jest o pracodawcach zatrudniających powyżej 25 pracowników, jednakże w przeliczeniu na pełen etaty. Może więc zdarzyć  się, że firmy, w których pracuje więcej niż 25 osób, mimo to nie będą zobowiązane do opłacania składek na PFRON. Taka sytuacja będzie mieć miejsce na przykład przy przewadze zatrudnienia tylko na część etatu. 

Przy obliczaniu stanu zatrudnienia bierze się ponadto pod uwagę wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania oraz spółdzielczej umowy o pracę. 

W ustalaniu stanu zatrudnienia nie uwzględnia się natomiast osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług). Do liczby pracowników nie wlicza się także osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przebywających na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, czy nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej. Pełna lista pracowników wyłączonych z etatu została zawarta w art. 21 ust. 5. 

Pracodawca oblicza stan zatrudnienia każdorazowo pod koniec miesiąca. Liczbę etatów ustala się z zastosowaniem średniej arytmetycznej z dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu. Należy więc zsumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na etaty, a następnie podzielić ten wynik przez liczbę dni w danym miesiącu, wraz z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. 

Do kiedy opłaca się składki na PFRON?

Składki na PFRON płaci się na specjalnie stworzony do tego rachunek bankowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca spełnił przesłanki powodujące obowiązek opłacania składek na rzecz PFRON. Przy braku zapłaty w terminie naliczane są odsetki. 

Na wszystkich pracodawcach, niezależnie od tego, czy podlegają obowiązkowi opłacania składek do PFRON, czy też nie, ciąży również obowiązek składania deklaracji lub informacji. Pracodawcy zobowiązani do opłacania składek składają „deklaracje”. Firmy zwolnione z wpłat przesyłają natomiast „informacje”. Są to dokumenty miesięczne i roczne, wskazujące o zatrudnieniu, kształceniu i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna – do 20 stycznia za rok poprzedni (art. 21 ust. 2f). 

Usługa administracji kadr i płac świadczona przez specjalistów payroll360 zawiera w sobie zarówno naliczanie wysokości należnych składek na PFRON, jak i wysyłanie comiesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji. Dzięki wsparciu zewnętrznych ekspertów wszystkie dokumenty są przesyłane zawsze na czas, bez ryzyka zdarzających się w tradycyjnej księgowości opóźnień, pomyłek, czy błędów.

Ulgi we wpłatach na PFRON 

W ustawie przewidziano również przesłanki, których spełnienie może spowodować obniżenie wysokości składek płaconych na Fundusz. Znalazły się one w art. 22, wskazującym na możliwość skorzystania z ulg z tytułu zakupu wytworzonej przez pracodawcę produkcji lub świadczonej przez niego usługi (z wyłączeniem handlu). 

Aby płacić składki w niższej wysokości, pracodawca musi zatrudniać również co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, z czego co najmniej 30% powinny stanowić osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.  

Konieczne jest także dopełnienie innych warunków określonych w ustawie, takich jak udokumentowanie sprzedaży lub wykonania usługi fakturą, czy uregulowanie należności w określonym w niej terminie. 

Maksymalna zniżka wynosi 50% wpłaty na Fundusz, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu.

Dlaczego warto wybrać usługi kadrowo-płacowe w payroll360?

Dlaczego warto wybrać usługi kadrowo-płacowe w payroll360?

Współpraca z payroll360 zapewnia precyzję, terminowość i zgodność z przepisami w zakresie składek na PFRON. Nasze usługi to gwarancja profesjonalizmu i bezpieczeństwa w obszarze kadrowo-płacowym. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w zarządzaniu składkami na PFRON i innymi aspektami kadr i płac. Outsourcing kadr i płac w payroll360

Wyślij formularz ofertowy

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Ile kosztuje usługa outsourcingu kadr i płac?

Jak w wypadku większości tego typu usług, cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości firmy (ilości pracowników) i planowanego zakresu usługi. Przeważnie jest to znacznie niższy koszt, niż utrzymywanie wewnętrznego działu kadrowo-płacowego -przykładowa kalkulacja została zawarta na stronie. Zobacz kalkulację! W celu wykonania dokładnej wyceny prosimy o kontakt Kliknij tutaj! , wtedy wyślemy Państwu formularz z pytaniami. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zwymiarować usługę dla Państwa. 

Jak długo trwa wdrożenie?

Bezpiecznym okresem wdrożenia jest czas 3 miesięcy. Związane jest to z dokładnym poznaniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzeniem migracji danych, wraz z późniejszymi próbnymi naliczeniami wynagrodzeń na zmigrowanej bazie. Czas ten może zostać znacznie skrócony w momencie, gdy używacie Państwo oprogramowania enova365, wtedy nie jest konieczna migracja, tylko sama weryfikacja bazy danych.

Jak wygląda odpowiedzialność za świadczoną usługę?

W zawieranej umowie payroll360 deklaruje odpowiedzialność za terminowy i prawidłowy sposób wykonania usług. Działalność spółki jest ubezpieczona, co stanowi gwarancję pokrycia ewentualnych strat związanych z nieodpowiednim poziomem świadczonych usług. Przeczytaj więcej o tym, co zawiera umowa na usługę payroll360!!

Na jakim programie/systemie realizowana jest usługa?

Usługa realizowana jest w systemie enova365. Jest to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Godnym podkreślenia jest fakt, że system ten został wybrany przez payroll360 ze względu na jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, który zapewnia sprawną i bezpieczną obsługę naszych Klientów. 

Czy można świadczyć usługę na programie kadrowo-płacowym Klienta?

Nie, Payroll360 pracuje na programie enova365 i z racji zapewnienia odpowiedniej jakości usług, nie realizuje swoich działań na innych systemach. W wypadku gdy Klient posiada inny system, dane są migrowane do bazy enova365. 

Czy jest możliwość współpracy z programem księgowym Klienta innym niż enova365?

Tak, system enova365  umożliwia przygotowanie raportów, które mogą być wczytywane do dowolnego systemu księgowego.  Przeczytaj więcej

Przykładem może być automatyczne księgowanie listy płac.

Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Klienci payroll360 otrzymują możliwość pełnego wglądu w swoje dane kadrowo-płacowe, które są przetwarzane w ramach usługi. Odbywa się to za pomocą udostępnianych licencji poglądowych programu enova365 lub pulpitów pracownika i kierownika.

Jak wygląda przekazywanie dokumentów między firmami?

Sposób przekazywania dokumentów jest unormowany procedurami stosowanymi przez payroll360 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać prawidłowo opisane i wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie przygotowywana jest odpowiednia forma transportu i zabezpieczenia fizycznego dokumentów (pojemniki do transportu dokumentacji niejawnej).

Jak realizowana jest ochrona danych osobowych?

Payroll360 jako jedna z nielicznych firm w branży wdrożyła i stosuje wymagania normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Norma ta nakłada obowiązek poddawania się cyklicznym audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ochrona danych jest realizowana poprzez stosowanie adekwatnych  systemów zabezpieczeń oraz realizacji założeń polityki ochrony danych osobowych.

Jak wygląda wsparcie podczas kontroli z Urzędów?

Payroll360 przejmuje na siebie kontakt z Urzędami i bierze czynny udział w kontroli. Przeważnie kontrola przeprowadzana jest w biurze payroll360, co nie angażuje miejsca i czasu Klienta.

Jakie są kompetencje i kwalifikacje zespołu payroll360?

Trzon naszego zespołu stanowią eksperci i starsi specjaliści z zakresu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Sprawdź nas! Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, pozwalające na obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki pracy zespołowej i wymianie doświadczeń sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności.

Jaka jest wiarygodność naszego przedsiębiorstwa jako dostawcy usług?

Doświadczenie to w tej branży jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług. W naszym wypadku to ponad 20 lat obsługi setek klientów i tysięcy pracowników. Dodatkowym potwierdzeniem naszej wiarygodności są zdobyte nagrody i certyfikaty oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród naszych Klientów. Zobacz wyniki ankiet!

Policzymy składki PFRON za Ciebie, napisz do nas!

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu