Emerytura czerwiec 2020, Zasiłek opiekuńczy dla osoby niepełnosprawnej, ważność legitymacji studenckiej w czasie COVID19, Umorzenie składek oraz wypłata świadczenia postojowego, Odebranie zaległego urlopu - majowy przegląd newsów.

{[description]} left right

Emerytura czerwiec 2020, Zasiłek opiekuńczy dla osoby niepełnosprawnej, ważność legitymacji studenckiej w czasie COVID19, Umorzenie składek oraz wypłata świadczenia postojowego, Odebranie zaległego urlopu - majowy przegląd newsów.

Emerytura czerwiec 2020, Zasiłek opiekuńczy dla osoby niepełnosprawnej, ważność legitymacji studenckiej w czasie COVID19, Umorzenie składek oraz wypłata świadczenia postojowego, Odebranie zaległego urlopu - majowy przegląd newsów.

Poznaj naszą ofertę

EMERYTURA CZERWIEC 2020

Osobom, które kończą pracę i podejmą decyzję o przejściu na emeryturę w czerwcu 2020 r., ZUS obliczy świadczenie na takich samych zasadach, jak w maju. Takie rozwiązanie wprowadzono w związku z epidemią COVID-19 i zagwarantowano w tarczy antykryzysowej 3.0. Czynnikiem, który ma wpływ na wysokość emerytury – oprócz wydłużenia aktywności zawodowej – jest sposób waloryzacji składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, stanowiących podstawę obliczenia emerytury. Waloryzację przeprowadza się systemem rocznym do czasu, gdy ubezpieczony zgłosi wniosek o emeryturę.

Ustalenie wysokości emerytury w okresie od stycznia do maja i od lipca do grudnia danego roku składki zapisane na koncie ubezpieczonego po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, podlegają dodatkowo również waloryzacjom kwartalnym.  W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

Wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał danego roku jest zwykle wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji składek. W konsekwencji przejście na emeryturę w czerwcu może być mniej korzystne niż w pozostałych miesiącach II kwartału danego roku.

 www.infor.pl

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 W związku z wejściem w życie specustawy z 31 marca 2020 r. wprowadzono zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W odniesieniu do orzeczeń, których ważność upłynęła od 9 grudnia 2019 r. do  7 marca 2020 r. zasada ta jest zachowana, pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia.

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dodatkowe 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy możesz pobierać, jeśli opiekujesz się:

  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dorosłą osobą niepełnosprawną.

 

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadził tryb orzekania bez osobistego stawiennictwa osoby na posiedzeniu składu orzekającego. Pozwala na wydawanie orzeczeń na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji medycznej. Wprowadzone zmiany umożliwiają utrzymanie ciągłości realizowania zadań orzeczniczych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a tym samym zabezpieczają interesy osób niepełnosprawnych, jak i ubiegających się o uzyskanie takiego statusu.

 www.poradnikprzedsiebiorcy.pl 

 WAZNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ W CZASIE COVID-19

Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  informuje, że tzw. Ustawa COVID-19 z 16 kwietnia 2020 r.  wprowadziła zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona, lecz zmieni się zakres tego ograniczenia – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. W związku z tym legitymacje pozostaną ważne do końca listopada. 

 www.gov.pl 

UMORZENIE SKŁADEK ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

Większość wypłaconych środków w ramach świadczenia postojowego trafiła do osób prowadzących działalność gospodarczą. Pieniądze przelano również osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Wypłacane jest już także postojowe dla osób, które wystąpiły o świadczenie kolejny raz. W ramach Tarczy Antykryzysowej od 1 kwietnia ZUS przyjął ponad 3,7 mln wniosków. Najwięcej wniosków dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek i świadczenia postojowego. W całym kraju wypłacono  2,7 mld zł świadczenia postojowego.

ZUS obsłużył wnioski o zwolnienie z opłacania składek:

  • za marzec – w liczbie ponad 1,5 mln na kwotę ponad 3,9 mld zł,
  • za kwiecień – w liczbie ponad 1,7 mln na kwotę ponad 3,4 mld zł.

www.zus.pl

Odebranie zaległego urlopu

W ramach tarczy 4.0 przewidziano rozwiązanie, w myśl którego z mocy prawa pracodawca będzie mógł wysłać zatrudnionych na zaległe urlopy. Zmiana ta polega na wprowadzeniu możliwości udzielenia przez pracodawcę pracownikowi, w terminie wskazanym przez pracodawcę bez uzyskania zgody pracownika.

                                                                  

„Zakłada się, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. Wynika to z wprowadzonych ograniczeń związanych z dystansowaniem społecznym oraz ograniczenia lub zawieszenia działalności obiektów i usług związanych z branżą turystyczną i hotelarską.

Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. W związku z tym nie ma uzasadnienia do utrzymywania rozwiązania, w którym możliwość odbierania takich urlopów stanie się możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych lat kalendarzowych oraz skumuluje się z wykorzystywaniem przez pracowników prawa do urlopu za bieżący rok kalendarzowy.”.

 Natomiast pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia zaplanowanego urlopu wypoczynkowego osobie, która planuje wyjazd w teren zagrożony koronawirusem. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik nie ma w ogóle obowiązku dzielenia się swoimi planami na czas prywatny z pracodawcą.

 www.serwiskadrowego.pl


Data publikacji: 29.05.2020

Podobne artykuły

18.08.2021

Elektroniczne potwierdzenia na PUE ZUS dla świadczeniobiorców

Od 31 lipca zmiany w generowaniu potwierdzenia na portalu PUE ZUS dla świadczeniobiorców. Dowiedz się więcej!

27.05.2021

Zasiłek macierzyński 16 grudnia 2020r.

Ustalanie od 16 grudnia 2020 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

31.03.2021

Pracownik po zaszczepieniu przeciw COVID-19

Dla większości pracodawców informacja o kwarantannie pracownika, lub zakażeniu niebezpiecznym wirusem, wiązała się z niemałymi kosztami.

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się