Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Naliczanie wynagrodzeń a obowiązki pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń a obowiązki pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń a obowiązki pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń oraz wypłata pensji należą do jednych z najważniejszych i podstawowych obowiązków każdego pracodawcy wyszczególnionych w kodeksie pracy. Wprowadzane w ostatnim czasie liczne zmiany w systemie podatkowym powodują jednak, że dla wielu przedsiębiorców wyliczanie pensji pracowniczych staje się coraz to większym wyzwaniem. Niestety jakiekolwiek opóźnienia lub nieprawidłowości w tym zakresie mogą wiązać się dla nich z negatywnymi skutkami prawnymi i finansowymi.

Poznaj naszą ofertę

Pojęcie „wynagrodzenia” pozostaje nierozerwalnie związane z definicją stosunku pracy zawartą w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie z treścią tego przepisu przez nawiązanie stosunku pracy pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Otrzymywanie godziwego wynagrodzenia za pracę to również jedno z podstawowych praw każdego pracownika. W zawieranych umowach wynagrodzenie określane jest w kwocie brutto, zasadniczo różniącej się od kwoty, która każdego miesiąca wpływa na konto pracownika. Różnice te wynikają w szczególności z odprowadzanych składek ZUS oraz zaliczek na podatek. Pracodawca każdego miesiąca jest zobowiązany do ustalenia ich wysokości, a następnie odliczenia od widniejącej w umowie kwoty brutto. W niektórych przypadkach wynagrodzenie może zostać pomniejszone dodatkowo o m.in. kary finansowe, czy raty udzielonej pożyczki, jak i powiększone o m.in. przyznane premie lub wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracodawcy korzystający z obsługi kadrowo-płacowej payroll360, która uwzględnia usługę naliczania wynagrodzeń, uwalniają się od obowiązku nieustannego monitorowania wszelkich zmian pojawiających się w przepisach.

Na czym polega usługa naliczania wynagrodzeń w payroll360 - sprawdź 

Obowiązki pracodawcy związane z naliczaniem i terminową wypłatą wynagrodzenia

Prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowniczych wpływa na terminowość wypłat należnych im pensji.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę. Jeśli nie ma on natomiast obowiązku ustalania regulaminu pracy, informuje również o terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia.

Wypłaty wynagrodzenia za pracę należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym. Na żądanie pracownika pracodawca jest zobowiązany udostępnić mu do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Naliczanie wynagrodzeń z payroll360

Naliczanie wynagrodzeń (outsourcing płac) wymaga uwzględniania wielu zmiennych oraz biegłego odnajdywania się w zmieniających się przepisach. Mogą Państwo uwolnić się od tych dodatkowych powinności, powierzając administrację kadrowo-płacową na ręce ekspertów payroll360. Terminowe, rzetelne naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych to jedna z głównych usług, którą oferujemy klientom korzystającym z outsourcingu kadr i płac. Zapewniamy w tym zakresie kompleksowe, profesjonalne wsparcie, obejmujące przygotowywanie listy płac, plików przelewowych oraz wszelkich zaświadczeń i deklaracji wymaganych przez ZUS i US. Gwarantujemy ciągłość obsługi wszystkich pracowników, uniezależniając pracodawców od nagłych zwolnień chorobowych wewnętrznych kadrowych, czy ich urlopów.

Nie wolno zapominać, że pracodawca, który spóźnia się z płatnościami lub nie ustala pensji w prawidłowy sposób, powinien liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Pracownik ma w takiej sytuacji prawo do m.in. zgłoszenia sprawy do PIP lub złożenia pozwu do sądu pracy. Uporczywe i złośliwe naruszanie praw pracowniczych jest natomiast klasyfikowane jako przestępstwo, za które pracodawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Poznaj usługi outsourcingu kadrowo - płacowego w payroll360

Data publikacji 18.08.2022

Podobne w kategorii

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. podpisany przez Prezydenta RP. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Obniżenie stawki...

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu