Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Urlop na żądanie 2021 – odmowa, praca zdalna - wypadki, ochrona danych osobowych, zasiłek opiekuńczy, Pracownicze Plany Kapitałowe - wypłaty i zwrot środków, COVID-19 u pracownika, umowa o dzieło – zgłoszenie do ZUS

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Urlop na żądanie 2021 – odmowa, praca zdalna - wypadki, ochrona danych osobowych, zasiłek opiekuńczy, Pracownicze Plany Kapitałowe - wypłaty i zwrot środków, COVID-19 u pracownika, umowa o dzieło – zgłoszenie do ZUS

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do lektury.

Poznaj naszą ofertę

Urlop na żądanie 2021 – odmowa

Urlop na żądanie a urlop wypoczynkowy urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego, który należy się każdemu pracownikowi podczas danego roku kalendarzowego i pozwala na skorzystanie z dnia wolnego w wyniku nagłej, niespodziewanej sytuacji losowej. Przysługuje on w wymiarze czterech dni i w sytuacji gdy pracownik nabył prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni od 1 stycznia do 31 grudnia b.r.

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymuje takie samo wynagrodzenie, jak gdyby normalnie w tym czasie uczęszczał do pracy. Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w 2021 r. nie powoduje jego przeniesienia na kolejny rok, przejdą one jako urlop wypoczynkowy, możliwy do wykorzystania do dnia 30 września 2022 r. Prawo nie zakazuje skorzystania z kilku dni urlopu na żądanie z rzędu, co więcej jeśli pracownik nie ma możliwości przemieszczania się do pracy przez 2-3 dni z rzędu, może on wykorzystać ten urlop w takim właśnie zakresie. 

Więcej:  https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-na-zadanie/5204762,Urlop-na-zadanie-2021-ile-dni-odmowa.html 

Wypadki przy pracy zdalnej

Pojawiają się pierwsze przypadki wypadków przy pracy zdalnej zgłaszane przez pracowników. Dotyczą one szczególnie wypłaty potencjalnych rekompensat za uszczerbek na zdrowiu.

Co prawda, praca z domu okazała się skutecznym sposobem w czasach pandemii, jednak niedoprecyzowanie pewnych kwestii sprawia, że pracodawcy wciąż mają wiele problemów. Głównym problemem jest brak ustalenia odpowiedzialności za zasady bhp. 

Co zrobić, gdy doszło do wypadku przy pracy zdalnej? 

Przede wszystkim przedsiębiorca powinien dołożyć starań, by poznać jego przyczyny
i wdrożyć wszelkie środki służące zapobieżeniu podobnych sytuacji w przyszłości. Natomiast poszkodowany otrzymuje świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Każda firma powinna się zabezpieczyć i przygotować dokument określający warunki pracy zdalnej. Ustalone zostanie położenie urządzeń, ustawienie miejsca siedzącego czy oświetlenia. Dobrze napisana instrukcja sprawia, że jego odpowiedzialność za wypadek jest ograniczona do minimum. 

Więcej: https://kadry.infor.pl/bhp/wypadki-w-pracy/4714350,Wypadek-przy-pracy-zdalnej.html 

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

Praca zdalna, a dokumenty papierowe z danymi osobowymi, jaki z nimi postępować?

Pamiętajmy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych przez pracowników w czasie pracy zdalnej jest pracodawca, na którym ciążą pewne obowiązki. Natomiast pracownik może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie powierzonych względem niego obowiązków służbowych. Oczywiście wszystko tu musi odbywać się z zachowaniem ustalonej przez pracodawcę polityki bezpieczeństwa i procedur wdrożonych w firmie.

Podczas pracy zdalnej z  dokumentacji papierowej należy przestrzegać następujących zasad:

 • Zawsze należy pamiętać o zabezpieczonym  ewidencjonowanie powierzonej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów oraz przedsiębiorstwa. 
 • Szczególnie ważne jest zapewnienie ograniczonego czasu przechowywania  przez pracownika w trakcie pracy zdalnej materiałów, jakim są papierowe dokumenty z danymi osobowymi.
 • Przy czym: równocześnie niezbędne jest w takiej sytuacji   ograniczenie liczby dokumentów nieodzownych do wykonywania obowiązków służbowych, w których posiadaniu jest każdy pracownik wykonujący pracę zdalnie z (np. w zaciszu domowym). Chodzi o to, żeby ograniczyć do minimum ilość dokumentacji wynoszoną poza siedzibę firmy.
 • Podczas przenoszenia ─ przenoszone dokumenty muszą w odpowiedni sposób  zabezpieczone, np. w zabezpieczonej nieprzezroczystej teczce, czy zamykanej na kod szyfrujący walizce. Przede wszystkim chodzi o uniemożliwienie osobom trzecim sposób odczytania zawartości dokumentacji,  ich musi być całkowicie niewidoczna, nawet dla przypadkowych osób. 
 • Dokumentacja firmowa musi być dodatkowo  zabezpieczona w miejscu wykonywania pracy zdalnej, np. należy przechowywać  w wydzielonych do tego celu  szafkach i biurkach zamykanych na klucz. Dokumenty muszą znajdować się w miejscu niedostępnym dla nieuprawnionych osób trzecich, którymi są  członkowie rodziny pracownika.
 • Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie, aby pracownik wykorzystał dokumentacji w takim samym celu, w jakim wykorzystuje  dokumentację firmową, kiedy przebywa w stacjonarnym miejscu pracy.
 • Niezbędną oraz obowiązkową czynnością leżącą po stronie pracodawcy jest także wdrożenie skutecznych  procedur  dot.  niszczenia dokumentów:
  • zakaz wyrzucania dokumentów do domowego kosza,
  • całkowite zniszczenia ich po zakończonym projekcie w niszczarce znajdującej się w biurze , pod warunkiem, że pracownik nie posiada takowego  urządzenia u siebie w domu.

Pracodawca  jako administrator  przetwarzający dane osobowe, wręcz  ma obowiązek prawny, w którym zobowiązany jest do poinstruowania, czyli pouczenia pracownika o konieczności zgłoszenia każdego incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

USTAWA:

Co więcej, pracodawca w zaistniałej całej sytuacji musi wywiązać się z obowiązku zgłoszenia naruszenia prawa. Zdefiniowane to zostało przez artykuł:  33 ust. 1 Rozporządzenia RODO.

Więcej: https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/telepraca/4569276,Jak-zadbac-o-dane-osobowe-w-pracy-zdalnej-4-wskazowki-dla-ADO.html 

Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca 2021

Czas wszechobecnej pandemii i nauczania zdalnego to prawdziwe utrapienie. Z kim rodzice powinni pozostawić swoje małe dzieci? Na pewno nie bez opieki. Takie myśli mogą spędzać sen z powiek niejednego rodzica. Na szczęście naprzeciw wychodzi kolejna możliwość przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z rządowych informacji, wynika, że można wydłużyć wspomniany wyżej zasiłek o czas dwóch tygodni, czyli do 28 marca tego roku. Przyznawany jest on, szczególnej grupie, mowa tutaj o jednym z rodziców dziecka, które nie ukończyło jeszcze 8 roku życia. Co ciekawe, jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko, jest częściowo otwarta, ale nie jest w stanie przyjąć wszystkich podopiecznych, wtedy rodzice również mogą złożyć wniosek o tenże zasiłek. Trzecią opcją przyznania zasiłku, jest podanie niani, zajmującej się dzieckiem, w czasie pandemii koronawirusa. Podstawa prawna, umożliwiająca otrzymanie czy też przedłużenie zasiłku opiekuńczego to upoważnienie ustawowe z art. 4 ust. 3 ustawy covidowej. 

Więcej https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5216743,Przedluzenie-dodatkowego-zasilku-opiekunczego-do-28-marca-2021.html 

Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia COVID-19 u pracownika

W momencie kiedy pracownik otrzymuje informację, że jest zarażony koronawirusem, automatycznie znajduje się w izolacji. Jeśli stan zdrowia na to pozwala, izolacja odbywa się w warunkach domowych. Pracownik powinien poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności, nie musi jednak dostarczać żadnych zaświadczeń z ZUS-u czy sanepidu. Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi świadczenie chorobowe. Pracodawca musi również zadbać o przestrzeń w firmie, w której przebywała zarażona osoba. W miarę możliwości powinna być ona odseparowana od pozostałych pracowników do czasu dokładnej dezynfekcji. Wszystkie pomieszczenia takie jak kuchnia, łazienka, korytarze powinny zostać zdezynfekowane. Jeśli firma znajduje się w biurowcu, należy zadbać również o dokładną dezynfekcję jego części wspólnych. Pracodawca powinien poinformować sanepid oraz wszystkich pracowników o zaistniałej sytuacji. Jeśli to tylko możliwe, pracodawca powinien zlecić pracę zdalną pozostałym pracownikom. Może też wydać pracownikom wykorzystanie zaległego urlopu.

https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/4739301,Pracownik-ma-covid19-obowiazki-pracodawcy.html

Pracownicze Plany Kapitałowe - wypłaty i zwrot środków gromadzonych w PPK

Ideą Pracowniczych Planów Kapitałowych jest możliwość wypłaty swoich środków po 60. roku życia. Wypłata występuje wyłącznie na wniosek. Istnieją wyjątki, kiedy można wypłacić pieniądze przed 60. rokiem życia. Jest to wypłata na cele mieszkaniowe lub związana z poważnym zachorowaniem. Istnieją pewne ograniczenia, np. jeśli w dniu złożenia wniosku o jednorazową wypłatę uczestnik PPK ma więcej niż 45 lat. Wtedy nie jest możliwa wypłata środków. W przypadku poważnego zachorowania do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację lekarską – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach do 25% zgromadzonych środków. 

Po 60. roku życia uczestnicy PPK mogą dokonać wypłaty zgromadzonych środków. Jednorazowo zostanie wypłacone 25% (chyba że uczestnik złoży wniosek o rozłożenie ich na raty), a pozostałe 75% będzie wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Jeśli wypłata będzie dokonywana w ilości mniejszej niż 120 rat, pobrany będzie podatek dochodowy 19%.

Więcej: https://www.portalkadrowy.pl/temat-tygodnia/wyplaty-i-zwrot-srodkow-gromadzonych-w-ppk-przygotuj-sie-na-pytania-ze-strony-swoich-pracownikow-20327.html 

Umowa o dzieło – kiedy podlega zgłoszeniu do ZUS

Kiedy umowa o dzieło po 1 stycznia roku 2021 podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do ZUS?

Ustawowy obowiązek o zawiadomieniu ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek (czyli przedsiębiorca) bądź osoba fizyczna, jeśli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy (osoba ta nie jest zatrudniona w obrębie danego przedsiębiorstwa) lub jeżeli ramach tejże umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje  już w stosunku pracy, np. może to być praca dodatkowa, świadczona po godzinach pracy. 

W praktyce z takiego obowiązku są wyłączone, czyli zwolnione: stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego etc. Ponieważ osoby takie nie są płatnikami składek zusowskich. Ponieważ podmiot tego typu nie jest zobowiązany do obowiązkowego zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do powszechnych ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego. 

Uwaga!: Do zgłoszenia umowy o dzieło po 1 stycznia 2021 roku zobowiązana jest każda osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło, a także musi ją zgłosić bez względu na to, czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek, czy też nie jest. To tym bardziej, jeśli nigdy wcześniej osoba taka nie pozostawała zatrudniona na umowę o dzieło przed wejściem w życie przepisów dot. obowiązkowej rejestracji umów o dzieło w po 1 stycznia 2021 r.

Więcej: https://www.portalkadrowy.pl/aktualnosci/umowy-o-dzielo-czym-sie-charakteryzuja-i-kiedy-podlegaja-zgloszeniu-do-zus-21000.html 

Data publikacji 18.03.2021

Podobne w kategorii

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Jedną z kwestii, o której należy pamiętać podczas zmiany miejsca pracy, jest uczestnictwo w programie PPK. Pracownik, który przechodzi do nowego pracodawcy, otrzymuje nowy rachunek PPK nawet w sytuacji, w której...

wojsko

Służba wojskowa a wymiar urlopu wypoczynkowego

23 kwietnia 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Nowe przepisy wprowadziły również zmiany w kodeksie pracy odnoszące się do proporcjonalnego obniżania urlopów wypoczynkowych...

Zmiana kodeksu pracy 2022 – urlop opiekuńczy

Wraz z początkiem sierpnia br. w życie mają wejść znowelizowane przepisy kodeksu pracy, których celem jest dostosowanie ustawodawstwa krajowego do dwóch dyrektyw unijnych: dyrektywy nr 2019/1152 i dyrektywy nr...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu