Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zatrudnianie Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed toczącą się w ich kraju wojną, ma odbywać się z zastosowaniem procedury uproszczonej. Przewidziane w specustawie ułatwienia stosuje się nie tylko względem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale i umów cywilnoprawnych. Odnoszą się one zatem również do umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług.

Poznaj naszą ofertę

Podstawowe zasady dotyczące zatrudniania uchodźców z Ukrainy zostały uregulowane w art. 22 specustawy, wskazującym, kiedy obywatel tego kraju jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jakie obowiązki spoczywają na powierzającym pracę. Podjęcie pracy jest możliwe na podstawie legalnego pobytu i powiadomienia przez powierzającego pracę właściwego urzędu pracy. Przepisy nie wymagają natomiast uzyskiwania zezwoleń, czy oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Jakie przepisy należy stosować przy umowie cywilnoprawnej z Ukraińcem?

W przypadku nawiązywania stosunków prawnych pomiędzy obywatelami pochodzącymi z różnych państw zasadą jest wybór przez nich prawa właściwego. W umowie cywilnoprawnej, w tym umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług zawieranej z Ukraińcem powinna znaleźć się dlatego klauzula o stosowaniu polskich przepisów prawa. Nie jest to natomiast warunek konieczny – wyjaśniają eksperci payroll360, którzy w ramach usługi outsourcingu zatrudnienia wspomagają swoich klientów w procesie zatrudniania obywateli Ukrainy.

Przepisy polskiego kodeksu cywilnego znajdą zastosowanie również wtedy, gdy strony nie zawarły takiej klauzuli, jednak usługi mają być świadczone na terytorium Polski i tam też znajduje się siedziba powierzającego pracę. Potwierdza to art. 4 rozporządzenia nr 593/2008 (Rzym I), zgodnie z którego treścią w zakresie, w którym nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy, prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług jest prawo państwa, w którym usługodawca ma miejsce zwykłego pobytu.

W jakim języku sporządza się umowę zlecenia z Ukraińcem?

Umowa cywilnoprawna z Ukraińcem zawierana w trybie uproszczonym na podstawie przepisów specustawy może zostać zawarta zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim – pod warunkiem, że będzie zrozumiała dla każdej ze stron, w szczególności dla zleceniobiorcy. Jeżeli umowa zostałaby sporządzona w dwóch językach, konieczne jest także wskazanie, która z wersji jest autentyczna, a która stanowi tłumaczenie. Sporządzanie tłumaczenia na język ukraiński nie będzie jednak wymagane, gdy obywatel Ukrainy zna język polski w stopniu pozwalającym mu na poprawne odczytanie i zrozumienie wszystkich postanowień umownych.

Do umowy cywilnoprawnej z Ukraińcem zastosowanie znajdą także przepisy kodeksu cywilnego zawarte w art. 60, który wskazuje, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

Powiadomienie PUP, zgłoszenie do ZUS-u – obowiązki powierzającego pracę

Powierzający pracę jest zobowiązany powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zleceniodawca ma również obowiązek zgłosić osobę, której powierza pracę do ZUS-u. Wskazuje na to art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. Zgodnie z jego treścią, ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają obowiązkowo osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Nie ma przy tym znaczenia ich obywatelstwo, dlatego zgłoszeniu do ZUS-u podlegają również Ukraińcy.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie są jednak jedynymi, których wymaga się od cudzoziemców. Osoby, które podlegają w naszym kraju ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, obowiązkowo podlegają ponadto ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe pozostaje natomiast dobrowolne, jednakże w takiej sytuacji obywatel Ukrainy będzie pozbawiony prawa do świadczeń chorobowych i rodzicielskich, takich jak zasiłek macierzyński. Dobrą praktyką jest dlatego poinformowanie o tym osoby zatrudnionej – wyjaśniają specjaliści payroll360.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy z payroll360 – outsourcing zatrudnienia

Powierzenie pracy uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku działań wojennych, wymaga doskonałej i biegłej znajomości przepisów prawa. Nie jest to tylko marcowa specustawa, ale i szereg innych aktów prawnych. Specjaliści payroll360 w ramach usługi outsourcingu kadr i płac oferują swoim klientom usługę outsourcingu zatrudnienia. Jako legalnie działająca agencja pośrednictwa pracy payroll360 bierze czynny udział w zatrudnianiu obywateli Ukrainy, również na podstawie umów cywilnoprawnych. Do naszych obowiązków należy sporządzanie umów zgodnych z postanowieniami przepisów krajowych, dokonywanie zgłoszeń do PUP i ZUS-u, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiązujących regulacji ustawowych. Świadczona pomoc obejmuje ponadto kwestie związane z legalnością pobytu cudzoziemców i wymaganą do tego dokumentacją.

Data publikacji 27.04.2022

Podobne w kategorii

Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?

W związku z nadzwyczajną sytuacją urząd ds. cudzoziemców zapewnił, że wszyscy obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu w naszym kraju oraz dopełniać...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu