Zmiany w ustawie dotyczącej ubezpieczeń

{[description]} left right

Zmiany w ustawie dotyczącej ubezpieczeń

Dowiedz się jakie zmiany czekają nas od stycznia 2022 w kwestii ubezpieczeń! Jakie zasiłki zostaną skrócone, jak będzie wyglądać wypłata emerytury i renty i czy możesz na tym stracić?

Zmiany w ustawie dotyczącej ubezpieczeń

Dowiedz się jakie zmiany czekają nas od stycznia 2022 w kwestii ubezpieczeń! Jakie zasiłki zostaną skrócone, jak będzie wyglądać wypłata emerytury i renty i czy możesz na tym stracić?

Poznaj naszą ofertę

Skrócenie zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa będzie obecnie przysługiwał w zmienionej formie:

„za  okres  niezdolności  do  pracy  lub  niemożności  wykonywania  pracy  z  przyczyn  określonych  w  art.  6  ust.  2  przypadający  po  ustaniu  tytułu  ubezpieczenia  chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży”

Zmiana jest znacząca, bo skrócono ten okres z 182 dni do 91 dni. Nie podano również ilości dni dotyczącej ciąży czy spowodowanej gruźlicą. 

Wyliczanie okresu zasiłkowego dla okresów niezdolności do pracy

Obecnie do okresu zasiłkowego wliczany jest okres poprzedniej niezdolności do pracy, który był spowodowany tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Po zmianach proponowanych w ustawie “Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy  nie  przekraczała  60  dni.  Do  okresu  zasiłkowego  nie  wlicza  się  okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.”

Co to oznacza w praktyce? Do obliczania okresu zasiłkowego nie będzie mieć znaczenia choroba, na którą choruje pracownik. Każdy okres niezdolności do pracy, nieobejmujący ciąży i okresy niezdolności z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni będą zaliczały się do jednego okresu zasiłkowego. 

Większy zasiłek za pobyt w szpitalu

Zasiłek chorobowy przysługujący za pobyt w szpitalu do tej pory wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku. W związku ze zmianą zasiłek za pobyt w szpitalu będzie wynosił 80%, nie będzie obejmował okresu ciąży oraz czasu, gdy pracownik zachowuje wynagrodzenie chorobowe.

Inne terminy wypłat zasiłków

Wraz ze zmianą ustawy może wydłużyć się czas na wypłatę zasiłku przez płatników i ZUS do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Wypłata będzie uiszczona “na bieżąco  po  stwierdzeniu  uprawnień (..), nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku”.

Obecnie wypłata zasiłków musi być dokonana nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. 

Ubezpieczenie społeczne dla wspólników spółek

Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. po zmianach w ustawie będą podlegali ubezpieczeniom społecznym, z dniem wpisania spółki do KRS lub zdobycia udziałów w spółce. Ubezpieczenie będzie obowiązywało na okres działania spółki do czasu jej wykreślenia w KRS lub do czasu posiadania udziałów. 

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców

Płatnik musi złożyć w ZUS zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia, w tym chorobowego, aby zostać zapisanym. Ta sama sytuacja odnosi się do  wyrejestrowania, gdzie również potrzebne jest złożenie wniosku.

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2022. W konsekwencji od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie składki z tego tytułu będą należne i dochodzone przymusowo. 

Zapis taki umożliwi staranie się o świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego nawet w przypadku opłacania składek po terminie. Jednak należy pamiętać, że w pierwszej kolejności zaległości muszą być uregulowane, aby otrzymać zasiłek.

Utrata zatrudnienia w trakcie ciąży

Kobiety będące w ciąży, które utracą zatrudnienie z powodu śmierci pracodawcy lub z powodu upadłości, bądź likwidacji firmy, od 1 stycznia 2022 do dnia porodu będą mogły uzyskać świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

Egzekucja należnych składek

Płatnicy składek po wejście w życie ustawy, organ rentowy będzie potrącał nieopłacone składki i odsetki za zwłokę z wypłacanych świadczeń.

Zgłaszanie wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy

Przedsiębiorcy zgłaszający więc niż 10 osób do ubezpieczenia wypadkowego, będą musieli wykazywać wypadki zrównane z wypadkiem w pracy, w ZUS IWA. Może wiązać się to z ponoszonym przez pracodawców kosztem składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Obowiązkowy profil PUE ZUS dla płatników składek 

Zmiany w ustawie odnoszą się także do płatników składek, zatrudniających do 5 osób. Od 1 stycznia 2023 r. będą mieli obowiązek założyć profil na platformie PUE ZUS. Jeśli profil nie zostanie założony do 30 grudnia 2022, to organ zrobi to za płatnika do 31 stycznia 2023. 

Ustawa, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022, przyniesie wiele zmian. Jeśli jesteś pracodawcą i potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu wiedzy i zastosowaniu jej w praktyce. Sprawdź usługę payroll dotyczącą usług outsourcingu kadr i płac! 

Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 24.08.2021

Podobne artykuły

06.09.2021

Kadry

Kadry to bardzo istotny obszar działania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dzięki czemu usprawnisz funkcjonowanie firmy. Czy warto inwestować w cyfryzację kadr i za co odpowiada kadrowa?

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

19.08.2021

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Od maja trwają na pracę nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej, a 23 lipca 2021 opublikowano najnowszy projekt. Co może się zmienić?

11.08.2021

Nowelizacja ustawy o PPK

Od dłuższego czasu przygotowywany jest projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma nadać im uprawnienia w zakresie PPK. Dowiedz się, co może się zmienić?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się