Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Szkolenia BHP - obowiązki pracodawcy

Szkolenia BHP - obowiązki pracodawcy

Szkolenia BHP - obowiązki pracodawcy

Zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy należy do jednych z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, za których stan ponosi on także odpowiedzialność. O bezpieczeństwo i higienę pracy powinni troszczyć się jednak również sami pracownicy, w czym mają pomóc im systematycznie organizowane przez przełożonego szkolenia BHP.

Poznaj naszą ofertę

Aktem prawnym, który reguluje w szczególności podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy, jest kodeks pracy, dział X „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Kwestia szkoleń BHP została natomiast unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie te określa szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP i jego zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Szkolenia BHP w zakładzie pracy – podstawowe zasady

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazać mu informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska lub wykonywanej pracy. Szkolenia te należy przeprowadzać okresowo, co ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Pracownicy powinni zostać również zapoznani z oceną ryzyka zawodowego i zasadami ochrony przed zagrożeniami.

W przypadku zatrudniania nowego pracownika pracodawca ma natomiast obowiązek zorganizować dla niego szkolenie BHP jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest jednak wymagane w momencie podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy. Pracownik, który zapoznał się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, potwierdza ten fakt na piśmie.

Poza organizacją szkoleń, czy wydawaniem szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracodawca w ramach przestrzegania zasad BHP jest zobowiązany również m.in. dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej i poinformować go o sposobach posługiwania się nimi.

Sprawdź również: Profilaktyczne badania lekarskie pracowników a obowiązki pracodawcy

Szkolenie wstępne BHP

Pierwszą formą szkolenia BHP jest szkolenie wstępne przeprowadzane według instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Szkolenie wstępne organizuje się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Udział szkoleniu wstępnym zostaje potwierdzony na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach osobowych pracownika.

Instruktaż ogólny

W ramach instruktażu ogólnego uczestnicy szkolenia powinni zostać zapoznani z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny mają obowiązek odbyć jeszcze przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Za przeprowadzenie instruktażu ogólnego odpowiedzialny jest pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby, pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje. W ramach usługi outsourcingu kadr i płac również i nasi specjaliści payroll360 przeprowadzają dla swoich klientów wymagane przepisami prawa szkolenia BHP.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy ma z kolei na celu zapoznanie uczestników z:

  • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
  • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Przeprowadza się go przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku, takim jak m.in. stanowisko robotnicze, narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych, czy niebezpiecznych.

Do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego upoważniona jest przede wszystkim wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca. Warunkiem przeprowadzania instruktażu stanowiskowego jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia takiego programu.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenia okresowe, jak zostało już wspomniane, przeprowadza się w celu ugruntowania wiedzy pracowników i zapoznania ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szkoleniach okresowych powinni uczestniczyć m.in. pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści), pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, czy pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych.

W zależności od tego, jakiej grupy dotyczy szkolenie okresowe, przepisy rozporządzenia w § 15 różnicują częstotliwość ich ponawiania. I tak przykładowo dla pracowników na stanowiskach robotniczych powinno organizować się je nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenia okresowe dla pracowników biurowo-administracyjnych należy z kolei przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Za organizację i przeprowadzanie szkolenia okresowego odpowiedzialny może być pracodawca lub, na jego zlecenie – jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie dla pracodawców, pracowników służby BHP oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednak wyłącznie te jednostki.

Konsekwencje naruszeń przepisów BHP

Kodeks pracy przewiduje karę grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla każdego, kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy także pamiętać, że w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy.

Szkolenia BHP z payroll360

Specjaliści payroll360 w ramach stałej obsługi kadrowo-płacowej oferują swoim klientom pomoc w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń BHP dla wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Na czym polega usługa outsourcingu kadr w payroll360. Udostępniamy Państwu naszych wewnętrznych, wykwalifikowanych w tej dziedzinie ekspertów, którzy przejmują na siebie obowiązek realizacji wstępnych i okresowych szkoleń z zasad i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu pracodawcy nie muszą samodzielnie angażować się w tę czynność, jak i poszukiwać kolejnej, zewnętrznej firmy, która podejmie się dla nich tego zadania.

Masz pytania dotyczące naszych usług payroll360? Skontaktuj się z nami

Data publikacji 21.10.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu