Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Emerytura czerwiec 2020, Zasiłek opiekuńczy dla osoby niepełnosprawnej, ważność legitymacji studenckiej w czasie COVID19, Umorzenie składek oraz wypłata świadczenia postojowego, Odebranie zaległego urlopu - majowy przegląd newsów.

Emerytura czerwiec 2020, Zasiłek opiekuńczy dla osoby niepełnosprawnej,  ważność legitymacji studenckiej w czasie COVID19, Umorz

Emerytura czerwiec 2020, Zasiłek opiekuńczy dla osoby niepełnosprawnej, ważność legitymacji studenckiej w czasie COVID19, Umorzenie składek oraz wypłata świadczenia postojowego, Odebranie zaległego urlopu - majowy przegląd newsów.

Poznaj naszą ofertę

EMERYTURA CZERWIEC 2020

Osobom, które kończą pracę i podejmą decyzję o przejściu na emeryturę w czerwcu 2020 r., ZUS obliczy świadczenie na takich samych zasadach, jak w maju. Takie rozwiązanie wprowadzono w związku z epidemią COVID-19 i zagwarantowano w tarczy antykryzysowej 3.0. Czynnikiem, który ma wpływ na wysokość emerytury – oprócz wydłużenia aktywności zawodowej – jest sposób waloryzacji składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, stanowiących podstawę obliczenia emerytury. Waloryzację przeprowadza się systemem rocznym do czasu, gdy ubezpieczony zgłosi wniosek o emeryturę.

Ustalenie wysokości emerytury w okresie od stycznia do maja i od lipca do grudnia danego roku składki zapisane na koncie ubezpieczonego po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, podlegają dodatkowo również waloryzacjom kwartalnym.  W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

Wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał danego roku jest zwykle wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji składek. W konsekwencji przejście na emeryturę w czerwcu może być mniej korzystne niż w pozostałych miesiącach II kwartału danego roku.

 www.infor.pl

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 W związku z wejściem w życie specustawy z 31 marca 2020 r. wprowadzono zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W odniesieniu do orzeczeń, których ważność upłynęła od 9 grudnia 2019 r. do  7 marca 2020 r. zasada ta jest zachowana, pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia.

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dodatkowe 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy możesz pobierać, jeśli opiekujesz się:

  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dorosłą osobą niepełnosprawną.

 

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadził tryb orzekania bez osobistego stawiennictwa osoby na posiedzeniu składu orzekającego. Pozwala na wydawanie orzeczeń na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji medycznej. Wprowadzone zmiany umożliwiają utrzymanie ciągłości realizowania zadań orzeczniczych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a tym samym zabezpieczają interesy osób niepełnosprawnych, jak i ubiegających się o uzyskanie takiego statusu.

 www.poradnikprzedsiebiorcy.pl 

 WAZNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ W CZASIE COVID-19

Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  informuje, że tzw. Ustawa COVID-19 z 16 kwietnia 2020 r.  wprowadziła zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona, lecz zmieni się zakres tego ograniczenia – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. W związku z tym legitymacje pozostaną ważne do końca listopada. 

 www.gov.pl 

UMORZENIE SKŁADEK ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

Większość wypłaconych środków w ramach świadczenia postojowego trafiła do osób prowadzących działalność gospodarczą. Pieniądze przelano również osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Wypłacane jest już także postojowe dla osób, które wystąpiły o świadczenie kolejny raz. W ramach Tarczy Antykryzysowej od 1 kwietnia ZUS przyjął ponad 3,7 mln wniosków. Najwięcej wniosków dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek i świadczenia postojowego. W całym kraju wypłacono  2,7 mld zł świadczenia postojowego.

ZUS obsłużył wnioski o zwolnienie z opłacania składek:

  • za marzec – w liczbie ponad 1,5 mln na kwotę ponad 3,9 mld zł,
  • za kwiecień – w liczbie ponad 1,7 mln na kwotę ponad 3,4 mld zł.

www.zus.pl

Odebranie zaległego urlopu

W ramach tarczy 4.0 przewidziano rozwiązanie, w myśl którego z mocy prawa pracodawca będzie mógł wysłać zatrudnionych na zaległe urlopy. Zmiana ta polega na wprowadzeniu możliwości udzielenia przez pracodawcę pracownikowi, w terminie wskazanym przez pracodawcę bez uzyskania zgody pracownika.

                                                                  

„Zakłada się, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. Wynika to z wprowadzonych ograniczeń związanych z dystansowaniem społecznym oraz ograniczenia lub zawieszenia działalności obiektów i usług związanych z branżą turystyczną i hotelarską.

Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. W związku z tym nie ma uzasadnienia do utrzymywania rozwiązania, w którym możliwość odbierania takich urlopów stanie się możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych lat kalendarzowych oraz skumuluje się z wykorzystywaniem przez pracowników prawa do urlopu za bieżący rok kalendarzowy.”.

 Natomiast pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia zaplanowanego urlopu wypoczynkowego osobie, która planuje wyjazd w teren zagrożony koronawirusem. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik nie ma w ogóle obowiązku dzielenia się swoimi planami na czas prywatny z pracodawcą.

 www.serwiskadrowego.pl

Data publikacji 29.05.2020

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu