Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Naliczanie wynagrodzeń i związana z tym odpowiedzialność pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń i związana z tym odpowiedzialność pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń i związana z tym odpowiedzialność pracodawcy

Wynagrodzenie pracownicze zostało objęte szczególną ochroną gwarantowaną przez przepisy kodeksu pracy. Pracodawca, jako podmiot odpowiedzialny za naliczanie wynagrodzeń, jest zobowiązany dokonywać wszelkich wyliczeń terminowo, prawidłowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochrona, jakiej podlega wynagrodzenia za pracę, a także fakt, iż otrzymywanie godziwego wynagrodzenia to jedno z podstawowych praw każdego pracownika, nie pozostają bez wpływu na sytuację przedsiębiorców. Pracodawcy, którzy naruszają ustawowe zasady, powinni liczyć się z ryzykiem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej oraz roszczeniami pracowników.

Poznaj naszą ofertę

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Terminowe i prawidłowe naliczanie oraz wypłacanie wynagrodzenia to jedne z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy.

Przepisy kodeksu pracy w dziale 3, rozdział II gwarantują ochronę wynagrodzenia za pracę. Nie przyznają pracownikowi prawa do zrzeczenia się wynagrodzenia, czy też przeniesienia go na inną osobę. Określają zarazem częstotliwość, miejsce, czas oraz sposób wypłaty należnych pensji. Szczegółowo regulują także wszystkie dopuszczalne ustawowo potrącenia z wynagrodzenia za pracę wraz ze wskazaniem wysokości kwoty wolnej od potrąceń.

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, pracodawca może potrącić kolejno następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (do wysokości trzech piątych wynagrodzenia);
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (do wysokości połowy wynagrodzenia);
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (do wysokości połowy wynagrodzenia);
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 § 2.

Gdyby pracodawca chciał potrącić inne należności niż wskazane powyżej, jest zobowiązany uzyskać zgodę pracownika (należności dobrowolne).

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność odnośnie do prawidłowości naliczania wynagrodzeń, usługa outsourcingu kadr i płac realizowana przez naszych specjalistów payroll360 rozwiązuje wszelkie problemy pojawiające się na tym polu. Zapoznaj się z naszymi usługami

Brak wypłaty pensji w terminie – czym grozi pracodawcy?

Pracownik, który nie otrzymał pensji w ustalonym z pracodawcą terminie, może dochodzić należnych świadczeń na kilka sposobów. Jeśli wcześniejsza rozmowa z pracodawcą nie przyniosła zamierzonych skutków, zatrudniony na podstawie stosunku pracy ma prawo do:

  • zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy
  • złożenia pozwu o zapłatę do sądu pracy
  • wystąpienia o przyznanie świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Spory o roszczenia pracownicze mogą być także rozstrzygane polubownie przez powołane zgodnie z przepisami kodeksu pracy komisje pojednawcze.

Należy przy tym pamiętać, że pracownikowi, względem którego pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji powinien on otrzymać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2005 r., sygn. akt I PK 276/04 uznał, że „niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 kodeksu pracy”.

Kara grzywny za nieprawidłowe naliczanie wynagrodzeń i brak zapłaty w terminie

Pracodawca, który nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 kodeksu pracy podlega karze grzywny od 1 tys. złotych do 30 tys. złotych.

Grzywna w tej wysokości grozi także za bezpodstawne obniżanie wysokości wynagrodzenia lub świadczenia oraz dokonywanie bezpodstawnych potrąceń.

Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowników

Konsekwencje nieterminowego naliczania wynagrodzeń i wypłaty pensji przewidują nie tylko przepisy kodeksu pracy, ale i kodeksu karnego. Zgodnie z treścią art. 218 § 1a kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Usługa naliczania wynagrodzeń payroll360 – gwarancja bezpieczeństwa prawnego pracodawcy

Z wyżej przytoczonych przepisów jasno wynika, że naruszenie jednych z podstawowych obowiązków pracowniczych, którymi są niewątpliwie terminowe naliczanie i wypłata wynagrodzenia za wykonaną pracę, powodują powstanie po stronie pracownika szeregu roszczeń. Pracodawca, który spóźnia się z wypłatą pensji lub dokonuje nieprawidłowych naliczeń wynagrodzeń, naraża się na odpowiedzialność finansową i karną. Sposobem na zabezpieczenie się przed tak dotkliwymi konsekwencjami jest usługa outsourcingu kadr i płac realizowana przez ekspertów payroll360. Zapewniamy naszym klientom ciągłość obsługi wszystkich pracowników, a co za tym idzie – spokój i bezpieczeństwo prawne. Naliczamy wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowujemy listy płac, a także wszelkie wymagane deklaracje i rozliczenia do ZUS i US. W granicach świadczonych usług przejmujemy na siebie ponadto odpowiedzialność przed organami kontrolnymi. Dzięki temu w jeszcze większym stopniu dbamy o komfort każdego z pracodawców, pozwalając im skoncentrować się na swoim biznesie.

Data publikacji 04.08.2022

Podobne w kategorii

ZUS IWA za 2022 rok - do kiedy należy złożyć?

Uwaga! Do końca stycznia 2023 roku należy przekazać do ZUS informację o danych, pozwalających ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA. Obowiązek nie dotyczy wszystkich płatników, a jedynie...

Outsourcing badań lekarskich

Pracodawca nie może dopuścić do pracy na danym stanowisku pracownika bez ważnych badań lekarskich i aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju. Skierowanie...

HR miękki i HR twardy – czym są? Poznaj różnice!

HR twardy i HR miękki to pojęcia, z którymi zetknie się każda osoba zajmująca się zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Podział ten wynika z zakresu obowiązków, jakie spoczywają na danych specjalistach. Twardy HR...

Jakie zmiany zaplanowano dla pracowników w 2023 r.?

Powoli zbliżający się ku końcowi 2022 r. to czas, w którym coraz dokładniej przyglądamy się zmianom w przepisach zapowiadanym na rok następny. Mimo że wiele z ogłoszonych reform nadal pozostaje niepewnych, w 2023 r., co...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu