Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Cudzoziemcy 2022 – nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Cudzoziemcy 2022 – nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Cudzoziemcy 2022 – nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

29 stycznia 2022 r. w życie weszły znowelizowane przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców wprowadziły wiele modyfikacji w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium naszego kraju. To m.in. poszerzenie katalogu okoliczności, które nie wymagają zmiany lub wydawania nowego zezwolenia, czy przyspieszenie i uproszczenie postępowań.

Poznaj naszą ofertę

W jakich aktach prawnych odnośnie cudzoziemców nastąpiły zmiany?

Zmiany odnoszące się do cudzoziemców w Polsce nie objęły tylko jednej ustawy, a szereg innych aktów prawnych, które również regulują zasady zatrudniania cudzoziemców z państw trzecich w Polsce. To przede wszystkim ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czy ustawa o Karcie Polaka. 

Zmiana wymogów udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemców 

Przepisy, które zaczęły obowiązywać 29 stycznia br., zmieniły wymogi dotyczące udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Od tego dnia nie wymaga się już posiadania przez cudzoziemca: 

  • źródła stabilnego i regularnego dochodu, który wystarczałby na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny, 
  • zagwarantowanego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Skróceniu uległy również terminy na wydanie decyzji w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Obecnie taką decyzję wydaje się w ciągu 60 dni, natomiast postępowanie odwoławcze w tej sprawie powinno zakończyć się w terminie 90 dni. 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

Jedna z najważniejszych zmian, która znalazła się w nowelizacji, dotyczy wydłużenia okresu, na jaki możliwe staje się powierzenie pracy niesezonowej cudzoziemcowi. W starym stanie prawnym okres ten wynosił do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po tym czasie pracodawcy zatrudniający cudzoziemców musieli zatem czekać kolejne pół roku, aby dokonać rejestracji następnego pracownika.

Obecnie rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi odbywa się nie na 6, a 24 miesiące. Pracodawcy nie muszą ponadto czekać z dokonaniem kolejnej rejestracji. Od teraz mogą ją wykonać w momencie, w którym poprzedni dokument stracił ważność. 

Zasady wynagradzania cudzoziemców w 2022 r.

Zgodnie z treścią art. 114 ust. 1 pkt 4 wynagrodzenie cudzoziemca w 2022 r. nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie może być natomiast niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca (art. 114 ust. 1 pkt 5). Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wynosi 3010 zł brutto – przypominają specjaliści payroll360, specjalizujący się w usługach outsourcingu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia, w tym czynnościach wspierających legalizację pobytu i pracy cudzoziemców. 

W odniesieniu do cudzoziemców, którzy zamierzają wykonywać pracę na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego, powyższy wymóg zostanie spełniony, gdy suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach do wniosku o udzielenie zezwolenia, nie będzie niższa niż wysokość wynagrodzenia ustalonego w sposób wskazany w pkt 5. 

Zmiana obowiązku informacyjnego 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

  • podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń,
  • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń

Nowe przepisy dopuszczają również sytuację, w której podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub cudzoziemiec będą mogli powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu pracy. Dokonanie takiego powiadomienia nie jest jednak czynnością obligatoryjną, a fakultatywną. 

Nowy katalog okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

Od 29 stycznia br. rozszerzono katalog okoliczności, które nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jest to odpowiednio: 

  • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, 
  • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, 
  • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, 
  • zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków, 
  • zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia 

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców – pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków 

W wyniku zmian wnioski cudzoziemców wykonujących pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki zyskały pierwszeństwo w zakresie ich rozpatrywania. Pierwszeństwo te wynika z treści art. 88ca ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym wojewoda rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców mających wykonywać pracę u przedsiębiorców określonych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki – wskazują eksperci payroll360. 

Outsourcing zatrudnienia payroll360 – zatrudnianie cudzoziemców 2022

Zatrudnianie cudzoziemców nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki i powinności. Dla swoich klientów payroll360 przewiduje możliwość rozszerzenia usługi outsourcingu kadr i płac również o usługę outsourcingu zatrudnienia. W ramach czynności z zakresu pośrednictwa pracy specjaliści payroll360 zajmują się legalizacją pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie kraju. To w szczególności profesjonalne wsparcie przy uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, a także kompletowanie i prowadzenie niezbędnych dokumentów pobytowych i związanych z zatrudnieniem. Outsourcing zatrudnienia zdejmuje z pracodawców obowiązek biegłego odnajdywania się w zmianach przepisów i nowych regulacjach. Jest dla nich także gwarancją bezpieczeństwa prawnego oraz terminowego wywiązywania się z nakładanych na nich zobowiązań.

Data publikacji 07.04.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu